Deelplan VOS/ABB 2008-2010

De minister van OCW stelt jaarlijks een Plan van Scholen vast. Dit plan geeft aan welke nieuwe scholen voor voortgezet onderwijs voor bekostiging in aanmerking komen. VOS/ABB kan voor dit Plan van Scholen een deelplan vaststellen. Leden van VOS/ABB kunnen voor 1 september 2006 bij de algemeen directeur van VOS/ABB een aanvraag indienen voor plaatsing op het deelplan. Lees verder

De minister van OCW moet toestemming geven om een nieuw te stichten school of vbo-afdeling voor bekostiging in aanmerking te nemen. Jaarlijks stelt de minister vóór 1 oktober het Plan van Scholen vast. Uit het plan blijkt welke nieuwe scholen en afdelingen vanaf welk tijdstip bekostigd worden. Het Plan van Scholen bestrijkt een periode van drie jaren. Elk jaar kunnen vóór 1 januari bij de minister aanvragen worden ingediend.

VOS/ABB en de andere organisaties voor bestuur en management hebben het recht ieder een eigen deelplan vast te stellen. Deze deelplannen kunnen zij vóór 1 januari bij de minister van OCW indienen. In artikel 18 van het huishoudelijk reglement van VOS/ABB is de procedure omschreven voor de vaststelling van het deelplan van VOS/ABB.

Deze procedure begint jaarlijks medio mei en eindigt – als er aanvragen door leden zijn ingediend – met de vaststelling in december van het deelplan door de algemeen directeur van VOS/ABB. Leden van VOS/ABB kunnen aanvragen voor het deelplan vóór 1 september 2006 schriftelijk bij de algemeen directeur van VOS/ABB indienen. Nadere informatie over deze procedure en de voorwaarden vindt u hier.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl