Dijksma over voortgang passend onderwijs

Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW heeft mede namens haar collega Marja van Bijsterveldt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van passend onderwijs. Lees verder

In de brief aan de Kamer geeft Dijksma onder meer aan dat de positie van ouders wordt versterkt. De aanleiding hiervoor is dat ouders problemen ervaren bij de indicatiestelling en plaatsing van hun kind.

De Wet medezeggenschap scholen (WMS) wordt zodanig aangepast, dat ouders, leraren en leerlingen op het niveau van het regionale netwerk medezeggenschap krijgen.

Er komt een aantal voorzieningen om individuele ouders te ondersteunen. Deze voorzieningen bestaan uit een onafhankelijk steunpunt voor ouders, trajectbegeleiding bij indicatiestelling en plaatsing, een regionale onafhankelijke commissie en een landelijke geschillencommissie.

Kwaliteit vso
In de brief van Dijksma staat tevens dat de kwaliteit van het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) wordt versterkt. Dat gebeurt onder meer door vanaf dit jaar voor het speciaal onderwijs kerndoelen verplicht te stellen, waarna in 2010 er ook verplichte referentieniveaus worden ingevoerd voor Nederlands en rekenen/wiskunde. Dit laatste geldt ook voor het vso.

Vervolgens krijgt het (v)so in 2011 de verplichting om het ontwikkelingsperspectief in kaart te brengen en de voortgang te registreren. Als een leerling het (v)so verlaat, moet er een transitiedocument worden opgesteld. Ook worden vanaf 2011 drie leerwegen in het vso onderscheiden: dagbesteding, arbeidsmarktgericht en diplomagericht.

De staatssecretaris schrijft eveneens dat de vorming van regionale netwerken in de wet wordt verankerd door middel van aanpassingen in de Wet op het primair onderwijs (WPO), Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet op de expertisecentra (WEC).

Meer transparantie
In de brief staat ook dat onderwijsinstellingen niet transparant zijn als het gaat om de inzet van zorgmiddelen. Dijksma concludeert dat op basis van een accountantonderzoek. Zij vindt het onbevredigend dat er geen heldere relatie is tussen beleid, begroting en realisatie. Daarom volgen er binnenkort case-studies, waarvan de resultaten in de zomer naar de Kamer worden gestuurd.

De brief van Dijksma en documenten waar de brief betrekking op heeft, staan in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl

Bijlagen