Centraal of decentraal besturen? Zoek de middenweg!

De Onderwijsraad adviseert om beter te kijken naar de verhoudingen tussen bestuur en directies. Er moeten criteria worden geformuleerd voor een optimale balans tussen centraal en decentraal. De menselijke maat moet daarbij centraal staan. Lees verder

De Onderwijsraad constateert in het adviesrapport ‘Verzelfstandiging in het onderwijs II’ dat in het primair en voortgezet onderwijs vooral sprake is van decentrale verhoudingen. Dat wil zeggen dat de bevoegdheden van het bestuur vaak op het niveau van de schooldirecties is belegd.

Hoewel de verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld onderwijskwaliteit officieel bij het bestuur blijft liggen, zijn het de directies die in de praktijk de taak hebben om hiervoor te zorgen. In het middelbaar en hoger beroepsonderwijs is dat anders. Daar wordt vooral centraal bestuurd, waarbij de directies van de diverse scholen binnen de instelling op de achtergrond opereren.

Het advies van de Onderwijsraad is om criteria te formuleren voor een optimale balans tussen centraal en decentraal, waarbij de menselijke maat centraal staat. Dit moet leiden tot optimale condities voor de uitvoering van het primaire proces, waarbij individuele scholen herkenbaar zijn.

Ook moet volgens de Onderwijsraad duidelijker worden omschreven wat er precies met het begrip ‘school’ wordt bedoeld. In de ogen van de raad zou dat binnen de onderwijsorganisatie de ‘resultaatverantwoordelijke eenheid’ moeten zijn. De term ‘onderwijsinstelling’ zou moeten worden gebruikt voor de bestuurlijke eenheid als totaal.

Klik hier voor meer informatie