Compensatieregeling en impulsgebieden bekend

De compensatieregeling voor 2009-2010 is bekend. Dat geldt ook voor de hoogte van het bedrag voor de toekenning aan de zogenoemde impulsgebieden op grond van de telgegevens. Lees verder

Op deze website is eerder uitvoerig ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot de gewichtenregeling voor de basisschool. Deze toelichting is opgenomen in de dossiers Financiën en Achterstandenbeleid. Toen is ook aangegeven dat de compensatieregeling voor 2009-2010 en de hoogte van het bedrag voor de toekenning aan de Impulsgebieden op grond van de telgegevens nog bepaald moest worden. Die informatie is nu beschikbaar.

De compensatieregeling was voor 2007-2008 vastgesteld op in principe 100% van de achteruitgang op bestuursniveau. Vanwege onbedoelde effecten werd voor 2008-2009 gekozen voor een compensatie per school van 90%.

Voor 2009-2010 is het nu vastgesteld op 50% en voor 2010-2011 op 25% per school. In vergelijking met de 90% van dit schooljaar is dat fors minder. Daarom wordt nu ook de impulsgebiedentoeslag betrokken bij het vaststellen van de omvang van de achteruitgang.

De gefaseerde aanpassing van de gewichten brengt aanzienlijke herverdeeleffecten met zich mee –zeker als een vestiging buiten een impulsgebied valt- die per bestuur sterk kunnen variëren. Bovendien vindt de bekendmaking ervan zo laat plaats dat personele gevolgen (rddf-plaatsing) pas kunnen ingaan per 1 augustus 2009. Dat betekent dat eventuele ontslagen pas per 1 augustus 2010 geëffectueerd kunnen worden.

De forse verandering ten opzichte van de 90% en de sterke variatie in herverdeeleffecten zijn in het overleg reden geweest voor een eenmalige aanvullende regeling. Die komt erop neer dat als de achteruitgang van een school, ondanks de 50% compensatie en de eventuele impulsgebiedentoeslag, toch nog plaatsvindt, het meerdere boven een bepaalde drempelwaarde (ongeveer € 6.000) wordt aangevuld.

Impulsgebiedentoeslag
De impulsgebieden zijn nu vastgesteld op basis van de zogenoemde Armoedemonitor van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en gelden voor de vierjaarlijkse periode 2009-2010 tot en met 2012-2013. Daarna worden de gebieden opnieuw vastgesteld.

Een impulsgebied valt samen met een postcodegebied, waarbij alleen de cijfers van zo’n gebied een rol spelen. In totaal zijn in Nederland bijna 4.000 van deze postcodegebieden. Het aantal impulsgebieden bedraagt bijna 1.000. In de rechterkolom bij dit bericht is als bijlage een overzicht opgenomen van alle impulsgebieden met de vier cijfers van de postcode.

De eerdere informatie over de hoogte van de impulsgebiedentoeslag (brief aan de scholen/schoolbesturen van april 2008) dat het voor 2009-2010 zou gaan om een bedrag tussen de € 700 en € 900, valt nu mee. Dat komt doordat de impulsgebiedentoeslag bij de bepaling van de omvang van de achterstand wordt betrokken. De toeslag valt nu dus hoger uit: rond de € 1.300 per gewichtenleerling, waarbij alleen de leerlingen met een gewicht van 0,3 en 1,2 tellen.

Instrument voor VOS/ABB-leden
Eén en ander betekent weer heel wat rekenwerk. Daarom stelt VOS/ABB opnieuw een instrument ter beschikking, waarmee u op eenvoudige wijze per vestiging de effecten kunt berekenen. Dat instrument is opgenomen in de Toolbox 2009-2010 in de map basisschool.  

VOS/ABB-leden kunnen het instrument en de bijlagen met betrekking tot compensatieregelingen en impulsgebieden downloaden.

Klik hier voor berichtgeving over deze kwestie van het ministerie van OCW.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen