Checklist contracten buitenschoolse opvang

Voor scholen die afspraken maken met derden over de buitenschoolse opvang, heeft VOS/ABB een checklist voor contracten gemaakt. Zoals toegezegd op de themabijeenkomst in Zwolle wordt de checklist via de website beschikbaar gesteld. Lees verder

De checklist geeft een overzicht van de minimale eisen waaraan een contract moet voldoen. Aan de hand hiervan kunt u zelf starten met het opstellen van een contract of checken of het aan u voorgelegde contract aan deze minimale eisen voldoet.

Deze checklist biedt geen garanties voor het perfecte contract. Elke contract moet op de eigen juridische merites worden beoordeeld. Als u een deskundig advies wenst bij het sluiten van uw contract, kunt u contact opnemen met VOS/ABB Consulting.

Partijen
Voor het openbaar onderwijs is alleen de rechtspersoon bevoegd om rechtshandelingen te verrichten, bijvoorbeeld het afsluiten van een contract. De stichting openbaar onderwijs is een rechtspersoon en kan als zodanig een contract afsluiten. Een bestuurscommissie daarentegen is geen rechtspersoon en kan daardoor geen rechtshandelingen verrichten. Dat zal het bevoegde bestuursorgaan binnen de gemeente moeten doen. Alleen als het bevoegde bestuursorgaan de bestuurscommissie heeft gemandateerd om contracten (of dit specifiek contract) te sluiten dan kan de bestuurscommissie zelf optreden.

In het contract wordt het dan als volgt geformuleerd:

De (naam van de rechtspersoon) gevestigd te………., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de (naam vertegenwoordiger) , namens deze krachtens mandaatregeling hierna te noemen (zoals de naam in het contract wordt gebruikt)

En

(wederpartij)

Overweging/considerans
Geef zo goed mogelijk de intentie en bedoeling van het contract aan. Waarom sluit je met elkaar een contract? Het is zinvol om hierbij het doel en de aanleiding van de overeenkomst te vermelden. Benoem het voordeel dat de partijen hebben door het aangaan van deze overeenkomst. Doe dit beknopt en puntsgewijs.

Inspanningsverplichting
Wat zullen partijen over en weer doen om de samenwerking te laten slagen? Wanneer wordt overlegd en wie is daarbij aanwezig?

Prestaties

worden verricht? Hier kunnen bijvoorbeeld de dagen en uren worden vermeld waarop de opvang moet plaatsvinden (denk ook aan de schoolvakanties en extra vrije dagen). Wie is verantwoordelijk voor het halen en brengen van de kinderen als de opvang buiten de school plaatsvindt?

Als er sprake is van een bepaald pedagogisch beleid kan dit hier worden opgenomen. Hoe vindt de informatie-uitwisseling tussen beide partijen (bijvoorbeeld de school en de kinderopvang) plaats?

Evaluatie

Spreek af dat je voor een bepaalde datum een evaluatie uitvoert, wie dat doet en waar de evaluatie op gericht zal zijn. Zorg er voor dat hierin wordt opgenomen dat partijen over en weer zorgdragen voor het afsluiten van de benodigde verzekeringen.

Aansprakelijkheid

Duur en beëindiging
In het contract dient te worden opgenomen wanneer het begint en wanneer het eindigt. Ook zal er een bepaling in moeten over opzeggen van het contract. De wettelijke verplichting rond BSO is voor beide partijen nieuw. Daarom is het in eerste instantie zinvol om niet direct langdurige contracten af te sluiten, maar eerst met een kortlopend contract van bijvoorbeeld een jaar te beginnen.

Vervolgens kan worden bekeken of een langlopend contract kan worden gesloten met bijvoorbeeld een bepaling over automatische verlenging van telkens een jaar.

Toepasselijk recht verplichting opleggen om, als er bijvoorbeeld onenigheid ontstaat over de uitleg of uitvoering van het contract, eerst met elkaar in overleg te treden voordat het geschil aan de rechter wordt voorgelegd.

Als er sprake is van de huur van ruimte binnen de school moet daarvoor een afzonderlijk contract worden opgesteld.

Informatie
Voor nadere informatie of ondersteuning kunt u terecht bij VOS/ABB of VOS/ABB Consulting. De specialisten op dit terrein zijn:

* Janine Eshuis (juridische informatie), 06-22939657, jeshuis@vosabb.nl
* Jan Littink (stappenplannen, modellen, contracten en ondersteuning), 06-12928581, jlittink@vosabbconsulting.nl.
* Gertjan van Midden (informatie huisvesting), 06-22998606, gvanmidden@vosabb.nl
* Henry Hennink (ondersteuning huisvesting), 06-30061142, hhennink@vosabbconsulting.nl
* Anna Schipper (algemene informatie), 06-30056066, aschipper@vosabb.nl

Je kunt hierbij elkaar deWelke prestaties moeten