Communicatie met allochtone ouders vaak moeizaam

De visie van docenten en die van ouders met een allochtone achtergrond sluiten vaak niet goed op elkaar aan. Daardoor kan de communicatie tussen de school en deze groep ouders moeizaam verlopen. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Lees verder

Het onderzoek van Mariëtte de Haan, Inge Wissink en Ed Elbers richtte zich op de schooladviesgesprekken in groep 8 van de basisschool. De gesprekken die zij analyseerden, werden gevoerd met Nederlandse, Turkse en Marokkaanse ouders.

Inzet versus concentratie
Uit de analyse van de gesprekken bleek dat leerkrachten verschil maakten in het verklaren van de schoolprestaties van kinderen. Ze schreven de schoolprestaties van allochtone kinderen vaak toe aan inzet, terwijl ze de prestaties van Nederlandse kinderen vaker toeschreven aan psychologische factoren, zoals concentratie.

Ook Nederlandse ouders noemden vaker oorzaken die te maken hadden met de persoonlijkheid van het kind. Zij en de leerkrachten leken er bij voorbaat vanuit te gaan dat ze het met elkaar eens waren in gesprekken en anticipeerden daar ook op. Nederlandse ouders bleken vaker in staat om eigen verklaringen in te brengen, waardoor ze meer invloed hadden in het gesprek en de diagnose.

Vooringenomenheid
De gesprekken met de Nederlandse ouders bleken ook interactiever van aard dan die met de migrantenouders. In de gesprekken met die laatste groep verwachtten leerkrachten juist verschillen in visie. Daardoor hadden ze de neiging om al voordat ouders iets gezegd hadden, bepaalde verklaringen die ouders zouden kunnen geven voor slechte of goede prestaties te weerleggen.

De Haan is van mening dat de communicatie tussen leerkrachten en migrantenouders verbeterd kan worden door bewuster om te gaan met de verschillen in visie, houding en gedrag. ‘Leerkrachten kunnen toetsen of er sprake is van een gedeelde visie. Ook kunnen scholen nadenken over alternatieve manieren om ouders met een migratieachtergrond de schoolcarrière van hun kinderen te laten ondersteunen, gezien de verschillen met Nederlandse ouders.’ 

Verschil in verantwoordelijkheid
De Haan vervolgt: ‘Wat ook opvalt is dat allochtone ouders meer afstand tot de leerkracht houden. Zij zien een groot verschil in verantwoordelijkheid tussen de leerkracht als professional en henzelf als ouders. Nederlanders maken dat verschil minder.’

Overigens constateerden de onderzoekers dat naarmate migrantenouders hoger zijn opgeleid, ze in hun gedrag en houding meer lijken op Nederlandse ouders.