Nieuw stappenplan bij fusie

Als u lid bent van VOS/ABB, kunt u het door ons geactualiseerde Stappenplan bij fusie downloaden. In onze online Toolbox zitten drie versies van het aangepaste rekeninstrument voor fusiecompensatie.

In het stappenplan staat wat u bij een fusie moet doen en wanneer u dat moet doen. Er zijn verwijzingen in opgenomen naar externe regelingen en modelformulieren.

Het stappenplan is gebaseerd op de Wet toekomstbestendig onderwijsaanbod en de recente wijziging van de Regeling fusietoets. Het vervangt het eerdere stappenplan in ons in 2014 herziene katern 17 over de instandhouding van scholen.

Rekeninstrumenten fusiecompensatie

In onze online Toolbox zijn drie versies van het aangepaste rekeninstrument voor fusiecompensatie opgenomen. Hiermee kunt u de bijzondere bekostiging berekenen die een school ontvangt die fuseert met één of twee scholen.

De drie versies van het aangepaste rekeninstrument hebben betrekking op respectievelijk basisscholen, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en scholen voor speciaal basisonderwijs (de Regeling bekostiging personeel PO 2017-2018 is aangepast voor het geval een school voor speciaal basisonderwijs opgaat in een reguliere basisschool).

Ga naar de Toolbox

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Katern 7: Toelating en verwijdering leerlingen VO (herziene druk in verband met passend onderwijs)

Katern 7 over toelating en verwijdering van leerlingen in het voortgezet onderwijs kwam in 2007 uit in druk. De tussentijdse online herziening kwam in 2013 online, waarna in september 2014 in het kader van de invoering van passend onderwijs een herziene druk is gepubliceerd. 

In de online herziening uit 2013 was al zoveel mogelijk rekening gehouden met de invoering van Wet passend onderwijs per 1 augustus 2014. Na invoering van deze wet is de herziening opnieuw aangepast, waarna het katern zowel online als in druk is uitgebracht.

Als lid van VOS/ABB krijgt u het gedrukte katern toegestuurd. U kunt als lid van VOS/ABB de online versie van de herziene druk downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, 

Katern 8: Toelating en verwijdering leerlingen PO (herziene druk in verband met passend onderwijs)

Katern 8 over toelating en verwijdering van leerlingen in het primair onderwijs kwam in 2007 uit in druk. De tussentijdse online herziening werd gepubliceerd in december 2013, waarna in augustus 2014 in het kader van de invoering van passend onderwijs een herziene druk is gemaakt. 

In de online herziening was al zoveel mogelijk rekening gehouden met de invoering van Wet passend onderwijs per 1 augustus 2014. Na invoering van deze wet is de herziening opnieuw aangepast, waarna het katern zowel online als in druk is uitgebracht.

Als lid van VOS/ABB krijgt u het gedrukte katern in september 2014 toegestuurd. U kunt als lid van VOS/ABB de online versie van de herziene druk downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Katern 17: Instandhouding van scholen (herziene online versie)

Ook het veranderen van de richting (‘van kleur verschieten’) en de vorming van nevenvestigingen komen in deze nieuwe printvriendelijke versie aan de orde.

Dit katern richt zich specifiek op het primair onderwijs, omdat er in het voortgezet onderwijs maar zeer weinig kansen zijn om (openbare) scholen te stichten.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u katern 17 gratis downloaden. Uit kostenoverwegingen is besloten het herziene katern niet in druk uit te brengen.

Katern 12: Normjaartaak en taakbeleid in het primair onderwijs (online herziening)

De online herziening van dit katern is in september 2013 gepubliceerd. Het oospronkelijke katern uit 2007, dat destijds ook in druk werd uitgebracht, voldeed niet meer. De redactie van de online herziening was in handen van adviseur Ronald Bloemers van de Helpdesk van VOS/ABB.

De online herziening besteedt aandacht aan de normjaartaak en de diverse verlofregelingen die daarop van invloed zijn. Ook het taakbeleid komt uitgebreid aan bod. Dat is immers onlosmakelijk met de normjaartaak verbonden.

Taakbeleid is als verplichting opgenomen in de cao. De online herziening is gebaseerd op de CAO PO 2013.

U kunt als lid van VOS/ABB de online herziening van katern 12 downloaden. De herziening wordt uit kostenoverwegingen niet in druk uitgebracht.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Katern 18: Fondsenwerving in het onderwijs

In tijden van bezuinigingen is het een uitdaging de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Het uitgangspunt dat VOS/ABB als belangenbehartiger van de openbare en algemeen toegankelijke scholen heeft, is dat kwalitatief funderend onderwijs altijd voor alle kinderen toegankelijk moet blijven. Zij hebben immers, ongeacht hun achtergrond, allemaal recht op een goede toekomst.

Om dit doel te bereiken, is het soms nodig zaken op een innoverende manier aan te pakken. Dat kan van toepassing zijn op het aantrekken van alternatieve geldstromen om de financiële armslag te verruimen. Het katern over fondsenwerving gaat daarop in.

Het katern is op verzoek van VOS/ABB geschreven door Deny de Jong van het IF.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Katern 14: Aanstellings- en ontslagbeleid (herziene versie)

Het VOS/ABB-katern 14 over het aanstellings- en ontslagbeleid in het primair onderwijs verscheen in digitale en gedrukte vorm op 1 december 2007. Vanwege veranderingen in wet- en regelgeving en nieuwe cao-bepalingen was het nodig het katern te actualiseren.

Denieuwe versie is sinds november 2011 alleen in digitale vorm beschikbaar voor de besturen en scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten. Het katern is samengesteld door seniorbeleidsmedewerker Silvia Schouten van VOS/ABB, die gespecialiseerd is in HRM en arbeidsrecht. Zij kon tijdens het schrijven rekenen op inhoudelijke ondersteuning van eerstelijnsadviseur Céline Adriaansen van de Helpdesk van VOS/ABB.

De herziening van de katernenreeks van VOS/ABB wordt gecoördineerd door senior-beleidsmedewerker Klaas te Bos van VOS/ABB.

De digitale versie van het herziene katern nummer 14 staat in de rechterkolom.

Katern 13: Herziene druk Btw-richtlijnen in het onderwijs

Het was nodig om de eerste druk van het katern over de btw-richtlijnen uit 2007 geheel te herzien, omdat in de laatste jaren de fiscale regelgeving voor onderwijsinstellingen sterk is gewijzigd. De wijzigingen hebben niet in de laatste plaats betrekking op de omzetbelasting. U krijgt dan ook het uitdrukkelijke advies om geen gebruik meer te maken van het voorgaande btw-katern uit 2007.

Omdat het een zeer complexe materie betreft, geeft het geheel herziene katern niet voor elke situatie een passende beschrijving. Gezien de complexiteit van de regelgeving blijft een concrete uitwerking in een specifieke situatie altijd maatwerk. Wij adviseren u zonodig een deskundige (belasting)adviseur te raadplegen.

Het geheel herziene katern nr. 13 is tot stand gekomen met medewerking van drs. Stefan van der Toorn en mr. Erik Klop van Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs BV in Gouda. Het katern is als ledenservice gratis ter beschikking gesteld aan alle schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten.

Als lid van VOS/ABB kunt u het btw-katern, net als de overige katernen uit de VOS/ABB-reeks, gratis downloaden.

Alle andere katernen en het bijbehorende bewaarmapje zijn (bij) te bestellen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

Katern 16: Goed onderwijs en goed bestuur

Dit katern gaat in op de wijzigingen van augustus 2010 in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en de Wet op de ExpertiseCentra (WEC). De wetswijzigingen schrijven voor dat de traditionele vorm van besturen niet langer mag en dat de functies van bestuur en toezicht moeten worden gescheiden.

De wetswijzigingen waren voor VOS/ABB aanleiding om de rol van het bevoegd gezag in relatie tot de onderwijskwaliteit en de totale verantwoordelijkheid voor de organisatie onder de aandacht te brengen. Uit contacten met leden werd duidelijk dat er veel behoefte was ontstaan aan deugdelijke informatie over het thema good governance in relatie tot onderwijskwaliteit.

Het katern besteedt specifiek aandacht aan de eigen positie van het openbaar onderwijs. Een belangrijk element van het nieuwe katern is dat concreet wordt gemaakt hoe schoolbesturen actief kunnen sturen op onderwijskwaliteit.

Katern nr. 16 stond onder redactie van senior beleidsmedewerker Klaas te Bos. De VOS/ABB’ers Jan Bustin, Yoeri Sijl, Kirsten de Wilde, Hans Teegelbeckers en Janine Eshuis werkten eraan mee.

Downloaden en/of bestellen
Leden kunnen het katern downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Gedrukte exemplaren bestellen kan ook: dat kost 4,95 euro voor leden en 14,95 euro voor niet-leden.

Stuurt u een mailtje aan bestellijn@vosabb.nl onder vermelding van ‘Katern 16’. Vermeldt ook de organisatie en het adres waar het katern naartoe gestuurd moet worden.

Katern 15: School en aansprakelijkheid

De praktijk leert dat scholen veel vragen hebben over claims van ouders. Die claims gaan bijvoorbeeld over diefstal van kleding of sieraden, schade aan fietsen of letsel na vechtpartijen. Scholen worden soms ook door ouders aansprakelijk gesteld voor verminderderde prestaties van leerlingen.

Katern 15 gaat in op de claimcultuur, die uit de Verenigde Staten lijkt te zijn overgewaaid. Zo worden bijvoorbeeld de wettelijke kaders weergegeven en de rol van school als werkgever geschetst. Ook gaat dit katern in op mogelijkheden om aansprakelijkheid te voorkomen. Tevens wordt antwoord gegeven op vragen die veelvuldig bij VOS/ABB binnenkomen.

Leden kunnen het katern ook downloaden uit de rechterkolom hiernaast. Bijbestellen kan ook: dat kost 5,50 euro voor leden en 7,50 euro voor niet-leden.

Katern 9: Vervangingsfonds, Participatiefonds en Risicofonds

De webversie van het katern is eenvoudig door te ‘bladeren’, omdat de hoofdstukken klikbaar zijn. Die hoofdstukken gaan over het Vervangingsfonds, het Participatiefonds en het Risicofonds. Ook is er een vergelijking opgenomen tussen vrijwillige verzekering Vervangingsfonds en vrijwillige verzekering Risicofonds.

Alle katernen en het bijbehorende bewaarmapje zijn ook te downloaden uit de rechterkolom of (bij) te bestellen met het bestelformulier.

Stichting en opheffing basisscholen PO

In het katern wordt aandacht geschonken aan het stichten en opheffen van basisscholen. Ook worden mogelijkheden aangegeven om een locatie open te houden door middel van bijvoorbeeld het toepassen van de gemiddelde schoolgrootte, het omzetten in een nevenvestiging of het fuseren van scholen. Verder wordt ingegaan op de Wet dualisering gemeentebestuur en de financiën bij dit soort aangelegenheden.

U kunt de tekst  van het nieuwe katern downloaden vanuit de rechterkolom naast dit artikel, onder Publicatie Info. Daar staat eveneens een bijlage met de stichtings- en opheffingsnormen per gemeente.

 

Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) voor PO en VO

Ook wordt aandacht besteed aan de situatie waarin geen CAO is afgesloten.Wanneer is DGO aan de orde, wat zijn de procedures en hoe kan het bestuur inhoudelijk het beste te werk gaan? Het nieuwe VOS/ABB katern in de reeks personeelsbeleid geeft een handreiking voor het voeren van DGO.
U kunt het katern ” Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) voor PO en VO ” downloaden uit de rechterkolom.

Managementstructuren PO

Managementstructuren geeft een praktische beschrijving van de keuzes waar het schoolbestuur voor staat en draagt mogelijke oplossingen aan.

Managementstructuren is een speciaal katern voor het primair onderwijs van de organisatie voor bestuur en management voor openbare en algemeen toegankelijke scholen VOS/ABB

U kunt het katern “Managementstructuren primair onderwijs” downloaden uit de rechterkolom.