Dekker wil gezamenlijke aanpak van agressie op school

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil toe naar een gezamenlijke aanpak van agressie en geweld in het onderwijs. Daartoe zal hij op korte termijn met de sectororganisaties en vakbonden om de tafel gaan. Lees verder

Dit schrijft de staatssecretaris in antwoord op Kamervragen die eind oktober waren gesteld door Michel Rog (CDA) en Mohammed Mohandis (PvdA) over agressie op scholen. Beide Kamerleden refereerden aan een onderzoek van CNV Onderwijs, waaruit bleek dat 80 procent van het onderwijsondersteunend personeel te maken heeft gehad met vormen van (verbaal) geweld. De pers sprak zelfs van ‘vogelvrije conciërges’.

Dekker relativeert die cijfers. Hij gaat daarbij uit van de gegevens uit de monitor Sociale veiligheid in en rond scholen, die elke twee jaar wordt uitgevoerd. De meest recente cijfers, uit het eerste concept van de monitor 2012, laten zien dat 93 procent van het personeel zich veilig voelt op school. Weliswaar zijn voor deze monitor zowel het onderwijzend als het ondersteunend personeel ondervraagd, maar volgens Dekker verschillen hun ‘veiligheidsgevoelens’ niet wezenlijk van elkaar. Het onderzoek van CNV Onderwijs zou anders van opzet zijn en niet vergelijkbaar met de overheidsmonitor, maar ook CNV Ondewijs meldt dat het onderwijsondersteunend personeel de veiligheidssituatie in scholen gemiddeld een 8 geeft en dus goed beoordeelt.

Verontrustend
‘Dat neemt niet weg dat de in het onderzoeksrapport genoemde voorbeelden van incidenten verontrustend zijn en dat blijvende aandacht voor veiligheid op school noodzakelijk is’, schrijft de staatssecretaris. Die aandacht mag niet verslappen, vindt hij, en daarom gaat hij in overleg met de sectorraden en de vakbonden. Hij geeft daarbij aan dat de werkgevers, verenigd in de sectorraden, al actief zijn om agressie en geweld in hun sector terug te dringen. Zo is er een handreiking ‘Leren van incidenten’ uitgebracht.

Voor de staatssecretaris geldt dat iedere medewerker met een publieke taak recht heeft op een veilige werkplek. Hij blijft daar de komende jaren op inzetten, en wijst de Kamerleden erop dat scholen al verplicht zijn een veiligheidsplan op te stellen op basis van de arbowet. In dat plan beschrijft een school hoe zij de fysieke en sociale veiligheid in en om het gebouw waarborgt.

Dekker zegt in de beantwoording van de Kamervragen opmerkelijk genoeg niets over het wetsvoorstel verplichte registratie van incidenten.

Lees de complete antwoorden van Sander Dekker in de pdf-bestanden in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen