Dijksma: ontslag Akkoord! PO past binnen de kaders

Het ontslag van het bestuur van de stichting Akkoord! PO door gemeentelijke toezichthouders past binnen de oorspronkelijke bedoeling van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. Dat antwoordt staatssecretaris Sharon Dijksma op vragen van Tweede Kamerlid Margot Kraneveldt (PvdA). Lees verder

Dijksma motiveert haar antwoord door erop te wijzen dat gemeenten in het verzelfstandigde bestuur van het openbaar onderwijs kunnen ingrijpen wanneer zij dat nodig achten. Als er, zoals rond het ontslag van het bestuur van Akkoord! PO, een conflict ontstaat, moet dat volgens Dijksma worden voorgelegd aan de rechter. Dat is in de Noord-Limburgse kwestie gebeurd.

Ze denkt niet dat de kwestie in Venlo en omstreken gevolgen zal hebben voor verzelfstandigde besturen voor openbaar onderwijs elders in het land. Ze benadrukt dat de statuten wettelijk moeten voorzien in een regeling over de wijze van (her)benoeming, schorsing en ontslag. ‘Het is aan gemeente en verzelfstandigd bestuur om de precieze invulling van deze bepaling vorm te geven’, aldus Dijksma.

De staatssecretaris ziet in de Limburgse kwestie ook geen reden om het extern toezicht van de gemeenten op het bestuurlijk verzelfstandigde openbaar onderwijs te wijzigen.  Ze wijst er in dit kader wel op dat het wetsvoorstel ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ de mogelijkheid biedt om het interne toezicht over te laten aan een raad van toezicht.

Wat is er precies gebeurd?
De toezichthoudende instantie GOTPOO stuurde in juli het voltallige bestuur van de stichting Akkoord! PO naar huis, omdat de bestuursleden weigerden op basis van gemeentelijke voorwaarden een intern onderzoek in te stellen naar het functioneren van de algemeen directeur.

VOS/ABB besloot juridische steun aan het ontslagen bestuur te verlenen, omdat door het ingrijpen van de toezichthouders de bestuurlijke vrijheid van het openbaar onderwijs ernstig in het gedrang is gekomen. De voorzieningenrechter bepaalde echter dat de toezichthouders juist hebben gehandeld. De ontslagen bestuursleden zijn nu een bodemprocedure begonnen.

Zie verder de gerelateerde berichten in de rechterkolom. Daar vindt u ook de antwoorden van staatssecretaris Dijksma op de vragen van PvdA-Kamerlid Kraneveldt.

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl

Bijlagen