Controversïeel verklaarde onderwijsthema’s

Op de lijst met controversiële onderwerpen die na de val van het kabinet niet meer door de huidige Tweede Kamer worden behandeld, staan onderwerpen die betrekking hebben op het primair en/of voortgezet onderwijs. Lees verder

Zo behandelt de Kamer in de huidige samenstelling niet meer de wetswijziging om de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs volledig te decentraliseren. Die voorgestelde wijziging heeft betrekking op de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de expertisecentra (WEC), de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

De huidige Tweede Kamer zal zich niet ook niet meer buigen over de wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het Onderwijs.

Brieven
Verder wordt de behandeling van een aantal brieven van het ministerie van OCW  uitgesteld. Dat geldt bijvoorbeeld voor de brief naar aanleiding van het advies ‘Naar een doelmatiger onderwijs’ van de Onderwijsraad.

Ook de brieven over het eindrapport Kafkabrigade (over onnodige bureaucratie), vakantiespreiding in het onderwijs en de reactie op een aantal amendementen op de onderwijsbegroting worden pas door de Tweede Kamer behandeld als die na de verkiezingen op 9 juni in de nieuwe samenstelling bijeenkomt.

Passend onderwijs
De Vaste Kamercommissie heeft op voordracht van de SP en VVD ook besloten dat passend onderwijs controversieel moet worden verklaard. Naar verwachting zal dit op dinsdag 16 maart door de Kamer worden bekrachtigd.

Op de lijst met controversieel verklaarde onderwerpen, die in de rechterkolom van dit bericht staat, is nog niet vermeld dat passend onderwijs controversieel wordt verklaard. Dat staat wel in de besluitenlijst van de Vaste Kamercommissie, die ook in de rechterkolom staat.

Bijlagen