De lokale educatieve agenda

De verhoudingen binnen het lokaal onderwijsbeleid zijn veranderd. De ‘G’ in het GOA-beleid is verdwenen. Schoolbesturen hebben door het OAB meer beleidsvrijheid gekregen en de gemeenten minder taken en financiële sturingsmiddelen. Tegelijkertijd zorgen de Operatie Jong (ontkokering van beleid) en de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) voor meer regietaken bij de gemeenten. Van hen wordt verwacht dat zij als meest nabije overheid inzetten op de samenhang in voorzieningen en de sociale infrastructuur voor de jeugd. Hiervoor moeten de gemeenten de zogenoemde lokale educatieve agenda vormgeven. Lees verder

Voor gemeenten ligt de uitdaging om in de nieuwe verhoudingen samen met schoolbesturen en overige partners te zorgen voor een sterke sociale infrastructuur voor de jeugd. Voor enkele thema’s binnen het brede onderwijs- en jeugdbeleid hebben en houden gemeenten wettelijke taken (zoals leerlingenvervoer, brede school, veiligheid).

Op andere beleidsterreinen zijn scholen wettelijk verantwoordelijk, zoals het taalbeleid en wachtlijstproblematiek. Ten slotte zijn er diverse terreinen waarop de gemeenten samen met andere partners overleg dienen te voeren en afspraken te maken (zoals zorg in om de scholen). Dit zijn thema’s die op een lokale educatieve agenda gezet kunnen worden.

Invulling en uitwerking van deze thema’s geschieden dus door goed samenspel tussen gemeenten, scholen en andere partners in het lokaal onderwijs- en jeugdbeleid.

Meer informatie over de lokale educatieve agenda vindt u op de website www.delokaleeducatieveagenda.nl.