COOL+ brengt ontwikkeling schoolorganisatie in beeld

In het komende schooljaar 2010-2011 vindt de tweede meting plaats van het CohortOnderzoek OnderwijsLoopbaan (COOL). VOS/ABB biedt u in samenwerking met het SCO-Kohnstamm Instituut en bureau ITS de gelegenheid hier met uw onderwijsorganisatie aan deel te nemen. Lees verder

Als u deelneemt aan COOL+, krijgt u inzicht in de ontwikkeling van uw eigen schoolorganisatie. Ook als u in 2007-2008 niet hebt deelgenomen, kunt u bij de tweede meting alsnog instappen. Scholen die meedoen aan COOL+ ontvangen na elke meting een ‘schoolrapport’. Vallen scholen onder eenzelfde bestuur, dan kan bovendien een bovenschools rapport worden opgesteld.

De rapporten bieden vanuit verschillende invalshoeken betrouwbare en nuttige informatie over de school of de scholengroep. In de eerste plaats staan de resultaten per getoetste leerling en groep netjes op een rij. Ook geeft het rapport inzicht in de resultaten en ontwikkelingen op school- en groepsniveau op de terreinen van rekenen, taal, lezen en eventueel ook sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap. Tevens kunnen resultaten van scholen onderling worden vergeleken.

Alle resultaten worden afgezet tegen algemene landelijke gemiddelden en met de gemiddelde scores van vergelijkbare kinderen en scholen.

Meer informatie over COOL+ vindt u in de folder in de rechterkolom van dit bericht of op www.cool5-18.nl. Binnenkort volgt meer informatie op deze website en in de e-mailnieuwsbrieven van VOS/ABB over de voordelen van COOL+ en het verloop van de meting.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Bijlagen