De organisatie van de WvPO

De werkgeversvereniging primair onderwijs WvPO fungeert als werkgeversvereniging op het niveau van de sector primair onderwijs. Doel is de collectieve belangenbehartiging ten aanzien van het werkgeverschap op het niveau van de sector PO met inbegrip van sociale zekerheid, inclusief de bekostiging van de arbeidsvoorwaarden en de sociale zekerheid op sectorniveau. Lees verder

In dit artikel wordt aangegeven hoe de WvPO is georganiseerd.

De leden
De organisaties van bestuur en management zijn de leden van de WvPO. Zij mandateren de WvPO om namens de werkgevers te onderhandelen over de CAO. Zij verzorgen de communicatie met de leden over het proces van CAO-vorming en geven uitleg over achtergronden en effecten.

Het bestuur

De statutaire directeuren, dan wel gedelegeerde bestuurders van de lidorganisaties vormen gezamenlijk het bestuur van de WvPO. Het bestuur wijst voor de duur van twee jaar uit hun midden een voorzitter aan.

De arbeidsvoorwaardencommissie
De arbeidsvoorwaardencommissie bestaat uit minimaal 15 en maximaal 25 leden die qua denominatie, omvang en regionale achtergrond representatief worden geacht voor de werkgevers in de sector primair onderwijs. Het bestuur benoemt een van de leden als voorzitter van de arbeidsvoorwaardencommissie.

De voorbereiding en afhandeling van de bijeenkomsten van de arbeidsvoorwaardencommissie is een verantwoordelijkheid van het projectbureau.
De arbeidsvoorwaardencommissie heeft tot taak om enerzijds het bestuur te adviseren omtrent de algemene lijnen van het door de vereniging te voeren arbeidsvoorwaardenbeleid en anderzijds om als klankbordgroep te fungeren voor de door het bestuur aan te wijzen onderhandelingsdelegatie van de vereniging voor het CAO/overleg.
In het proces van CAO-vorming is de rol van de arbeidsvoorwaardencommissie essentieel. Die vormt immers de verbindende schakel tussen de WvPO en de lidorganisaties.

Onderhandelingsdelegatie
De onderhandelingsdelegatie bestaat uit erkende deskundigen op arbeidsvoorwaardelijk en onderhandelingstechnisch gebied. Zij genieten gezag bij de leden van de lidorganisaties. De delegatie bestaat uit vier onderhandelaars en een voorzitter, afkomstig van de vier lidorganisaties. De organisatie die de voorzitter levert, levert dus daarnaast een onderhandelaar.
De vier lidorganisaties wijzen tevens een plaatsvervangend delegatielid aan. Deze plaatsvervangers worden volledig op de hoogte gehouden van de stand van het overleg zodat ze bij afwezigheid van één van de onderhandelaars direct ffectief kunnen meedraaien in de delegatie.

Voorzitter van de onderhandelingsdelegatie
De voorzitter van de onderhandelaardelegatie voortkomt uit de delegatie zelf. De voorzitter van de onderhandelingsdelegatie is tevens coördinator van het projectbureau. De voorzitter vormt een samenbindende factor binnen de delegatie en hij regisseert de woordvoering tijdens de onderhandelingen. De voorzitter van de delegatie is tevens voorzitter van het CAO-overleg.

Een goede verbinding tussen de onderhandelingsdelegatie en de arbeidsvoorwaardencommissie pleit ervoor dat één of meer leden van de onderhandelingsdelegatie de vergaderingen van de arbeidsvoorwaardencommissie bijwonen. Het projectbureau draagt tevens zorg voor het ambtelijk secretariaat van de arbeidsvoorwaardencommissie.