WMS-congres over good governance

‘Medezeggenschap en good governance’, onder deze titel organiseren Onderwijsgeschillen en het project Versterking medezeggenschap op woensdag 9 november 2016 het jaarlijkse WMS-congres in de ReeHorst in Ede. Janine Eshuis van VOS/ABB zal er twee workshops geven.

Het congres is bestemd voor schoolbestuurders en -directeuren, leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden of ondersteuningsplanraden en andere geïnteresseerden uit het primair, (voortgezet)speciaal en voortgezet onderwijs.

Dit jaar verzorgen de landelijke onderwijsorganisatie 46 workshops verdeeld over 3 ronden. De workshops en lezingen gaan altijd over actuele thema’s. Dit keer is specifieke aandacht voor good governance en de nieuwe Wet versterking bestuurskracht.

Janine Eshuis van VOS/ABB zal twee workshops geven: in de ene workshop kunt u met haar uw kennis van medezeggenschap testen, in de andere workshop gaat Eshuis in op actuele ontwikkelingen. Uiteraard is er voldoende ruimte om vragen te stellen.

Aanmelden voor WMS-congres

Deelname aan het WMS-congres kost 90 euro per persoon (inclusief lunch). U kunt zich online aanmelden.

Lees meer…

 

Minderheid leerlingen wil inspraak

Eén op de drie leerlingen in het voortgezet onderwijs wil meepraten over zijn of haar eigen onderwijs. Dat staat in de LAKS-monitor 2016

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) spreekt van ‘een substantieel deel van de leerlingen’ dat inspraak wil, bijvoorbeeld via de leerlingenraad of de medezeggenschapsraad.

Leerlingenraad

Uit de monitor blijkt dat leerlingenraad bij scholieren het bekendst is: 72 procent geeft aan dat er een leerlingenraad op school aanwezig is. Het LAKS ziet het liefst op elke school een leerlingenraad, ‘maar we kunnen in ieder geval zeggen dat de aanwezigheid van een leerlingenraad de norm is’.

Wat betreft de tevredenheid over de leerlingenraad is er volgens het LAKS ruimte voor verbetering. ‘Krap een derde is tevreden. Het LAKS is druk bezig met een grootschalig trainingsproject om van deze professionaliseringsslag werk te maken’, zo staat in de monitor.

Medezeggenschapsraad

Veel minder bekend dan de leerlingenraad is de medezeggenschapsraad. ‘Slechts 30 procent geeft aan dat er een medezeggenschapsraad is op zijn school. Dit is een zeer teleurstellend resultaat, gezien iedere school een MR heeft en het wettelijk verplicht is dat er ook leerlingen in de MR zitten’, zo schrijft het LAKS.

Op het gebied van zichtbaarheid zullen medezeggenschapsraden volgens het LAKS nog flink terrein moeten winnen. Hier wil het LAKS aan bijdragen door middel van een grootschalig trainingsproject.

Wet versterking bestuurskracht aangenomen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het ‘Wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen’. In februari ging de Tweede Kamer er al mee akkoord.

De nieuwe wet introduceert voorschriften die de positie van onderwijsbestuurders raken. Zo zal de benoeming van bestuurders, net zoals al geldt voor benoemingen van leden van raden van toezicht, gebeuren op basis van vooraf openbaar gemaakte benoemingsprofielen. Het betrokken medezeggenschapsorgaan krijgt een adviserende stem bij de vaststelling van die profielen en bij benoeming en ontslag van bestuurders.

De Wet versterking bestuurskracht treedt waarschijnlijk per 1 augustus in werking.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Instemmingsrecht op begroting is slecht plan

VOS/ABB vindt het een slecht plan om medezeggenschapsraden instemmingsrecht te geven op hoofdlijnen van de begroting. Dat staat in onze bijdrage aan de internetconsultatie die hierover is gehouden.

VOS/ABB is er verbaasd over dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW met een wetsvoorstel komt om medezeggenschapsraden instemmingsrecht te geven op hoofdlijnen van de begroting.

Dit staat namelijk haaks op wat tijdens politieke behandelingen diverse keren is aangegeven. Het idee was altijd dat begrotingsrecht in het primair en voortgezet onderwijs een typische bestuursaangelegenheid is. VOS/ABB blijft dat vinden.

Waarom VOS/ABB dit blijft vinden, kunt u lezen in de bijdrage aan de internetconsultatie. Voor deze bijdrage hebben we als vereniging gebruikgemaakt van input van schoolbesturen die bij ons zijn aangesloten.

 

Ouderbijdrage ook bij Leonardo-scholen vrijwillig

Het onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen moet net als voor andere leerlingen vrij toegankelijk en kosteloos zijn. Dat antwoordt staatssecretaris Sander Dekker van OCW op vragen de SP over een vermeende verplichte ouderbijdrage tot 1200 euro per jaar die Leonardo-scholen zouden vragen.

Dekker wijst erop dat samenwerkingsverbanden passend onderwijs moeten voorzien in een passend aanbod voor elke leerling, dus ook voor hoogbegaafde leerlingen.

Hij meldt verder dat net als andere scholen ook Leonardo-scholen een ouderbijdrage mogen vragen, maar die bijdrage heeft wettelijk altijd een vrijwillig karakter.

‘De meeste scholen stemmen de vrijwillige bijdrage af op de draagkracht van ouders, of hebben een fonds waarop een beroep kan worden gedaan’, aldus de staatssecretaris.

Handboek medezeggenschap leerlingen

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft een handboek met informatie en tips gemaakt om leerlingen in de medezeggenschapsraad te ondersteunen en een impuls te geven aan de medezeggenschap in het voortgezet onderwijs.

In het handboek staat algemene informatie over medezeggenschap en de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). Ook worden praktische tips gegeven over vergaderen, onderhandelen en contact houden met de achterban.

Het handboek gaat tevens in op een aantal onderwerpen waar de MR over meepraat, zoals de schoolbegroting, het personeelsbeleid, het leerlingenstatuut, sociale veiligheid en de klachtenregeling.

Download het handboek of bestel het via info@laks.nl.

Expliciet vermelden dat ouderbijdrage vrijwillig is

Scholen moeten ouders in hun schoolgids expliciet wijzen op het vrijwillige karakter van de financiële ouderbijdrage en mogen dat karakter dus niet verhullen. Dat benadrukt staatssecretaris Sander Dekker in antwoord op Kamervragen van de SP.

Dekker benadrukt dat het wettelijk zo is geregeld dat het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage expliciet in elke schoolgids vermeld moet staan. ‘Indien scholen zich niet aan de wet houden (en ouders bijvoorbeeld niet wijzen op het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage), kan de inspectie handhavend optreden en scholen er zo toe bewegen om hun handelen alsnog in overeenstemming met de wet te brengen.’

Over de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage merkt de staatssecretaris op dat de school op grond van de WMS de voorafgaande instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad nodig heeft. ‘Ouders hebben via deze weg dus altijd invloed op de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage’, aldus Dekker.

Lees meer…

Adviesrecht bestuur en toezicht samenwerkingsverband

De ondersteuningsplanraad kan vooraf adviseren over de vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan alsmede van de leden van het bestuur van het samenwerkingsverband voor passend onderwijs.

Dat staat in de tweede nota van wijziging over de versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen. Minister Jet Bussemaker van OCW heeft deze nota naar de Tweede Kamer gestuurd.

Er staat ook in dat de ondersteuningsplanraad vooraf in de gelegenheid wordt gesteld te adviseren over de aanstelling of het ontslag van de leden van het bestuur van het samenwerkingsverband.

De minister schrijft dat de voorschriften rondom governance en de positie van de ondersteuningsplanraad in overeenstemming worden gebracht met die van de medezeggenschapsraad.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Variawet: modelreglementen PMR en OPR aangepast

In het primair en voortgezet onderwijs zijn de modelreglementen van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR) en de ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband aangepast. Dit volgt op de inwerkingtreding van de Variawet per 1 augustus jongsleden.

Het modelreglement van de PMR bevat niet langer de instemmingsbevoegdheid van de PMR op de vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudende orgaan.

Aan de modelreglementen van de OPR-PO en OPR-VO zijn de instemmingsbevoegdheid op de faciliteitenregeling en de adviesbevoegdheid op de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudende orgaan van het samenwerkingsverband toegevoegd.

U kunt de herziene modelreglementen downloaden of uw reglementen aanpassen aan de hand van het overzicht van de wijzigingen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Meld u aan voor gratis Quickstart Medezeggenschap

Schoolbestuurders en MR-leden kunnen sámen hun expertise op het gebied van medezeggenschap verbeteren. Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad adviseert bestuurders en MR-leden uit het primair en voortgezet onderwijs om zich in te schrijven voor de gratis Quickstart Medezeggenschap.

In het kader van de campagne Versterking Medezeggenschap heeft het ministerie van OCW opnieuw extra budget ter beschikking gesteld om bestuurders en leden van medezeggenschapsraden samen een training te laten volgen.

Er waren voor de zomervakantie zoveel aanmeldingen, dat het geld al snel op was. Nu er extra budget is, kunt u zich weer voor de Quickstart aanmelden. Wacht daar niet te lang mee, want ook nu is het beschikbare budget niet oneindig!

De Quickstart Medezeggenschap – geheel op kosten van OCW – stelt bestuurders en MR-leden in staat een goede start te maken voor het huidige schooljaar 2015-2016.

VOS/ABB is een van de organisaties die de medezeggenschapstrainingen voor de Quickstart aanbieden. Namens VOS/ABB werkt senior beleidsmedewerker Janine Eshuis eraan mee. Zij weet alles van goede medezeggenschap in het onderwijs. De Quickstart is voor een belangrijk deel op basis van haar ideeën over medezeggenschap ontwikkeld.

U kunt zich online aanmelden.

Paul Rosenmöller wijst er in een videoboodschap op dat de buitenwereld van een school niet alleen goed onderwijs, maar ook goed management en een goed moreel kompas verwacht. Goede medezeggenschap hoort daarbij.

 

Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs gaat door

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs zet zijn werkzaamheden in elk geval tot 31 december van dit jaar voort.

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs bestaat sinds januari 2013. Het biedt het onderwijsveld ondersteuning op het gebied van medezeggenschap in het kader van de veranderingen die samenhangen met de invoering van passend onderwijs.

Het steunt meldt dat het in ieder geval tot 31 december 2015 zijn werkzaamheden kan vervolgen en dat tot die tijd de opgebouwde kennis en expertise beschikbaar blijven.

Lees meer…

Meer medezeggenschap voor VO en OPR

Per 1 augustus is de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) op enkele punten aangepast. Hierdoor krijgen de Ondersteuningsplanraad en de MR in het voortgezet onderwijs er rechten bij.

De aanpassingen voor de MR in het voortgezet onderwijs vloeien voort uit de nieuwe Wet modernisering en vereenvoudiging onderwijstijd in het voortgezet onderwijs. Per 1 augustus 2015 hebben scholen meer ruimte om het onderwijsprogramma flexibel in te vullen.

Aanpassing onderwijstijd
Volgens de nieuwe wetgeving worden de bestaande urennormen van 1040, 1000 of 700 uur per leerjaar worden vervangen door in totaal 5.700 uur (vwo), 4.700 uur (havo) en 3.700 uur (vmbo en mavo). Dit wordt geregeld in het nieuwe artikel 6g van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). In de Wms verandert feitelijk alleen een aantal verwijzingen naar dit artikel 6g. Een technische aanpassing dus, maar wel een met gevolgen voor de bevoegdheden van de medezeggenschap. Want de nieuwe regeling van onderwijstijd kan van invloed zijn op vakanties, lesuitvalbeleid, planning en invulling van roostervrije dagen, lesrooster en taakbeleid. Allemaal onderwerpen waarvoor de (G)MR of geledingen ervan advies- of instemmingsrecht heeft. De personeelsgeleding heeft ook instemmingsrecht op het zogenoemde ‘transitieplan’ waarin het schoolbestuur vastlegt hoe de onderwijstijd is gepland. Meer informatie over deze wijzigingen in de Wms.

Ondersteuningsplanraad
De Ondersteuningsplanraad (OPR) krijgt per 1 augustus instemmingsrecht op de faciliteitenregeling. Deze gaat over vergoeding van scholingskosten voor OPR-leden. Daarnaast komt er adviesrecht op de door het samenwerkingsverband vast te stellen competentieprofielen van de toezichthouders. De MR van het samenwerkingsverband wordt daarbij uitgezonderd van dit adviesrecht, omdat anders een dubbel adviesrecht zou ontstaan. Zie verder de website over de Wms.

 

 

 

Rol MR bij sluiting dislocatie of nevenvestiging

Uit een recente uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LGC WMS) blijkt dat het voor de medezeggenschap verschil maakt of er een dislocatie of nevenvestiging wordt gesloten. 

De uitspraak betrof  een geschil bij een basisschool met één dislocatie, die het bestuur wilde sluiten. Al het onderwijs zou voortaan op de hoofdlocatie worden gegeven. Het geschil betrof de vraag op welke grond de MR adviesbevoegdheid toekwam. Ging het hier over:
–        wijziging van het beleid m.b.t. de organisatie van de school, of
–        beëindiging of belangrijke inkrimping van de werkzaamheden van de school.

Dit is van belang voor de invulling van de medezeggenschap. In het tweede geval hebben de beide MR-geledingen namelijk afzonderlijk instemmingsrecht.

Verhuizing
De LCG WMS kwam tot de conclusie dat bij de sluiting van deze dislocatie geen sprake was van inkrimping of beëindiging van werkzaamheden. Het was een huisvestingskwestie: het onderwijs uit de dislocatie ging door op de hoofdvestiging. Dit valt onder het organisatiebeleid van de school en de MR komt dan een adviesrecht toe.

Deze uitspraak volgt op een eerdere uitspraak van de Ondernemingskamer van het Hof in Amsterdam, van 17 juli 2012, over de sluiting van een nevenvestiging. Het hof gaf daarin al te kennen dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen een nevenvestiging en ‘slechts een dislocatie’. Bij sluiting van een nevenvestiging is wel degelijk sprake van een beëindiging of belangrijke inkrimping van de werkzaamheden van de school en daarbij hebben de MR-geledingen dus elk afzonderlijk instemmingsrecht. Het hof wees erop dat het van belang is of de nevenvestiging ‘telkens een autonoom draaiende eenheid’ is geweest.

Bevoegdheden bepalen
De recente uitspraak van het LCG WMS maakt nog eens duidelijk dat bij sluiting van een dislocatie of nevenvestiging goed gekeken moet worden of het gaat om inkrimping of verhuizing, om te bepalen welke bevoegdheden de MR(-geledingen) toekomt.

Voorstel Versterking bestuurskracht naar Tweede Kamer

Raden van toezicht in het onderwijs moeten veel alerter zijn op dreigende misstanden op de scholen die zij controleren en mogen die niet onder de pet houden. Dat staat in het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht, dat minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Toezichthouders worden verplicht om wanbeheer te melden bij de Inspectie van het Onderwijs. De meldplicht geldt ook als de toezichthouders risico’s op het gebied van kwaliteit of continuïteit van onderwijs signaleren.

In het wetsvoorstel wordt ook de medezeggenschap versterkt. Zo wordt geregeld dat bestuurders voortaan worden benoemd op basis van openbare profielen, waar de medezeggenschapsraad (MR) advies over heeft uitgebracht. De MR praat straks ook mee over benoeming en ontslag van bestuurders.

Bovendien moeten toezichthouders minimaal twee keer per jaar overleggen met de MR, krijgt de MR meer mogelijkheden om een besluit nietig te laten verklaren en wordt de positie van opleidingscommissies versterkt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

VOS/ABB werkt weer mee aan WMS-congres

De beleidsmedewerkers Janine Eshuis en Simone Baalhuis van VOS/ABB werken mee aan het negende landelijke WMS-congres over ambitie en versterking van medezeggenschap in het onderwijs.

Janine Eshuis zal een lezing en een workshop geven over de actuele (wettelijke) ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap. De informatie die u tijdens de lezing en/of de workshop krijgt, kunt u gebruiken om aan de slag te gaan met nieuw initiatieven.

Simone Baalhuis zal een lezing geven over medezeggenschap in integrale kindcentra (IKC’s). Zij zal aan de hand van verscheidene praktijkvoorbeelden ingaan op een integrale benadering van medezeggenschap.

Download het workshopschema en het  volledige programma van het WMS-congres.

Wanneer en waar?
Het negende landelijke WMS-congres is op woensdag 11 november in congrescentrum De Reehorst in Ede. Deelname kost 85 euro per persoon. U kunt zich online inschrijven.

Dekker benadrukt belang van goed intern toezicht

Een goed functionerend systeem van intern toezicht is van groot belang voor het besturen van basisscholen, benadrukt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoorden op Kamervragen.

SP-Kamerlid Tjitske Siderius had Dekker vragen gesteld naar aanleiding van de bestuurlijke gang van zaken bij de stichting ROOBOL voor openbaar basisonderwijs in de Friese gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland.

Binnen deze stichting ontstond vorig jaar onrust rond de besluitvorming over het sluiten of fuseren van de openbare basisschool in het dorp Driezum en de afbouw van het voltijds hoogbegaafdenonderwijs op de openbare Burgerschool in Dokkum. Daarnaast vond er een overgang plaats van een toezichthoudend bestuur naar een raad van toezicht, waarbij fouten in de procedures zijn gemaakt.

Weg met de raden van toezicht?
Voor Siderius was dit reden om aan Dekker te vragen of hij bereid is de raden van toezicht in het basisonderwijs te vervangen door een sterke medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en docenten volwaardig kunnen meebeslissen over de besteding van het budget, de aanstelling en het salaris van bestuurders en over de inrichting van het onderwijs. De staatssecretaris beantwoordt deze vraag bevestigend noch ontkennend, maar hij geeft wel een toelichting op zijn visie op intern toezicht.

Hij benadrukt dat het belangrijk is dat er altijd controle en tegenkracht (checks and balances) moeten zijn, ‘waardoor fouten en misstappen tijdig onderkend en gecorrigeerd worden’. In een goed werkend systeem van intern toezicht, waarvan de MR deel uitmaakt, ‘functioneren verschillende partijen vanuit hun specifieke kennis, kunde of belang’, aldus Dekker.

De staatssecretaris vervolgt: ‘Voor een juiste balans mag geen van deze partijen stelselmatig worden genegeerd of op enige wijze hun rol worden ontnomen. Indien blijkt dat een van de partijen een sterkere positie behoeft binnen dit systeem, dan zet ik mij er voor in om dit aan te passen.’

Versterking bestuurskracht
Het is de bedoeling, zo staat in de antwoorden van Dekker, de positie van de MR te verbeteren met de Wet Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. ‘In het wetsvoorstel zoals ik het voor ogen heb, krijgt de MR onder meer adviesrecht bij benoeming en ontslag van bestuurders, vindt er halfjaarlijks verplicht overleg plaats tussen intern toezicht en medezeggenschap en kan de MR de nietigheid van besluiten van het bevoegd gezag inroepen die ten onrechte niet ter instemming zijn voorgelegd.’

Meer inspraak ouders over mogelijke sluiting school

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW komt met drie maatregelen om kleine dorpsscholen open te houden. Zo wil hij de positie van ouders versterken. Dat blijkt uit een brief over alternatieven voor de Kleine Scholen Coöperatie

De Kleine Scholen Coöperatie, die is omgedoopt tot de Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen, is een initiatief van de Zeeuw Jan Schuurman Hess om kleine basisscholen in plattelandsdorpen open te houden. De staatssecretaris herhaalt dat dit initiatief niet haalbaar is. Wel wil hij drie alternatieven uitwerken.

Sterkere positie ouders?
Dekker wil de positie van ouders bij de sluiting of een fusie van een school versterken. Dat wil hij doen door in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) op te nemen dat de leden van de medezeggenschapsraad bij advies over een mogelijke sluiting of bij een verzoek om instemming over een eventuele fusie of overdracht van een school, altijd eerst de achterban moeten raadplegen.

Jurist Ronald Bloemers van de Helpdesk van VOS/ABB merkt wat dit betreft op dat een medezeggenschapsraad dit nu ook al zou moeten doen. Het plan om dit in de WMS op te nemen zou volgens hem in de praktijk weinig veranderen. Het versterkt de positie van de ouders in feite nauwelijks.

Alternatieven
Verder wil de staatssecretaris met de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS de procedure schetsen die ouders kunnen volgen om bij de sluiting of fusie van een school alternatieven voor te leggen aan het bestuur. ‘De overdracht van een school aan een ander bestuur kan zo’n alternatief zijn’, aldus Dekker.

Bloemers merkt op dat dit nu ook al kan, maar door de procedure te schetsen wordt het voor medezeggenschapsraden duidelijk dat zij actiever kunnen handelen dan nu vaak nog het geval is. ‘Wanneer de medezeggenschapsraad niet mee wil in een fusie of sluiting, dan moet de MR kunnen aangeven waarom niet en of er een beter alternatief is. Is dat er niet, dan wordt het bevoegd gezag bevestigd in zijn besluit. Een heldere procedure kan ervoor zorgen dat medezeggenschapsraden zakelijker meekijken.’

Wat hier van belang is om op te merken, is dat medezeggenschapsraden van openbare scholen altijd het alternatief kunnen voorleggen om de school waarvoor sluiting of fusie wordt overwogen, bestuurlijk onder te brengen bij de gemeente waar die gevestigd is.

Andere richting
Tot slot wil Dekker het mogelijk maken dat een nevenvestiging een andere richting kan hebben dan de hoofdvestiging van een school. ‘Als een nevenvestiging een andere richting mag hebben dan de hoofdvestiging, biedt dat in het algemeen meer ruimte voor maatwerkoplossingen bij dalende aantallen leerlingen’, zo schrijft hij.

Bloemers ziet dit als een stap naar het door Dekker bepleite richtingvrij plannen, maar dan op kleine schaal. ‘Hiermee wordt het begrip ‘richting’ al uitgehold. Met dit voorstel kan het in feite al half worden ingevoerd, zodat het straks gemakkelijker door de Tweede Kamer kan komen’, aldus Bloemers.

Hij merkt daarbij op dat ‘openbaar’ geen richting is. ‘Dit betekent dat dit niet zal kunnen gelden voor openbare scholen. Dat maakt het dan moeilijker voor openbare scholen in krimpgebieden dan voor bijzondere scholen en ook voor samenwerkingsbesturen die eigen scholen willen samenvoegen met behoud van denominatie, waarbij een van die scholen openbaar is.’

‘De vraag is dus of deze oplossing slechts voor het bijzonder onderwijs kan gelden en daardoor extra nadelig zal uitpakken voor het openbaar onderwijs. Kleine scholen zijn overwegend openbare scholen en de vraag is of Dekker dit heeft voorzien’, merkt Bloemers op.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Medezeggenschap over onderwijstijd: hoe zit dat?

Bij besluiten op basis van de nieuwe regeling voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs speelt medezeggenschap een rol.

Na jarenlange discussie wordt de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs per 1 augustus 2015 vereenvoudigd en gemoderniseerd. De nieuwe wetgeving biedt scholen meer ruimte om het onderwijsprogramma flexibel in te vullen. Er ontstaan meer mogelijkheden voor maatwerk voor individuele leerlingen.

Bij besluiten over onderwijstijd moet de school overleggen met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ((G)MR) of met zijn geledingen. Op een aantal punten heeft de medezeggenschapsraad op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) instemming- of adviesrecht.

Lees meer op de website over de WMS.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

GMR-lid ten onrechte ontslagen na kritiek op bestuur

Het openbare Stedelijk Lyceum in Enschede had voorzitter Kees Evers van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in 2011 niet mogen ontslaan. De Centrale Raad van Beroep heeft het ontslag ongedaan gemaakt, omdat het samenhing met Evers’ functioneren als GMR-lid.

De Centrale Raad van Beroep oordeelt vier jaar na het ontslag van Evers dat ‘het aannemelijk is dat er een verband bestaat tussen het ontslagbesluit en het lidmaatschap van de GMR’. Dat is in strijd met het ontslagverbod voor (G)MR-leden in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Volgens de Centrale Raad van Beroep vloeit uit de WMS voort dat een GMR-lid grote vrijheid geniet bij kritiek en de wijze waarop hij die formuleert. ‘Termen als chantage en wanbeleid moeten worden bezien in de context waarin zij zijn gebruikt, namelijk een ernstig verschil van mening tussen GMR en het bestuur over de te varen koers.’ De raad wijst erop dat wat dit betreft mag worden verwacht dat het bestuur hier tegen kan.

Advocaat Frans Lathouwers van de Algemene Onderwijsbond zegt dat de uitspraak veel duidelijkheid geeft aan MR-leden. ‘De Centrale Raad van Beroep toont hiermee dat MR-leden onbevangen hun werk moeten kunnen doen. Dat recht ligt al vast in de Wet medezeggenschap op scholen, maar nu blijkt dat een ontslag nietig wordt verklaard zodra het te maken heeft met medezeggenschapswerkzaamheden. De ontslagbescherming van MR-leden wordt volwassen met deze uitspraak’, aldus Lathouwers.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Handreikingen voor goede medezeggenschap

Er zijn zes nieuwe handreikingen gepubliceerd met praktische informatie en adviezen voor goede medezeggenschap. Ze zijn bedoeld voor schoolbestuurders, schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.

De handreikingen zijn samengesteld door het project ‘Versterking medezeggenschap in het po en vo’, dat onder regie staat van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Aan het project nemen onder andere de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad en de Vereniging Openbaar Onderwijs deel.

U kunt de handreikingen downloaden van de website infowms:

Handreiking 1: Faciliteiten en activiteitenplan
Handreiking 2: Overleg met het bevoegd gezag
Handreiking 3: Het ambitiegesprek
Handreiking 4: Participatie van de achterban
Handreiking 5: Geschillen voorkomen en oplossen
Handreiking 6: Participatie van ouders en leerlingen

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Door nieuwe wetsvoorstellen wijzigt medezeggenschap

Deze maand zijn twee wetsvoorstellen ingediend die invloed hebben op onder andere de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Het gaat om het wetsvoorstel Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so en het wetsvoorstel ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs.

Het wetsvoorstel Variawet brengt met zich mee dat de artikelen 11, 12, 13, 14 en 14a van de WMS worden aangepast. Bovendien wordt voorgesteld een nieuw artikel 11a toe te voegen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De geledingen van de ondersteuningsplanraad (OPR) krijgen instemmingsrecht op de faciliteitenregeling (op de invulling van de redelijkerwijs noodzakelijke kosten van medezeggenschapsactiviteiten die in de ondersteuningsplanraad worden verricht, zoals scholingskosten of kosten voor het inhuren van deskundigen).
  • De OPR krijgt adviesrecht op de door het samenwerkingsverband vast te stellen competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan. De MR van het samenwerkingsverband wordt uitgezonderd van het adviesrecht op de competentieprofielen, omdat anders een dubbel adviesrecht zou ontstaan.

Met het Wetsvoorstel ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs worden de artikelen 8, 10, 13 en 14 van de WMS gewijzigd.

Het gaat om wetstechnische wijzigingen in verband met het nieuwe voorgestelde artikel 6g WVO over onderwijstijd. In het nieuwe artikel 6g WVO wordt de wettelijke urennorm (het minimumaantal uren onderwijstijd) niet meer per leerjaar en per leerling geregeld, maar per opleiding (vmbo, havo respectievelijk vwo). In de genoemde artikelen in de WMS worden enkele verwijzingen naar artikel 6g WVO aangepast.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Meer ouders krijgen medezeggenschap over clusters 1 en 2

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen voor medezeggenschap voor ouders van leerlingen met ambulante begeleiding in het reguliere onderwijs. De motie roept het kabinet op om in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) te regelen dat deze ouders medezeggenschap krijgen over het beleid van onderwijsinstellingen in de clusters 1 en 2.

De Kamer nam ook twee moties aan over leerlingen met diabetes. De ene motie roept staatssecretaris Sander Dekker van OCW op om scholen zo snel mogelijk te verbieden leerlingen te weigeren op grond van het feit dat ze suikerziekte hebben.

De andere aangenomen motie die betrekking heeft op diabetes, verzoekt Dekker om in overleg met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, scholen, leraren en ouders te verkennen in hoeverre de ondersteuning van onderwijspersoneel aan kinderen met suikerziekte kan worden uitgezonderd van de ‘medische handelingen’.

Ook nam de Tweede Kamer een motie aan om meer gewicht te geven aan de rol van de landelijke Geschillencommissie passend onderwijs. In die motie staat dat de uitspraken van die commissie moeten worden opgevolgd.

Klik hier voor een overzicht van de moties.

MR houdt fusie openbare basisscholen tegen

De medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Bongerd in het Gelderse dorp Hoog-Keppel heeft terecht niet ingestemd met een voorgenomen fusie. Dat is het oordeel van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS van de Stichting Onderwijsgeschillen.

Stichting IJsselgraaf wil de school laten samengaan met obs De Woordhof in het nabijgelegen dorp Hummelo. Dat heeft te maken met het feit dat een nieuw schoolgebouw in dat dorp voor een deel leegstaat.

De MR wilde hierin niet meegaan, omdat het bestuur volgens de ouders geen financiële, organisatorische en onderwijskundige argumenten kon aanvoeren voor een fusie. Het is niet zo dat obs De Bongerd zodanig krimpt dat de school onder de opheffingsnorm komt. De kwestie werd voorgelegd aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS.

Die oordeelt dat de MR terecht niet heeft ingestemd met de voorgenomen fusie, omdat de noodzakelijke argumenten er inderdaad niet zijn.

‘Op grond van bovenstaande overwegingen oordeel de Commissie dat de MR in redelijkheid instemming heeft kunnen onthouden aan het voorgenomen besluit tot fusie (…) en dat er geen sprake is van bepaalde zwaarwegende omstandigheden die het voorstel van het bevoegd gezag rechtvaardigen’, zo staat in het oordeel.

De voorgenomen fusie van obs De Bongerd en obs De Woordhof per 1 augustus 2014, waarvoor de instemming van medezeggenschapsraad nodig is, is nu van de baan.

Goede begeleiding!
De kwestie benadrukt dat een goede begeleiding van voorgenomen fusies van scholen voor alle betrokken partijen van doorslaggevend belang is.

VOS/ABB kan die begeleiding bieden. U kunt hierover contact opnemen met senior beleidsmedewerker Hans Teegelbeckers: 06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl.

U kunt ook contact opnemen met onze Helpdesk: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Kamer steunt motie voor toezicht op medezeggenschap

De Tweede Kamer wil dat de Inspectie van het Onderwijs gaat toezien op de naleving van verplichtingen ten aanzien van medezeggenschap.

De Kamer heeft een motie van die strekking van D66’er Paul van Meenen aangenomen. In de motie staat de inspectie zelf constateert dat er slechts summiere eisen worden gesteld aan intern toezicht en dat de naleving van de regels daarvoor onvoldoende is.

Het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs zou volgens de aangenomen motie ‘de omgang met medezeggenschap, het organiseren van tegenspraak en het voldoen aan verplichtingen van regelgeving ten aanzien van medezeggenschap’ moeten bevatten.

De motie heeft betrekking op het primair en voortgezet onderwijs alsmede op het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Informatiebrochure voor ouders en leerlingen in MR

Het ministerie van OCW heeft een brochure uitgebracht voor ouders en leerlingen in het voortgezet onderwijs die in de medezeggenschapsraad zitten.

In de brochure Schoolkosten en onderwijstijd wordt de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) kort toegelicht.

Verder wordt uitgelegd hoe het zit met de schoolkosten: wat is wel gratis en wat niet? Daarnaast komt onderwijstijd aan de orde.