Actuele MJB-instrumenten in Toolbox

De rekeninstrumenten voor het maken van een meerjarenbegroting (MJB) in de VOS/ABB-Toolbox zijn aangepast met de nieuwe bedragen. Er zijn ook nieuwe instrumenten geplaatst: MJB-bestuur en een vergelijkend instrument.

De personele bekostiging is iets verhoogd in de nieuwe Regeling bekostiging personeel PO 2014-2015, die recent is gepubliceerd. De nieuwe bedragen zijn nu verwerkt in de MJB-instrumenten geld en fpe voor de basisschool en het speciaal basisonderwijs in de Toolbox.

Nieuw is het model waarmee u de personele bekostiging uit de beschikking van 23 maart 2014 kan vergelijken met die uit de nieuwe regeling. Ook staat er een nieuw instrument voor het maken van een meerjarenbegroting voor het bestuur. Zowel in de map basisschool als in de map speciaal basisonderwijs vindt u een toelichting op de MJB-modellen.

 

 

Geactualiseerde rekenmodel Uitkeringen Gemeentefonds

In de map Huisvesting van de Toolbox op deze website is het nieuwe model beschikbaar waarmee schoolbesturen kunnen berekenen hoeveel geld zij uit het Gemeentefonds kunnen krijgen voor de posten ‘educatie algemeen’ en ‘huisvesting’.

In het geactualiseerde model zijn de gevolgen van recente ontwikkelingen verrekend, zoals de uitname van 158 miljoen euro uit het Gemeentefonds vanwege de overheveling van het buitenonderhoud van schoolgebouwen. Ook zijn de uitname van 256 miljoen euro als gevolg van de motie-Van Haersma-Buma en de algemene herijking van het Gemeentefonds erin verwerkt. Bij het model zit een toelichting op de wijzigingen.

Het model is slechts bedoeld om schoolbesturen in staat te stellen een indicatie te maken van wat zij kúnnen krijgen aan niet-geoormerkt geld dat in het Gemeentefonds zit. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend!

Download het model Uitkeringen Gemeentefonds

Download toelichting Wijzigingen uitkering Gemeentefonds

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Rekeninstrumenten in Toolbox geactualiseerd

Financieel expert Bé Keizer heeft een reeks rekeninstrumenten in de online VOS/ABB-Toolbox geactualiseerd.

Het gaat om instrumenten in de hieronder genoemde mappen.

Huisvesting:

 • Ruimtebehoefte BAS 2014

Primair onderwijs:

 • Werkgeverslasten PO 2014 vs 14jan 2014
 • Toetsingskader verantwoording financiële posities (met handreiking)
 • Voorzieningen jubilea 2014

Voortgezet onderwijs:

 • MJB VO 2014 vs 1apr2014
 • Voorzieningen jubilea 2014

Samenwerkingsverbanden:

 • MJB SWV Passend Onderwijs PO 2014 vs 14apr2014
 • MJB SWV Passend Onderwijs VO 2014 vs 24apr2014

Let op: voor een volledig overzicht van de instrumenten in de Toolbox moet u als lid van VOS/ABB ingelogd zijn. De instrumenten die Bé Keizer exclusief voor VOS/ABB heeft gemaakt, kunnen alleen worden gedownload door leden!

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Instrumenten personele kosten geactualiseerd

Financieel expert Bé Keizer heeft voor VOS/ABB de rekeninstrumenten personele kosten voor respectievelijk het primair en voortgezet onderwijs geactualiseerd.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de instrumenten downloaden uit de online Toolbox op deze website:

Instrument personele kosten primair onderwijs

Instrument personele kosten voortgezet onderwijs

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Rekeninstrument meerjarenbegroting aangepast

Het VOS/ABB-rekeninstrument waarmee scholen voor voortgezet onderwijs een complete meerjarenbegoritng, is aangepast. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het instrument downloaden.

Door een misverstand werden aanvankelijk de bedragen voor de gemiddelde personeelslast (GPL) en die voor de materiële exploitatie van 2013 nog gehanteerd in plaats van de bedragen voor 2014. Dat is gecorrigeerd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Toolbox weer helemaal up-to-date

De Toolbox van VOS/ABB met diverse praktische rekeninstrumenten is geactualiseerd.

Het betreft de volgende instrumenten.

In de map Basisschool:

 • Fusieregeling basisscholen
 • Groeiregeling basisscholen
 • Meerjarenbegroting FPE
 • Meerjarenbegroting Geld
 • Sommatiemodel FPE
 • Sommatiemodel Geld

In de map Speciaal basisonderwijs:

 • Sommatiemodel FPE
 • Sommatiemodel Geld
 • Meerjarenbegroting SBO FPE
 • Meerjarenbegroting SBO Geld

In de map (Voortgezet) speciaal onderwijs:

 • Sommatiemodel Geld
 • Meerjarenbegroting Geld

In de map Primair onderwijs:

 • Voorziening jubilea
 • Personele kosten

In de map Samenwerkingsverbanden WSNS:

 • Overdrachten SBO en grensverkeer

Let op: niet alle rekeninstrumenten zijn vrij te downloaden. Bij het downloaden van instrumenten die VOS/ABB specifiek voor de leden heeft gemaakt, krijgt u automatisch de mededeling dat u daarvoor moet inloggen in het besloten ledengedeelte van deze website.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Gecorrigeerd instrument meerjarenbegroting

De Toolbox op deze website bevat voor het voortgezet onderwijs een gecorrigeerde versie van het instrument voor het opstellen van de meerjarenbegroting.

Bij de omrekening van kalenderjaar naar schooljaar was in het blad ‘pers’ de formule gehanteerd van 7/12 + 5/12, terwijl dit 5/12 + 7/12 moet zijn. Een gebruiker attendeerde VOS/ABB hierop. De fout is hersteld.

Als u lid bent van VOS/ABB, kunt u in het besloten gedeelte van deze website het instrument downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Toolbox geactualiseerd: Gemeentefonds en Londo

In de online Toolbox op deze website zijn twee geactualiseerde instrumenten opgenomen.

Het betreft de volgende instrumenten:

De instrumenten zelf kunt u downloaden door op bovenstaande links te klikken en vervolgens op de pagina die u te zien krijgt in het rode blok rechts naar de instrumenten zelf te gaan.

Bij beide instrumenten staat een uitgebreide toelichting.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 

 

 

Financiële nood in onderwijs groeit

Ondanks het feit dat veel schoolbesturen hun financiële deskundigheid vergroten, neemt het aantal onderwijsorganisaties met geldproblemen toe. Dat blijkt uit een overzicht dat de Inspectie van het Onderwijs op verzoek van de Algemene Onderwijsbond heeft vrijgegeven.

Het aantal schoolbesturen onder verscherpt financieel toezicht groeit. Een halfjaar geleden waren het er nog 12, in november 19 en in maart 26. De inspectie hanteert bij deze instellingen de klassen 'verhoogd financieel risico' en 'hoog financieel risico'. Van de 26 instellingen die in geldproblemen verkeren, zijn er op de lijst van de inspectie drie niet bij naam genoemd.

Op de lijst staan ook besturen die van de hoogste alarmfase naar de mildere categorie zijn gegaan. Dat is bijvoorbeeld de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Proloog voor openbaar primair onderwijs in Leeuwarden. De Stichting O2G2 voor openbaar primair en voortgezet onderwijs in de stad Groningen is van de lijst afgehaald, omdat de financiën daar weer op orde zijn gebracht.

Eerst kiezen dan delen
De financiële deskundigheid in het primair en voortgezet onderwijs is de laatste tijd sterk toegenomen. VOS/ABB heeft daaraan een bijdrage geleverd door mee te werken aan de door de PO-Raad geleide cursusreeks Eerst kiezen dan delen voor het primair onderwijs. Ook stelt VOS/ABB via de online Toolbox praktische rekeninstrumenten voor het primair en voortgezet onderwijs beschikbaar, onder andere voor het maken van een gedegen meerjarenbegroting.

De aanwezigheid van voldoende financiële deskundigheid is echter niet een oplossing voor alle problemen. Zo zien onderwijsorganisaties die met de gevolgen van demografische krimp te maken hebben, hun inkomsten dalen en de kosten per leerling stijgen. Daarnaast hebben het primair en voortgezet onderwijs al jaren te kampen met stille bezuinigingen, bijvoorbeeld door het uitblijven van indexeringen door het Rijk. Daardoor zijn de inkomsten met tientallen miljoenen euro's gedaald.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 

Toolbox: update Toetsingskader financiële positie

In de Toolbox op deze website is het geactualiseerde model Toetsingskader financiële positie opgenomen. Het model zit in de map Primair Onderwijs.

Het model Toetsingskader financiële positie ondersteunt schoolbesturen voor primair onderwijs bij het evalueren en verantwoorden van hun financiële positie. Het geeft, na invullen van de opgevraagde gegevens over 2012 en verder, zicht op het verloop van enkele relevante financiële cijfers en kengetallen van de onderwijsinstelling.

Ook laat het model zien in hoeverre een schoolbestuur nog financiële ruimte heeft, die ingezet kan worden voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Deze inzichten kunnen aanleiding geven tot een nadere verantwoording in het jaarverslag. In het verbeterde model zijn de jaarcijfers 2011 van de sector primair onderwijs verwerkt. Het meerjarenperspectief heeft een prominentere rol gekregen.

Ter ondersteuning van schoolbesturen bij het verantwoorden van de financiën, heeft de PO-Raad onlangs ook de brochure Kapitaal en vermogen aan het werk uitgebracht. In deze brochure leest u hoe schoolbesturen hun financiële positie integraler kunnen beoordelen en hoe de verantwoording van het financieel beleid inhoud kan krijgen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl