ChristenUnie op de bres voor passend onderwijs

Het kabinet plaatst schoolbesturen, leraren en begeleiders in het onderwijs in een onmogelijke positie met de voorgenomen bezuiniging van 300 miljoen euro op passend onderwijs. Dat zegt Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie, die een motie tegen de bezuiniging heeft ingediend. Lees verder

Voordewind was dinsdag samen met zijn PvdA-collega Jeroen Dijsselbloem en SP-Kamerlid Manja Smits aanwezig bij het luide protest in perscentrum Nieuwspoort tegen de voorgenomen bezuiniging op passend onderwijs. Hij kaart de problemen die tijdens dat protest onder woorden werden gebracht met een motie aan tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer.

‘Deze bezuinigingen leiden onherroepelijk tot een vermindering van onderwijskwaliteit en tot extra druk op het reguliere onderwijs en de leraar’, aldus Voordewind. ‘De grote vraag is: dring je met deze bezuiniging nu een zorgbehoefte terug, zoals het kabinet stelt, of negeer je de zorgbehoefte van leerlingen? Ik weet het antwoord wel. Deze bezuiniging zorgt voor meer schooluitval. Het geld dat je nu denkt te bezuinigen, moet je straks investeren in terugkeer naar school. Die rekening kan nog hoger uitpakken.’

De ChristenUnie vreest bovendien dat leerlingen met dyslexie of dyscalculie hard getroffen zullen worden door de bezuiniging op passend onderwijs. ‘Onlangs hebben we met minister Van Bijsterveldt afgesproken dat hun begeleiding zou verbeteren. Ik ben benieuwd of die toezegging nu standhoudt.’ De ChristenUnie zegt wel blij te zijn met de extra aandacht die hoogbegaafde leerlingen van het nieuwe kabinet krijgen.

Voordewind wil een verzachting van de bezuiniging op passend onderwijs. ‘Zowel de leraren als de scholen zitten niet te wachten op een prestatiebonus, als de bonus betaald moet worden door bezuinigingen op de zorg voor de meest kwetsbare kinderen.’ Met het schrappen van de prestatiebeloning zal een bezuiniging van deze omvang echter niet opgevangen kunnen worden. Voordewind hoopt daarom dat de Tweede Kamer zal instemmen met zijn voorstel voor een onderzoek naar de effecten van de bezuiniging door de Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO).

Zorgen over gevolgen van krimp
Voordewind vraagt met een motie ook aandacht voor de gevolgen van bevolkingskrimp op het onderwijs. Demografische krimp heeft negatieve gevolgen voor de financiële positie van schoolbesturen en in het verlengde daarvan op de beschikbaarheid en de kwaliteit van het onderwijs.

De ChristenUnie vreest dat in krimpgebieden ‘een monocultuur van openbaar onderwijs’ ontstaat. Bijzondere scholen ervaren volgens Voordewind druk vanuit het lokale bestuur om te fuseren met openbare scholen. ‘Een dergelijke houding is in strijd met de onderwijsvrijheid en perkt de keuzevrijheid van ouders onnodig in. De afweging om te fuseren ligt niet bij de overheid, maar bij schoolbesturen en ouders’, aldus Voordewind. 

De moties van Joël Voordewind tegen de bezuiniging op passend onderwijs en over de gevolgen van krimp staat in de rechterkolom.

Bijlagen