Convenant sponsoring

Sponsoring is alleen bedoeld als aanvulling op de kernactiviteiten van de school. Scholen mogen niet in een afhankelijke positie terechtkomen. De overheid is en blijft verantwoordelijk voor de financiering van hoogwaardig en toegankelijk onderwijs. Ook mag een sponsor niet de inhoud van het onderwijs beïnvloeden. Dit staat in een convenant over sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs dat is ondertekend zestien onderwijsorganisaties. Lees verder

Volgens het convenant mogen scholen sponsors zoeken onder voorwaarde dat een verantwoord sponsorbeleid formuleren en op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan. Besluiten over sponsoring moet op steun kunnen rekenen binnen de school en van ouders en leerlingen. De medezeggenschapsraad moet instemmen met beslissingen over sponsoring.

Uit eerder onderzoek van Regioplan blijkt dat ongeveer 13 procent van de scholen in het primair onderwijs wordt gesponsord. De bedragen liggen tussen de 450 en 2250 euro. In het voortgezet onderwijs wordt zo’n 27 procent van de scholen gesponsord. Het gaat dan om een bedrag dat ligt tussen de 2250 en 4545 euro. De bedragen en het aantal scholen zijn de laatste jaren stabiel gebleven.

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die worden verstrekt waarvoor een tegenprestatie wordt verlangd. In het convenant is er sprake van tegenprestaties die binnen en buiten de school plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de school; zonder tegenprestatie is er sprake van een donatie. Als de school uit eigen beweging overgaat tot een tegenprestatie, dan is er in de zin van het convenant ook sprake van sponsoring.

Afgesproken is dat in het lesmateriaal geen reclame mag voorkomen. Bij de aanschaf van computerapparatuur mag geen sprake zijn van verplichte afname van software bij de sponsor. Bij sponsoring van bouw, inrichting of exploitatie van de school mag de sponsor zich niet bemoeien met die zaken zelf. Sponsoring van cateringactiviteiten mag niet van invloed zijn op de tijdsindeling van de school (bijvoorbeeld verlenging van pauzes ter verhoging van de consumptie).

De ondertekenaars van het convenant zijn: staatssecretaris Adelmund, de besturenorganisaties (VOS/ABB, VBS, Besturenraad, LVGS, VBKO, VGS), de ouderorganisaties (VOO, LOBO, NKO, Ouders & Coo), de scholierenorganisatie LAKS, de VVO, de AVS, de Consumentenbond, de werkgeversorganisatie VNO/NCW en de groep Educatieve Uitgeverijen.

De integrale tekst van het convenant sponsoring treft u aan onder artikel.

Er is een basisdocument sponsoring beschikbaar. Dit document kan de scholen helpen bij de communicatie over sponsoring-activiteiten. Het Basisdocument dient als ondersteuning bij de informatieverstrekking en communicatie over het Convenant sponsoring. U kunt het basisdocument downloaden onder artikel info.

Bijlagen