Dijksma frustreert brede scholen

In Forum van de Volkskrant van 25 november stelt staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW dat ze alle bureaucratische en wettelijke belemmeringen zal wegnemen om brede scholen een kans te geven. Dat klinkt goed, maar vooral de financiële realiteit is volkomen anders. Lees verder

Dijksma doet niet wat ze zegt. Ze beweert beleid te voeren dat de vorming van brede scholen bevordert, maar de realiteit laat zien dat ze dit buiten de grote steden regelrecht frustreert. De staatssecretaris handhaaft subsidiesystemen die brede scholen op het platteland blokkeren en bezuinigt ook nog eens zeer fors op bestuurs- en managementondersteuning.

In grote delen van het land kampen schoolbesturen met krimp. Door demografische ontwikkelingen worden deze besturen geconfronteerd met teruglopende leerlingaantallen, leegstand en vergrijzing van het personeelsbestand. Een adequate aanpak van deze problemen vraagt om extra inspanning en een voortvarende regie van de landelijke overheid. Het tegendeel is het geval. Wat gebeurt er echt?

Schoolbesturen komen in financiële problemen omdat er de komende jaren drastisch wordt bezuinigd op bestuur en management. Een schoolbestuur in een krimpregio kan zomaar geconfronteerd worden met een kwart miljoen minder inkomsten per jaar. Eerst gaf de politiek schoolbesturen meer autonomie en nu krijgen ze de rekening gepresenteerd. Dit geldt zeker voor de vorming van brede scholen. Je kunt erop wachten tot de wal het schip keert.

Een ander probleem is dat het basisonderwijs in tegenstelling tot het voortgezet onderwijs nog niet het ‘regionaal plan onderwijsvoorzieningen’ kent. Dat kan helpen om gemeenten en onderwijsbesturen tot elkaar te brengen. In het basisonderwijs blijkt nog vaak dat niemand de regie neemt als iedereen verantwoordelijk is. Zo worden de problemen alleen maar groter. Het ziet er niet naar uit dat Dijksma dit probleem snel uit de wereld helpt.

Dan hebben we ook nog het feit dat brede scholen vaak in een soort bedrijfsverzamelgebouwen zitten, met uiteenlopende wetgeving en diverse personeelsleden met verschillende cao’s. Dat leidt tot bureaucratische rompslomp en veelvuldig overleg tussen coördinatoren en managers. Ook op dit punt moet de wet snel worden aangepast willen de brede scholen in de regio echt van de grond komen. Het ziet er ook op dit punt niet naar uit dat de staatssecretaris hier actie op onderneemt.

Het mag duidelijk zijn dat de vorming van brede scholen in de regio minder vlot verloopt dan staatssecretaris Dijksma ons wil doen geloven. Zelfs als ze de wettelijke kaders hiervoor optimaliseert, zullen haar mooie plannen helaas stuklopen als er te weinig geld voor is.

Het artikel van staatssecretaris Dijksma in de Volkskrant staat in de rechterkolom van dit bericht.

Ritske van der Veen, directeur Vereniging VOS/ABB
Sjoerd Sol, adviseur VOS/ABB Consulting

Bijlagen