Commissie primair onderwijs: leden gevraagd!

VOS/ABB is vanwege het vertrek van enkele leden op zoek naar mensen die zitting willen nemen in de ledencommissie primair onderwijs. Lees verder

VOS/ABB is een vereniging die voor een belangrijk deel wordt vormgegeven door inbreng van haar leden. Daarom zijn er verschillende ledencommissies, die gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren over actuele thema´s.

Vanwege het vertrek van enkele leden van de commissie primair onderwijs zijn we op zoek naar aanvulling. Onderwerpen waarover de commissie de laatste periode heeft geadviseerd zijn onder meer:

– passend onderwijs
– stichting en instandhouding
– bekostigingsaangelegenheden
– huisvestingsaangelegenheden
– arbeidsvoorwaarden  
– wijziging van de rol en positie van het Vervangings- en Participatiefonds   

In de ledencommissie primair onderwijs zitten bestuurders en leden van het bovenschools management uit het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Bij de selectie houden wij rekening met een goede verdeling tussen grote en kleine besturen, de verschillende bestuursvormen en de spreiding over het land. De vergaderfrequentie is ongeveer eens per zes weken.

Wie belangstelling heeft, kan zich aanmelden via dstellenaar@vosabb.nl. Wij vragen u om kort aan te geven wat uw achtergrond en huidige positie is.

Informatie: Joop Vlaanderen, 06-22939671, jvlaanderen@vosabb.nl of Gertjan van Midden 06-22998606, gvanmidden@vosabb.nl