De positie van het openbaar onderwijs

Samenvatting van het rapport ‘De positie van het openbaar onderwijs’, SCO-Kohnstamm Instituut, 2002. Lees verder

Marktpositie (bezien tot 2000)
Volgens gemeenteambtenaren hebben alleen onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen enige invloed gehad op de marktpositie van het openbaar onderwijs. Dat geldt volgens hen niet of nauwelijks voor de bestuurlijke en financiële ontwikkelingen.

Uit de focusgroepen komt naar voren dat het openbaar onderwijs te kampen heeft met een imagoprobleem. Men heeft er echter vertrouwen in dat de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs meer kansen biedt voor verdere profilering en verbetering van de beeldvorming van het openbaar onderwijs.

Identiteit
Het begrip identiteit is de laatste jaren om een tweetal redenen weer in de belangstelling komen te staan:

1.   door schaalvergroting en de veranderde financiering is de discussie over de waarde van de verschillende richtingen weer op scherp komen te staan.

2.   veranderingen in de samenleving geven aanleiding tot verdieping van de aloude identiteitsvragen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat portefeuillehouders onderwijs (wethouders) wat principiëler ten aanzien van de algemene toegankelijkheid zijn dan ambtenaren en de voorzitters van de verzelfstandigde besturen. Zij (de wethouders) willen de discussie tussen leerlingen met verschillende achtergronden bevorderen, dat ouders bewust voor openbaar onderwijs kiezen en een substantiële invloed in de MR hebben.

Pluriformiteit
Voorzitters van verzelfstandigde besturen zijn in vergelijking met ambtenaren en de wethouders minder positief over de realisatie van enkele aspecten van de actieve pluriformiteit, zoals expliciete aandacht voor levensbeschouwelijke waarden en aandacht voor godsdienst.

Bij de deelnemers van de focusgroepen bestaat over het algemeen de indruk dat de voorzitters van de verzelfstandigde besturen wat realistischer zijn dan de twee andere groepen. Wel vindt men dat na verzelfstandiging er meer mogelijkheden zijn voor profilering maar dat men daar dan ook gebruik van moet maken.