Dekker: ‘Onderwijs aan peuters moet beter’

De kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (vve) in Nederland moet beter. Het taalniveau van de pedagogisch medewerkers moet omhoog en er is een sluitende (keten)aanpak nodig om alle peuters die risico lopen op een achterstand, naar de vve te leiden.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW dat hij nog in deze kabinetsperiode ‘een flinke verbeterslag’ wil maken. De staatssecretaris baseert zich daarbij op het Eindrapport bestandsopname voor- en vroegschoolse educatie in Nederland van de Inspectie van het Onderwijs, dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Uit dat rapport blijkt dat er knelpunten zijn in zowel het aanbod van als de toeleiding naar de vve. Een deel van de gemeenten slaagt er niet in alle doelgroepkinderen te bereiken. Ook bezuinigen gemeenten op peuterspeelzaalwerk, waardoor het voorschoolse aanbod vermindert. In dunbevolkte gebieden is een kinderdagverblijf vaak niet rendabel, waardoor doelgroepkinderen thuisblijven en de kans groter wordt dat ze met een (taal)achterstand aan de basisschool beginnen. Voor deze gebieden zijn maatwerkoplossingen nodig. Dekker denkt bijvoorbeeld aan voorschoolse educatie in samenwerking met een basisschool.

Taalniveau
Het probleem van het taalniveau van de pedagogisch medewerkers, dat vaak onder de maat blijkt te zijn, wil staatssecretaris Dekker aanpakken met met een professionaliseringsslag. Hij wil dat alle gemeenten deze medewerkers gaan toetsen en scholen. Daarover worden afspraken gemaakt met de VNG.

Consultatiebureaus
Voor de toeleiding naar de vve wil Dekker afspraken maken met consultatiebureaus, die moeten signaleren welke peuters risico lopen op een achterstand. Ook zet hij in op voorlichting en een actieve benadering van ouders.

Het tweeledige doel van de maatregelen is de kwaliteit van vve in alle gemeenten op hetzelfde, hoge niveau te brengen en te zorgen dat alle kinderen die het nodig hebben, ervan kunnen profiteren. ‘Ik bied hiervoor niet alleen de kaders, maar ook praktische ondersteuning. De inzet is een goede start in het onderwijs voor alle kinderen’, aldus Dekker.

Reactie VOS/ABB
Ook VOS/ABB heeft eerder geconstateerd dat het taalniveau van de leidsters in kinderopvangorganisaties vaak te laag is. Eigenlijk is een hbo-opleiding voor deze leidsters gewenst. VOS/ABB is daarnaast voorstander van initiatieven voor voorscholen, waar álle peuters vanaf 2,5 jaar naar toe gaan, zoals in Amsterdam. Ook elders in het land zijn basisscholen begonnen met voorscholen. Zie hiervoor de gerelateerde berichten in de rechterkolom hiernaast.

De brief van staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer

Het ‘Eindrapport bestandsopname voor- en vroegschoolse educatie’ van de Inspectie van het Onderwijs