Dekker informeert Eerste Kamer over passend onderwijs

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW geeft op verzoek van de Eerste Kamer informatie over de stand van zaken rond de invoering van passend onderwijs. Lees verder

Hij noemt hij de volgende punten:

  • De landelijke geschillencommissie passend onderwijs blijft tijdelijk, voor de duur van vijf jaar. Als blijkt dat er daarna nog behoefte is aan een dergelijke commissie, kan de termijn worden verlengd.
  • In maart komt OCW met een overzicht van het aantal leerlingen dat niet naar school gaat.
  • De Algemene Rekenkamer komt in juni met een rapport over de toereikendheid van de structurele bekostiging van het primair onderwijs om passend onderwijs in te kunnen voeren.
  • Er komt een wetswijziging, die het ook voor het primair onderwijs mogelijk maakt een bovenschoolse voorziening in te stellen om schorsing van leerlingen te voorkomen (orthopedagogisch didactisch centrum (opdc)).
  • Er wordt een landelijke arbitragecommissie ingesteld. De arbitrageregeling moet worden opgenomen in de statuten van de samenwerkingsverbanden passend passend onderwijs. Een wettelijke regeling hiervoor komt er (voorlopig) niet.
  • Het feit dat de toekomstige verevening een gunstig effect heeft voor het noorden van Nederland, is geen reden tot wijziging.

Klik hier voor uitgebreide informatie.

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl