Dick Mentink: ‘Vereniging als bestuursvorm’

Hoogleraar Dick Mentink bepleit de vereniging als nieuwe bestuursvorm voor het openbaar onderwijs te introduceren. De AOb/AVMO ondersteunt dit initiatief. Met een ‘vereniging openbaar onderwijs’ als bestuur zouden ouders meer invloed kunnen uitoefenen op het schoolbeleid. Lees verder

Mentink wijst op een mogelijk nieuwe schoolstrijd, die zich zou voltrekken tussen managers en bestuurders aan de ene kant en docenten en ouders aan de andere kant. De autonomie die de wetgever aan schoolbesturen geeft, wordt in zijn visie zodanig door bestuurders en managers ingevuld, dat de professional op de werkvloer en de ouders steeds meer aan invloed inboeten.

De ouders als eigenaren van het primaire proces zouden veel meer tegenwicht moeten kunnen bieden, aldus Mentink. Dat zou naar zijn mening goed kunnen door de introductie van de ‘vereniging openbaar onderwijs’. Ouders kunnen van zo’n vereniging lid worden en dan via de algemene ledenvergadering en het bestuur invloed uitoefenen.

De AOb/AVMO heeft op het congres van 8 november 2006 deze benadering onderschreven. De bond voegde daaraan toe, dat ook vertegenwoordigers van het onderwijspersoneel van die vereniging lid moeten kunnen worden.. Enkele Tweede Kamerleden van het CDA en de SP, die het congres bijwoonden, gaven aan de introductie van de vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs een zeer interessante optie te vinden.

Standpunt ECOO Het ECOO van VOS/ABB zal de komende periode – in overleg met de in te stellen ledencommissie ECOO – aan het idee van de ‘vereniging openbaar onderwijs’ aandacht besteden met het oogmerk een standpunt te formuleren. In die discussie worden dan in ieder geval de volgende elementen meegenomen. Is de analyse over de ‘nieuwe schoolstrijd’ juist? Wat kan de meerwaarde zijn van de vereniging naast de zes al bestaande bestuursvormen voor het openbaar onderwijs? Hoe zou je die vereniging bestuurlijk moeten inrichten?

Informatie:  Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl