Definitieve regeling verwerking BAPO-kosten

Schoolbesturen worden binnenkort door het ministerie van OCW geïnformeerd over de definitieve regeling over de verwerking van de kosten van de BAPO-regeling. Lees verder

Sinds de invoering van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO) in 2008 is er onduidelijkheid ten aanzien van de verwerking van de kosten van de BAPO-regeling. In de zoektocht naar oplossingen kwamen twee mogelijkheden naar voren:

1. Het inrichten van een voorziening voor de opvang van toekomstige lasten.

2. De verwerking van de lasten als periodekosten, waarbij jaarlijks de BAPO-lasten als kosten worden geboekt in de staat van baten en lasten.

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft bepaald dat beide opties verdedigbaar zijn, maar bereikte geen consensus over een opname van een richtlijn in RJ660. Daarom heeft het ministerie van OCW de knoop doorgehakt dat de verwerking van de BAPO-lasten moet plaatsvinden als periodelasten, waarbij geen sprake is van opbouw van rechten. Dit geldt vanaf het verslagjaar 2010. OCW zal de schoolbesturen hierover informeren.

Vrijvallen
Consequentie van deze ministeriële regeling is dat schoolbesturen die een voorziening voor de toekomstige BAPO-lasten hebben gevormd, deze moeten laten vrijvallen ten gunste van het eigen vermogen. Dit is eveneens van toepassing op de zogenoemde spaar-BAPO.

Ondanks het feit dat het niet meer verplicht is toekomstige BAPO-verplichtingen te verwerken in de jaarrekening, blijft het van belang om zicht te hebben op de toekomstige BAPO-lasten. Schoolbesturen zullen voor hun meerjarenbegroting en liquiditeitsprognose de toekomstige BAPO-lasten inzichtelijk moeten maken. Daarvoor zal een goede meerjarenraming moeten worden gemaakt.

Bestemmingsreserve
Voor schoolbesturen bestaat in principe ook de mogelijkheid een bestemmingsreserve voor de BAPO te vormen, al dan niet opgebouwd uit (een gedeelte van) de vrijvallende BAPO-voorziening. Dat zou gewenst kunnen zijn wanneer de meerjarenraming zou uitwijzen, dat de toekomstige BAPO-baten niet toereikend zijn om de toekomstige BAPO-lasten te financieren.

Informatie: Geke Lexmond, 06-20516610, glexmond@vosabb.nl