Dijksma: geen rijksbekostiging docenten g/hvo

Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW wil niet overgaan tot structurele rijksfinanciering van docenten godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) op openbare scholen. Dit blijkt uit een brief die zij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Kamer heeft inmiddels gevraagd of de staatssecretaris bereid is haar standpunt te herzien. Lees verder

De brief van de staatssecretaris is een reactie op een motie die de Tweede Kamer tijdens de begrotingsbehandeling in december van 2006 heeft aangenomen. Daarin wordt gevraagd om vóór de Voorjaarsnota een voorstel in te dienen over rijksbekostiging van docenten g/hvo. De staatssecretaris geeft in haar brief aan dat ‘gezien het financiële beslag die de bestaande taken en opdrachten van het regeerakkoord op de middelen leggen’ zij niet zal overgaan tot rijksbekostiging van docenten g/hvo. Een ruime Kamermeerderheid steunt echter het streven van de samenwerkende organisaties om tot rijksbekostiging te komen. Uit eerder onderzoek blijkt dat een geprofessionaliseerd g/hvo haalbaar en organiseerbaar is.

Lesaanbod
Het onderzoeksbureau Research voor Beleid heeft in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek gedaan naar de het huidig lesaanbod en de verwachte vraag naar g/hvo. Momenteel volgen circa 73.000 leerlingen een vorm van g/hvo. Het onderzoeksbureau verwacht dat dit aantal op korte termijn licht zal stijgen richting 80.000 leerlingen.

Daarnaast heeft de Besturenraad namens de samenwerkende organisaties onderzoek gedaan naar de leraren g/hvo. Dit onderzoek concentreerde zich op de vraag hoe leraren g/hvo aankijken tegen de gevolgen van de invoering van de Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO) en de mogelijke financiering van het beroep. Het blijkt dat veel leraren hun aantal lesuren willen breiden. Een grote meerderheid is bereid tot bijscholing.

Haalbaar
Beide onderzoeken bevestigen volgens de samenwerkende organisaties de haalbaarheid en organiseerbaarheid van een geprofessionaliseerd g/hvo. Zo blijken vraag en aanbod op elkaar aan te sluiten. Zelfs bij de verwachte groei blijft door het Rijk bekostigd g/hvo een betaalbare post op de OCW-begroting. De organisaties vinden rijksbekostiging het logische sluitstuk van het besluit –inmiddels drie jaar geleden– om g/hvo in de Wet BIO op te nemen en daarmee het beroep van leraar g/hvo te versterken.

Inmiddels heeft de Tweede Kamer naar aanleiding van een wetgevingsoverleg op 27 juni jongstleden over de brief van de staatssecretaris en een reactie daarop van de samenwerkende organisaties vragen gesteld. Centraal staat de vraag of de staatssecretaris bereid is haar standpunt te herzien en in overleg met de organisaties te komen tot een vorm van rijksbekostiging van docenten g/hvo.

In de rechterkolom staat de brief van de staatssecretaris, de genoemde onderzoeksrapporten, de relevante passages uit het wetgevensoverleg, de reactie van samenwerkende organisaties en de gestelde Kamervragen.

Informatie: Maurits Huigsloot, 0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl

De organisaties waarmee VOS/ABB in dit overleg samenwerkt: het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO); het Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO); het Humanistisch Verbond (HV); het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO); de Islamitische Scholen Besturen Organisatie (ISBO); de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR); het Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken (IKOS); de Protestantse Kerk in Nederland (PKN); de Rooms Katholieke Kerk (RKK); de Algemene Onderwijsbond (AOb); de Besturenraad; het Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs (CBOO), de Hindoe Raad Nederland, het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK), de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR), de Landelijke Vereniging Humanistisch Vormingsonderwijs (LVHVO), CNV Onderwijs, de Vereniging Bijzondere Scholen/ Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad (VBS/NABS) en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).   

Bijlagen