Detachering onderwijspersoneel btw-vrij

Het detacheren van onderwijsgevend personeel is btw-vrij. Dat blijkt uit een uitspraak die het gerechtshof in Den Haag op 15 januari heeft gedaan. Met de uitspraak wordt helderheid verschaft over een vraag die al jarenlang in het onderwijs leeft. Lees verder

De uitspraak van het gerechtshof heeft betrekking op een langdurige kwestie op het gebied van detachering bij het Horizon College in Noord-Holland. Deze school verzorgt middelbaar en beroepsonderwijs en stelt ook leraren ter beschikking aan andere onderwijsinstellingen om aldaar onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende onderwijsinstelling les te geven. Het gerechtshof van Amsterdam was het aanvankelijk met de inspecteur eens dat de detacheringen belast waren met btw.

De Hoge Raad was daar niet helemaal zeker van en stelde vragen aan het Europese Hof van Justitie te Luxemburg. De Hoge Raad wilde met name weten hoe de begrippen  ‘onderwijs’ en ‘nauw met onderwijs samenhangende diensten’ moesten worden uitgelegd.

Het Europese Hof oordeelde dat het tegen vergoeding ter beschikking stellen van een leraar aan een andere onderwijsinstelling, waar die leraar onder verantwoordelijkheid van die instelling op tijdelijke basis onderwijs verzorgt, niet kan worden beschouwd als onderwijs, maar wel kan worden gekwalificeerd als een nauw met het vrijgestelde onderwijs samenhangende dienst, met name indien door die terbeschikkingstelling wordt voorzien in een tijdelijk tekort aan onderwijscapaciteit op de inlenende school.

Om als een vrijgestelde nauw met het onderwijs samenhangende dienst te kunnen worden aangemerkt, dienen, aldus het Hof van Justitie, bepaalde voorwaarden te zijn vervuld.

Naar aanleiding van dit arrest van het Europese Hof had de Hoge Raad de zaak naar het gerechtshof in Den Haag terugverwezen.

Voorwaarden
Voor de beantwoording van de vraag of de door het Horizon College verrichte diensten zijn vrijgesteld van omzetbelasting, dient te worden vastgesteld of aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

Het gerechtshof in Den Haag komt op 15 januari 2009, na weging van de ter zitting aangevoerde feiten en omstandigheden, tot het oordeel dat:

1. de terbeschikkingstelling van onderwijzend personeel door het Horizon College van zodanige aard of kwaliteit was dat zonder die dienst niet op gelijkwaardige wijze het niveau en de kwaliteit van het onderwijs op de inlenende school kon worden verzekerd.

2. de terbeschikkingstelling van leraren door het Horizon College er niet in hoofdzaak toe strekte haar extra opbrengsten te verschaffen door de uitvoering van handelingen die verricht werden in rechtstreekse mededinging met die van commerciële ondernemingen die wel aan de btw zijn onderworpen.

Uitspraak
Het gerechtshof in Den Haag verklaarde het beroep van het Horizon College gegrond en verminderde de naheffingsaanslag.

Het ministerie van Financiën heeft in beginsel zes weken om beroep in cassatie bij (opnieuw) de Hoge Raad aan te tekenen. Praktijkgroep Indirect Tax Ernst & Young vraagt zich af of dit gezien het feitelijk karakter van de uitspraak van het Haagse hof mogelijk is.

Cito
Los van bovengenoemde uitspraak loopt er via VOS/ABB bij de Hoge Raad nog een procedure, waarin de heffing van btw over de vergoedingen, die het Cito aan schoolbesturen verstrekt, voor leraren die aan het instituut worden uitgeleend.

In de loop van 2009 wordt in deze zaak uitspraak verwacht.

Informatie: Helpdesk, 0348 405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl