Spaans tijdschrift over openbaar onderwijs in Nederland

In het Spaanse tijdschrift Universidad, Escuela y Sociedad is een artikel verschenen over het actief pluriforme karakter van het openbaar onderwijs in Nederland. Het is geschreven door docent en onderzoeker Tom Schoenmaker van de pabo van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

In het Engelstalige artikel legt Schoenmakers uit wat actieve pluriformiteit en religieuze diversiteit binnen de Nederlandse openbare scholen inhouden. Ook besteedt hij aandacht aan het idee van VOS/ABB om een stap verder te gaan, namelijk naar actieve pluriformiteit als een ‘art of living’. Daarbij komen twee concepten aan bod: verhalen vertellen en vragen stellen en de dialoogschool.

Lees het artikel

Kinderconferentie in Limburgs Museum Venlo

In de School!Week 2019 van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) kunnen leerlingen van openbare scholen meedoen aan de Kinderconferentie. Deze afsluitende activiteit van de jaarlijkse campagneweek van het openbaar onderwijs is op vrijdag 22 maart 2019 in het Limburgs Museum in Venlo.

De Kinderconferentie is voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool en de brugklas van het voortgezet onderwijs. De conferentie zal aansluiten op het thema van de School!Week 2019: Openbaar onderwijs heeft karakter.

Debat

De werkgroep van VOS/ABB en VOO die de School!Week 2019 voorbereidt, werkt aan een landelijke opening van de campagneweek. De opening zal naar verwachting plaatsvinden in Assen.

Er zijn plannen om daar samen met de stichting Plateau Assen voor openbaar primair onderwijs en het openbare Dr. Nassaucollege in de Drentse hoofdstad een debat met leerlingen te organiseren. Deze activiteit zal in het teken staan van democratisch burgerschap, dat nauw aansluit bij het karakter van het openbaar onderwijs.

Diploma

Op woensdag 20 maart 2019 zal een studiedag worden gehouden over het Diploma openbaar onderwijs. Met dit diploma en deze jaarlijkse bijeenkomst richten VOS/ABB en VOO zich op pabo-studenten die zich willen verdiepen in de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden bij Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Meer informatie over de School!Week 2019 volgt in de loop van het najaar.

Nauwere samenwerking tussen VOS/ABB en VOO

Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB en zijn collega Rein van Dijk van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) hebben een convenant ondertekend om de samenwerking tussen de twee organisaties te verstevigen.

Terwijl in het convenant staat dat de verschillen worden erkend tussen VOS/ABB, dat een ledenorganisatie van schoolbesturen is, en VOO, die zich als ledenorganisatie vooral richt op ouders en leerkrachten, staat de samenwerking in het teken van het hogere belang van beide organisaties: goed openbaar onderwijs voor álle kinderen in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland.

Samenwerking op inhoud

Het gaat nadrukkelijk om samenwerking op inhoud, waarbij aandacht is voor de identiteit en kernwaarden van het openbaar onderwijs en de School!Week, de jaarlijkse landelijke campagneweek van het openbaar onderwijs. Ook zullen VOS/ABB en VOO samen optrekken om via de politiek wet- en regelgeving te beïnvloeden en om in het openbaar onderwijs governance, medezeggenschap en ouderbetrokkenheid te versterken.

Nauwe samenwerking tussen beide organisaties vormt bovendien een meerwaarde bij het concretiseren van het toekomstconcept School!, dat voorziet in ontzuild funderend onderwijs voor álle kinderen dat boven de denominaties zal zijn uitgestegen.

In het convenant staat dat de samenwerking na twee jaar zal worden geëvalueerd om te kijken of die dan kan worden geïntensiveerd.

Informatie: Hans Teegelbeckers, 06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl

 

Workshops studiemiddag ‘Openbaar onderwijs verbindt’

Tijdens de studiemiddag Openbaar onderwijs verbindt op woensdag 21 maart in Amersfoort worden twee rondes met elk drie workshops gegeven.

 • Workshop 1: Omgaan met polarisatie, met sociaal pedagoog Jan Durk Tuinier van Stichting Vredeseducatie.
 • Workshop 2: Urban schooling, met voorzitter Gilbert Vanblarcum van Urban Bond Nederland en identiteits- en communicatie-expert Raymond Godding.
 • Workshop 3: Dialoog in de klas, met filmmaker en auteur Natascha van Weezel en beleidsmedewerker Eline Bakker van VOS/ABB.

Lees meer over de workshops.

School!Week

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) organiseren de studiemiddag in de School!Week van het openbaar onderwijs. De middag komt tot stand in samenwerking met de pabo’s die het Diploma openbaar onderwijs aanbieden. Dit jaar staat het thema ‘actieve pluriformiteit’ centraal.

De middag wordt geopend door hoogleraar Cok Bakker van de Universiteit Utrecht. Hij zal ingaan op de normatieve professionaliteit van leerkrachten.

De studiemiddag is bedoeld voor pabo-studenten, leerkrachten, directeuren, bestuurders en andere geïnteresseerden die het openbaar onderwijs een warm hart toedragen. U bent van harte welkom!

Meld u aan voor de studiemiddag

Studiemiddag ‘Openbaar onderwijs verbindt’

Tijdens de studiemiddag ‘Openbaar onderwijs verbindt!’ zijn in workshops verschillende actuele kwesties aan bod gekomen. De studiemiddag bij de pabo van Hogeschool De Kempel in Helmond was onderdeel van de School!Week 2017.

Na het welkomstwoord door bestuurslid Marcel Lemmen van Hogeschool De Kempel, volgde een inleiding door Wouter Sanderse van Fontys Lerarenopleiding Tilburg & Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Hij is lector Beroepsethiek van leraren en sprak over morele dilemma’s waarmee leraren te maken kunnen krijgen.

Diploma Openbaar Onderwijs

Na de inleiding door Sanderse, volgde een aantal workshops. Zo verzorgde Monique Santegoets van Fontys Hogeschool Kind en Educatie een workshop over het door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs ontwikkelde Diploma Openbaar Onderwijs. De leidende vraag in haar workshop was welke kennis een leerkracht nodig heeft om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de levensbeschouwelijke en morele ontwikkeling op openbare basisscholen.

In de workshop die docent godsdienst/levensbeschouwing Karel Koolen van Hogeschool De Kempel gaf, ging het over de manier waarop docenten in de klas omstreden kwesties aan bod kunnen laten komen. Het traditionele instructiemodel blijkt niet toereikend als het erom gaat bepaalde vooroordelen onder leerlingen te corrigeren. De dialogische aanpak werkt beter. Daarbij staat het het onderzoekend leren in dialoog centraal.

Samenwerkingsscholen

Docent en onderzoeker Erik Renkema van Hogeschool Windesheim in Zwolle gaf een workshop over samenwerkingsscholen, die vooral in gebieden met demografische krimp in aantal toenemen. Het ging in deze workshop over de vraag wat er in samenwerkingsscholen gebeurt met de identiteit van het bijzonder respectievelijk openbaar onderwijs en hoe deze scholen levensbeschouwelijk onderwijs geven.

Psychotherapeute Reineke Buijsman en docent Lindi Thissen ten slotte verzorgden een workshop over het bespreekbaar maken van taboes in het licht van seksuele en emotionele ontwikkeling en het tegengaan van misbruik. Zij besteedden in dit kader specifiek aandacht aan doelen voor pabo-docenten en leerkrachten in het basisonderwijs.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Streepje voor met Diploma openbaar onderwijs

In het zomernummer van ons magazine Naar School! kunt u onder andere lezen over het Diploma openbaar onderwijs. Pabo-studenten met dit diploma hebben een streepje voor!

Het door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) ontwikkelde Diploma openbaar onderwijs geeft aankomende leerkrachten een streepje voor als ze solliciteren bij openbare schoolbesturen, omdat ze in staat zijn in de praktijk van alledag inhoud te geven aan de kernwaarden. Zo versterken ze de identiteit van de openbare school.

VOS/ABB en VOO hebben het alumninetwerk van het Diploma openbaar onderwijs opgericht. Dit netwerk biedt onder andere een jaarlijkse bijeenkomst, workshops over diverse thema’s rond de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs en sollicitatietrainingen. U kunt lid worden van dit netwerk.

Categoraal of breed?

Het zomernummer van Naar School! gaat ook over de vraag wat beter is: categoraal of breed? Is het echt zo dat de categoralisering van het voortgezet onderwijs bijdraagt aan kansenongelijkheid en tweedeling, zoals de Inspectie van het Onderwijs signaleert? Daar wordt verschillend over gedacht.

Voorzitter Jan Westert van de Landelijke Vereniging van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) legt in ons blad uit waarom de gereformeerde scholen hun deuren en ramen verder openzetten nu de verzuiling voorbij is. Schuift het gereformeerde onderwijs op naar het mede door VOS/ABB gelanceerde toekomstideaal School!, dat uitgaat van volledig ontzuild onderwijs dat boven de denominaties uitstijgt?

Informeel leren

Er is zoveel méér dan onderwijs, benadrukt onderwijswethouder Bert van de Burgt van de gemeente Dordrecht. Hij vertelt in Naar School! over de mogelijkheden om informeel leren beter te benutten. Daarmee kunnen volgens hem achterstanden worden verminderd en talenten tot bloei komen.

In het vmbo werken veel docenten met uitsluitend een pabo-diploma. Tot grote tevredenheid van de scholen, zo blijkt. Naar School! sprak met Roel Werner, teamleider van het Wellant College in het Utrechtse Montfoort, en met Jill de Haan die met haar pabo-diploma de overstap heeft gemaakt naar deze vmbo-school.

Andere onderwerpen:

 • Samenwerken om straks nog te bestaan: krimp heeft steeds meer impact op het voortgezet onderwijs.
 • Met meesters meer mans!: over initiatieven om in het basisonderwijs meer mannen voor de klas te krijgen.
 • Het wordt steeds zonniger: scholen kiezen voor zonnepanelen.
 • Naveltruitjes, strings en spaghettibandjes: fatsoensnormen of vrije kledingkeuze?
 • Kom werken in Berlijn!: de Duitse hoofdstad werft leraren in Nederland.

Magazine Naar School!

Ons magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Download het zomernummer van magazine Naar School!

Op 23 maart conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) organiseren in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) de conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’. De conferentie is midden in de School!Week 2016, op woensdagmiddag 23 maart in Arnhem. VOS/ABB en VOO organiseren de conferentie met pabo’s die het Diploma openbaar onderwijs aanbieden.

De middag begint met een inleiding door Kees Boele, bestuursvoorzitter van de HAN en auteur van het boek Onderwijsheid. Terug naar waar het echt om gaat. Hij gaat in op de toegevoegde waarde van het ideaal School! met betrekking tot persoonsvorming en levensbeschouwelijke vorming in het onderwijs

Na deze inleiding geven pabodocenten workshops over de thema’s: ik en mezelf; ik en mijn leven; ik en de ander; ik en de wereld; ik en de tijd; ik en het onalledaagse. Meer informatie over de workshops volgt.

Tom Schoemaker gaat ten slotte in op de didactiek van Dialoog School. Dit zal hij doen met behulp van een wervelwindcabine en de ideeën van de deelnemers aan de conferentie.

Wanneer en waar?
De conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’ is op woensdagmiddag 23 maart van 13.30 tot 17.00 uur op de HAN Pabo, locatie Arnhem. Deelname is gratis voor personeel en studenten van aangesloten pabo’s en voor leden van VOS/ABB en VOO. Niet-leden betalen 50 euro per persoon.

Download hier de uitnodiging.

Aanmelden
U kunt zich per e-mail aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Conferentie Openbaar onderwijs verbindt’. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. Als u met één of meer collega’s komt, wilt u dan ook de gegevens van hem, haar of hen doorgeven?

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Studiedag voor het beste openbaar onderwijs

Het beste openbaar onderwijs! Dat is het doel van de studiedag voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs die VOS/ABB ook voor uw leerkrachten en schoolleiders kan organiseren.

De inhoud van de studiedag bepaalt u zelf. Met onze inhoudelijke expertise en ons netwerk van externe experts zorgen wij ervoor dat niet alleen de dag zelf succesvol is, maar ook dat het effect ervan blijvend is.

Meer informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Visies op levensbeschouwing in de openbare school

De plaats van levensbeschouwelijke tradities in het openbaar onderwijs. Dat was het thema van de conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’, woensdagmiddag in Hogeschool Windesheim in Zwolle. De conferentie stond in het kader van de School!Week 2015 en was georganiseerd door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

De conferentie begon met een optreden van theatermaker, schrijver en theoloog Kees van der Zwaard. Hij illustreerde onder andere aan de hand van het bekende labyrint in de kathedraal van Chartres dat iedereen zijn eigen weg zoekt en vindt in het leven. Het uiteindelijke doel is dat iedereen gelukkig wordt, ook in de school.

Van der Zwaard verwees onder andere naar het door VOS/ABB en VOO ontwikkelde toekomstconcept School!, dat uitgaat van onderwijs dat boven de verschillende denominaties uitstijgt.  U kunt daar alles over lezen in de School!Gids.

Sollicitanten
Dagvoorzitter was docent, onderzoeker en godsdienstpedagoog Erik Renkema, die is verbonden aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle en de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Hij stelde na het optreden van Van der Zwaard vijf deskundigen voor die als het ware solliciteerden naar de functie van directeur van een ‘school’ die niet meer gebonden is aan het huidige duale stelsel.

Een van hen was Tamar Kopmels, expert op het gebied van levensbeschouwelijke educatie. Ook bestuursvoorzitter Leo Breukel van samenwerkingsbestuur Aves voor primair onderwijs in de Noordoostpolder speelde de rol van sollicitant. Hij pleitte voor levensbeschouwelijk onderwijs onder de eigen pedagogische verantwoordelijkheid van de school.

Directeur Manuela Kalsky van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving pleitte in haar bijdrage voor gelijkwaardigheid op basis van wederzijds respect. Dat zou volgens haar een van kernwaarden moeten zijn van samenwerking boven de denominaties. ‘We moeten in het onderwijs voorbij de hokjes’, aldus Kalsky.

Filosoof Floris van den Berg, directeur van het Center for Inquiry Low Countries, pleitte voor algemeen seculier onderwijs voor iedereen. ‘Allemaal bij elkaar in de klas’, aldus Van den Berg. Over religie zei hij, dat ouders religieus kunnen zijn, maar dat kinderen dat niet zijn. Geloof noemde hij ‘een hobby voor thuis’.

Lizzy Wijnen van het Centrum Humanistische Vorming ten slotte benadrukte dat in de school die boven de denominaties uitstijgt iedereen welkom moet zijn. ‘Iedereen mag zijn verhaal vertellen, iedereen moet zijn of haar eigen visie kunnen hebben’, aldus Wijnen.

Inspiratietafels
In het tweede gedeelte van de conferentie maakten de deelnemers aan de conferentie kennis van verschillende aspecten van levensbeschouwelijke tradities in de openbare school. Er waren inspiratietafels over kinderrechten en inclusief onderwijs, over het vormgeven van de identiteit van de samenwerkingsschool en over geestelijke stromingen.

Er was ook een inspiratietafel met aandacht voor levensverhalen van kinderen die wereld willen verbeteren. Het ging specifiek over de Pakistaanse Nobelprijswinnares Malala Yousafzai. Andere onderwerpen die aan de tafels aan bod kwamen, waren multiculturaliteit, de kracht van integratie en filosoferen aan de hand van kinderrechten.

Theatermaker Kees van Zwaard sloot de bijeenkomst op creatieve wijze af door terug te koppelen wat er tijdens de conferentie was besproken.

Nieuwe brochure Diploma openbaar onderwijs

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs hebben een nieuwe brochure over het Diploma openbaar onderwijs samengesteld. De nieuwe brochure wordt naar de pabo’s verstuurd. U kunt de brochure aanvragen bij VOS/ABB.

Het Diploma openbaar onderwijs wordt op pabo’s aangeboden. De leergang voor het diploma is ook bestemd als nascholingsmodule voor leraren die al in het (openbaar) onderwijs werken.

De leergang zoomt in op de taak die het openbaar onderwijs vervult vanuit kernwaarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid en gemeenschapszin. Deze kernwaarden vertalen zich in uitgangspunten als ‘iedere leerling is welkom’, ‘wederzijds respect’ en ‘actieve participatie’.

Hiermee draagt de openbare school bij aan het oplossen van verschillende hedendaagse problemen, zoals de segregatie van leerlingen in aparte (zwarte en
witte) scholen en het gebrek aan integratie van verschillende bevolkingsgroepen en culturen.

Een openbare school maakt actief werk van de pluriformiteit die onze samenleving kenmerkt, draagt bij aan de integratie en stimuleert democratisch burgerschap. In het openbaar onderwijs leren kinderen van elkaar door het actief verkennen van hun culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden.

Het openbaar onderwijs brengt verschillende opvattingen bij elkaar en laat kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. Zo kunnen kinderen eigen opvattingen ontwikkelen.

VOS/ABB en VOO hebben met een aantal hogescholen gewerkt aan de formulering van specifieke competenties van leerkrachten voor het openbaar onderwijs. Deze competenties zijn de leidraad voor het Diploma openbaar onderwijs.

Alle pabo’s krijgen de brochure toegestuurd. Wilt u de brochure ook hebben? Mail dan naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Brochure Diploma openbaar onderwijs’ of download de nieuwe brochure.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

School!Week met conferentie openbaar onderwijs

Midden in de School!Week organiseren VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) de conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’. De conferentie op woensdag 19 maart in Amersfoort is bedoeld voor iedereen die het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs een warm hart toedraagt.  

VOS/ABB en VOO organiseren de conferentie in samenwerking met de pabo’s die het diploma openbaar onderwijs aanbieden. Dit is een speciale module waarmee pabo-studenten zich kunnen verdiepen in de eigenheid van het openbaar onderwijs.

Bevlogen pabo-docenten en andere sprekers verzorgen tijdens de conferentie colleges en workshops. Het wordt een middag vol informatie, inspiratie en ontmoetingen met collega’s en studenten.

School!
De middag wordt geopend met de feestelijke presentatie van het eerste exemplaar van de publicatie over het ideaal ‘School!’. Hierin schetsen VOS/ABB en VOO een toekomst waarin alle kinderen samen naar een school zonder denominatie gaan. Auteurs uit alle delen van het onderwijsveld hebben aan deze publicatie meegewerkt. Deelnemers aan de conferentie ontvangen een exemplaar.

Theatergroep The Big Mo zorgt voor een knallende afsluiting van de conferentie, met de speciaal voor de School!Week gemaakte interactieve toneelvoorstelling ‘Ik ben welkom’.

Wanneer en waar?
De conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’ is op woensdagmiddag 19 maart van 13 tot 17 uur in de Amersfoortse vestiging van de Hogeschool Utrecht.

Deelname voor leden van VOS/ABB en/of VOO en pabo’s is gratis. Niet-leden betalen 50 euro per persoon (als u zich vóór 17 januari inschrijft, krijgt u 10 euro vroegboekkorting).

U kunt zich online aanmelden.

School!Week 2014
Op de website www.openbaaronderwijs.nu vindt u meer informatie over de School!Week 2014, de landelijke campagneweek waarin scholen in het hele land laten zien wat de meerwaarde is van openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. De week is van 17 tot en met 21 maart.

VOS/ABB en VOO hebben een actiekrant over de School!Week 2014 uitgebracht. Deze krant is meegezonden met het novembernummer van magazine School!.

Magazine School! blikt in de toekomst

Een gezonde toekomst van het onderwijs zónder het duale bestel. De categorale havo of juist de brede scholengemeenschap? En de rammelende rekentoets. Over deze en andere onderwerpen gaat het decembernummer van magazine School!.

Beleidsadviseur Ronald Bloemers van VOS/ABB vertelt wat hij heeft ingebracht tijdens een rondetafelgesprek met de Vaste Kamercommissie voor OCW over de toekomst van artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs). Bloemers heeft daar een toelichting gegeven op het concept ‘School!’ van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Het duale bestel met denominaties gebaseerd op de twintigste-eeuwse zuilaire samenleving is duidelijk aan vernieuwing toe. VOS/ABB en VOO willen dat de denominaties worden losgelaten en dat er geen openbare, rooms-katholieke, protestants-christelijke of andere scholen zijn met een denominatief voorvoegsel, maar alleen nog maar ‘scholen’ gebaseerd op maatschappelijke diversiteit. ‘Scholen’ hebben op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect aandacht voor godsdienst en levensbeschouwing.

Dit ideaal wordt gedeeld door directeur Dick Bruin van vrije school Parcival in Hoorn. ‘Als we onze eventuele emoties over bepaalde richting in ons achterhoofd parkeren, zouden we na de gezondheidszorg, de sportwereld en andere onderdelen van de maatschappij ook in het onderwijs kunnen uitstijgen boven de zuilen’, aldus Bruin in de rubriek Aan het woord. Hieraan kunnen lezers van School! hun eigen bijdrage leveren.

Crisis in goede banen leiden
Het decembernummer stelt drie crisiscommunicatieadviseurs voor. Ruth Gorissen, Ronald Brouwers en Jan Scholten vormen een pool die leden van VOS/ABB kunnen inschakelen in het geval van een crisis op school. Zij kunnen achter de schermen advies geven over open, transparante en eerlijke communicatie en/of voor de schermen optreden als woordvoerder voor de media.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u voor één dagdeel à vier uur gratis gebruikmaken van deze service. Als u meer uren advies nodig hebben, kunt u de adviseur zelf inhuren. Het tarief daarvoor is lager dan in de markt hiervoor gebruikelijk is.

Categoraal of breed?
School! gaat ook over De nieuwe Havo van de openbare scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam. Deze nieuwe school is een categorale havo. Directeur Peter van Hameren legt uit waarom daarvoor is gekozen: ‘Een havist is wezenlijk anders dan een vwo’er en daar willen wij recht aan doen’.

Daartegenover staat Jan Paul Beekman, rector van het openbare Gerrit Komrij College in Winterswijk. Hij is voorstander van de brede scholengemeenschap: ‘Hier krijgen leerlingen kans elkaar te ontmoeten.’ De redactie van School! wil graag weten hoe u hierover denkt. Geef uw mening.

Transparantie
Onder de kop ‘Laat maar zien wat je doet’ gaat directeur Ronald Goosen van de openbare basisschool Pieterskerkhof in Utrecht in op het belang van transparantie. ‘Als je als school niet transparant bent over wat je doet of niet doet, geef je zonder dat je dat wilt ruimte voor gissen.’ Zijn school geeft onder andere op de website www.scholenopdekaart.nl veel informatie, zodat iedereen kan zien wat obs Pieterskerkhof te bieden heeft.

Wiskundedocent Karin den Heijer en haar leerlingen van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam leggen uit wat er mis is met de rekentoets in het voortgezet onderwijs. ‘Deze rekentoets toetst helemaal niet de rekenvaardigheid. Het is in de eerste plaats een lees- en concentratietoets en een IQ-test’, aldus Den Heijer. Leerling Martijn bevestigt dit: ‘Veel vragen hadden niets met rekenen te maken.’

Zélf aan het roer
Jeelo staat voor Je eigen leeromgeving. Dit is een succesvol onderwijsconcept van het openbaar basisonderwijs in Noord-Limburg. Jeelo rekent af met de versnippering en de aanbodgerichtheid van die zo kenmerkend zijn voor veel educatieve uitgeverijen. De vraag van de school staat centraal en alle scholen die eraan meedoen vormen samen een community.

‘Dankzij Jeelo staan zij zelf aan het roer van de permanente verbetering van hun kwaliteit’, zegt Hans Bouwhuis, bestuurder van de Stichting Invitare Openbare Onderwijs in het Land van Cuijk en Noord-Limburg.

Andere onderwerpen die in het decembernummer van School! aan bod komen:

 • De Inspiratiekalender van VOS/ABB, voor een waarde(n)vol begin van de schooldag. Twee directeuren van openbare basisscholen zijn er zeer enthousiast over.
 • De School!Week van 17 tot en met 21 maart zet het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs weer stevig op de kaart.
 • Voortgezet onderwijs op Ameland: de openbare Burgemeester Walda School heeft een gloednieuw gebouw. Prinses Beatrix heeft het in november officieel geopend.
 • Limburgers kritisch over krimpballonnetje. De gezamenlijke schoolbesturen in Zuid-Limburg zien niets in het plan om ouders het bestuur van kleine scholen te laten overnemen.
 • Kerst op de openbare school. Voorzitter Marijke van Hees van de raad van toezicht van VOO over vieringen in het openbaar onderwijs.
 • Een goede gemeenschappelijke medezeggenschapsraad communiceert met de achterban. Voorzitter Niels Bonenkamp van de GMR van twee samenwerkende stichtingen voor openbaar primair onderwijs in Noord-Holland legt uit waarom.
 • Medezeggenschap en passend onderwijs: Houd het simpel! VOS/ABB en VOO kunnen het openbaar onderwijs hierover adviseren.

Verder staan in School! natuurlijk weer de rubrieken School antwoordt, School en excursie (Titanic in Amsterdam!) en  School! en recht. Op de achtercover staan opmerkelijke berichten uit het onderwijs en de cartoon van Maarten Wolterink.

Magazine School! is een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en VOO. Alle leden van VOS/ABB en VOO en overige abonnees krijgen het zeven keer per jaar toegestuurd.

Hebt u nog geen abonnement? Voor 24,50 euro per jaar kunt ook u ons blad toegestuurd krijgen. Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement School!’, uw naam en het adres waarop u het blad wilt ontvangen.

Wilt u in magazine School! adverteren? Dat kan via ons acquisitiebureau Recent.

Download het decembernummer.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Diploma Openbaar Onderwijs in Trouw

Dagblad Trouw besteedt aandacht aan het Diploma Openbaar Onderwijs. VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs hebben de module voor dit diploma ontwikkeld voor pabo-studenten. Het wordt ook als nascholing aangeboden aan leraren die al in het openbaar prima onderwijs werken.

Het Diploma Openbaar Onderwijs komt aan bod in een artikel over zingeving in het openbaar onderwijs. Trouw benaderde hierover onder anderen beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB. Zij ziet dat schoolbesturen voor openbaar onderwijs steeds meer aandacht krijgen voor het belang van zingeving in de vorm onderwijs over levensbeschouwing en godsdienst.  ‘Het is voor de groepsleerkracht de kunst een manier te vinden het er met elkaar in de klas over te hebben, zonder het meteen in hokjes te plaatsen’, aldus Lammers.

Zij vertelt vervolgens dat de door VOS/ABB en VOO ontwikkelde module ‘openbaar onderwijs’, die leerkrachten op 14 pabo’s als aanvulling op hun studie kunnen volgen, een goed aanknopingspunt is. ‘Je leert om te gaan met diversiteit en levensbeschouwing vorm te geven. Dat is meer dan het overdragen van kennis. Je spreekt over ervaringen van kinderen.’ Belangrijk in het openbaar onderwijs is dat dit gebeurt op basis diversiteit, wederzijds respect en gelijkwaardigheid.

Identiteitsontwikkeling
In het artikel komen ook Ineke Struijk en Erik Renkema aan het woord. Struijk werkte als groepsleerkracht in het openbaar basisonderwijs in Gorinchem. Ze heeft zich voor haar masterscriptie voor haar studie ‘Religies in hedendaagse samenlevingen’ aan de Universiteit Utrecht gespecialiseerd in identiteitsontwikkeling in de openbare school. ‘Alle kinderen hebben recht op ontwikkeling van hun identiteit. Die komt voort uit een bepaalde levensbeschouwing. Ook als je atheïst bent’, zegt Struijk.

Renkema is docent ‘levensbeschouwelijke vorming’ aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle en doet daar promotieonderzoek naar de identiteit van de samenwerkingsschool. De uitgangspunten van de openbare en samenwerkingsscholen blijken volgens hem hetzelfde: gelijkwaardigheid, respect en aandacht voor levensbeschouwelijke verschillen. Renkema citeert één van de directeuren die hij voor zijn onderzoek heeft geïnterviewd: ‘De gedachte achter een samenwerkingsschool is de school te zien als een ontmoetingsplaats van verschillende levensovertuigingen.’

Ineke Struijk en Erik Renkema vertelden hun verhaal eerder in het septembernummer van magazine School!. U kunt het artikel downloaden.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Minister denkt in lijn met openbare kernwaarden

Minister Jet Bussemaker van OCW benadrukt het grote belang van waardenontwikkeling en waardencommunicatie op school. Het is volgens haar cruciaal dat kinderen en jongeren goed worden toegerust om richting aan hun leven te kunnen geven. Dat zei ze bij het afscheid van Kees Waagmeester als secretaris van de Vereniging voor Zingeving.

Tot de basiskennis van elke burger behoort dat er verschillende levensovertuigingen bestaan. Al in het basisonderwijs moeten leerlingen dit inzicht kunnen verwerven, vindt de minister. De school is volgens haar een centrale plek in de samenleving voor waardenontwikkeling, burgerschapsvorming en gemeenschapsvorming op basis van wederzijds respect.

Ouders doen er volgens de minister goed aan als zij hun kinderen naar gemengde scholen sturen, waar leerlingen veel van elkaars cultuur en levensovertuiging leren. ‘Zorg ervoor dat u uw kinderen niet alleen met uw eigen waarden in contact laat komen’, aldus Bussemaker.

De rol van de leerkracht in het zingevingsproces op school is volgens haar cruciaal. Huidige docenten en leerkrachten in opleiding moeten met identiteitsvragen aan de slag. In de klas moeten levensvragen worden besproken, zoals over godsdienst, leven en dood en oorlog en vrede.

Kernwaarden en Diploma Openbaar Onderwijs
De woorden van de minister sluiten naadloos aan op de kernwaarden van openbaar onderwijs. Zonder het te noemen, ondersteunt Bussemaker met haar woorden de doelstelling van het openbaar onderwijs. In het verlengde daarvan hebben VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs het Diploma Openbaar Onderwijs ontwikkeld.

Dit diploma wordt aangeboden door pabo’s in het hele land. Leraren die het Diploma Openbaar Onderwijs op zak hebben, kunnen lesgeven vanuit de kernwaarden van het openbaar onderwijs, waarin ontmoeting en wederzijds respect centraal staan.

In het meinummer van magazine School! staat een artikel over het Diploma Openbaar Onderwijs en de pabo van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Geen subsidie meer voor Vereniging Openbaar Onderwijs

De subsidie voor de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en de andere ouderorganisaties in het onderwijs wordt volledig stopgezet. Dat blijkt uit een brief van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister en de staatssecretaris hoeft de overheid ouderorgansiaties in het onderwijs niet financieel te ondersteunen, omdat er geen sprake is van een wettelijke taak voor deze organisaties. ‘De ouderorganisaties kunnen hun bestaansrecht waarborgen via contributie, sponsoring en vergoedingen op basis van geleverde diensten.’ In de brief aan de Kamer staat verder dat het Informatiecentrum onderwijs (DUO) voldoende relevante informatie aan ouders beschikbaar stelt. De ouderorganisaties krijgen nu in totaal 2,9 miljoen euro subsidie. In 2014 wordt dit volledig stopgezet.

VOS/ABB is samenwerkingspartner van VOO. VOS/ABB hoopt dat de samenwerking voor een verdere versterking van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs kan voortbestaan.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Waaruit blijkt de identiteit van openbaar onderwijs?

De identiteit van de openbare school blijkt vooral uit de visie op kinderen en uit de onderwijskundige aanpak. Dit is een van de uitkomsten van het onderzoek Doet schoolidentiteit er nog toe? van CPS Onderwijsontwikkeling en Advies en de Marnix Academie.

Respondenten uit het openbaar, protestants-christelijk respectievelijk rooms-katholiek onderwijs reageren verschillend op de vraag waaruit de identiteit van de school blijkt. In het openbaar onderwijs wordt die vraag vooral beantwoord met de visie op kinderen (70 procent) en de onderwijskundige aanpak (ruim 60 procent). In het protestants-christelijk onderwijs wordt de identiteit volgens de respondenten vooral ontleend aan de dagopening en de godsdienstles (bijna 80 procent), terwijl dat in het rooms-katholiek onderwijs veel minder als bepalend voor de identiteit wordt gezien (20 procent).

Vooral in het protestants-christelijk onderwijs kiest het personeel bewust voor de denominatie (78 procent), terwijl dat in het rooms-katholiek onderwijs veel minder is (44 procent). In het openbaar onderwijs kiest 57 procent van het personeel bewust voor een openbare school, terwijl 26 procent aangeeft net zo goed in het bijzonder onderwijs te kunnen werken.

Het idetiteitsonderzoek richtte zich op het primair en voortgezet onderwijs.