Definiteve oplossing van BAPO-vraagstuk

Het ministerie van OCW lijkt met een definitieve oplossing te komen voor de toekomst van de BAPO-voorziening. Beleidsmedewerker Reinier Goedhart van VOS/ABB geeft in het pdf-document in de rechterkolom van dit bericht een uitgebreide toelichting op de laatste ontwikkelingen. Lees verder

Het ministerie is er uit en laat het volgende weten:

‘Op 27 januari jl. is inzake de verwerking van de BAPO-regeling in de jaarrekening door de RJ-werkgroep Onderwijsinstellingen nader overleg gevoerd met de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ).

Uit dit overleg is het volgende naar voren gekomen:

In de praktijk is gebleken dat de BAPO-regeling op basis van “RJ271 Personeelsbeloningen” voor meerdere interpretaties vatbaar is. Ook is vastgesteld dat er geen consensus is voor één verwerkingsmethodiek.  Het is de taak van de RJ om richtlijnen voor de (jaar)verslaggeving te maken.  Het is niet haar taak om adviezen te verstrekken over de toepassing daarvan. Daarom ligt een aanpassing  van RJ271 of RJ660 inzake deze specifieke problematiek niet voor de hand. Dat zou immers betekenen dat verschillende oplossingen zouden moeten worden opgenomen. Het is echter van groot belang voor de sector dat de BAPO-discussie wordt beëindigd en dat gekozen wordt voor helderheid en éénduidigheid.

Het ministerie van OC&W heeft dan ook bij de RJ haar voornemen kenbaar gemaakt om de verwerking van de BAPO-regeling als periodekosten te regelen door een aanpassing van Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO).  Deze aanpassing betekent in de praktijk dat schoolbesturen de kosten van de BAPO-regeling in principe via de jaarlijkse exploitatie van de scholen kunnen ramen. De RJ kan dat volgen, temeer daar een aanpassing van de RJO inzake de BAPO-regeling een aanpassing betreft van wet- en regelgeving en derhalve van een hogere orde is dan de RJ richtlijnen.

De onderwijsinstellingen zullen op korte termijn nader worden geïnformeerd omtrent de definitieve verwerkingswijze van de BAPO-regeling.

De uitgebreide toelichting van beleidsmedewerker Reinier Goedhart van VOS/ABB staat in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Reinier Goedhart, 06-30049660, rgoedhart@vosabb.nl

Bijlagen