Draagvlak passend onderwijs, maar ook veel vragen

Hoewel er een redelijk draagvlak is voor passend onderwijs, zijn er nog veel vragen over de invoering ervan. Dat staat in een brief die staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. VOS/ABB vindt het van groot belang dat de lasten van passend onderwijs evenwichtig worden gespreid over het openbaar en bijzonder onderwijs. Lees verder

In de brief meldt Dijksma aan de Tweede Kamer dat de leden van sector-, vak- en ouderorganisaties redelijk positief zijn over de nieuwe koers voor de invoering van passend onderwijs. Maar de staatssecretaris realiseert zich ook terdege dat hun eindoordeel zal afhangen van de verdere uitwerking ervan.

Een van de zorgen in het onderwijsveld is de nieuwe bekostigingssystematiek. Het moet nog helder worden op basis van welke criteria financiƫle ondersteuning wordt toegekend. Ook moet duidelijk worden hoe de zorgplicht regionaal kan worden gerealiseerd op basis van de wettelijke garantie dat er voor elk kind een passende plaats in het onderwijs moet zijn.

De brief van Dijksma gaat ook in op de onderwijszorgprofielen. Deze geven aan welke zorg een school kan bieden, eventueel met hulp van derden. Afstemming in samenwerkingsverbanden en met medezeggenschapsraden van zowel ouders als leerlingen is cruciaal. Voorwaarde is ook dat voor het personeel voldoende mogelijkheden zijn tot deskundigheidsbevordering.  De onderwijsinspectie zal controleren of er een dekkend aanbod van passend onderwijs is.

Bezuinigingen
Het mag duidelijk zijn dat dit alles veel zal vergen van de schoolbesturen, zeker als wordt gekeken naar de bezuinigingen op de invoering van passend onderwijs. Het subsidiebedrag hiervoor loopt met eenderde terug van 15 naar 10 euro per leerling. Bovendien vervallen de startsubsidies voor veldinitiatieven en wordt geen geld meer toegekend voor brede experimenten.

Daarnaast blijft het totale budget voor rugzakmiddelen gebaseerd op wat er geldt voor de clusters 3 en 4 en blijft de financiering van het grootste deel van de ambulante begeleiding steken op het niveau van 2008. De verdeling van de rugzakmiddelen zal jaarlijks plaatsvinden op basis van het aantal leerlingen in het samenwerkingsverband van het jaar daarvoor (de systematiek van WSNS).

De bezuinigingen komen bovenop de korting van ruim 90 miljoen euro op het budget voor bestuur en management in het primair onderwijs. Deze bezuiniging is in feite een korting op de lumpsum. Veel po-leden van VOS/ABB vragen zich hardop af of onder deze magere omstandigheden nog wel kan worden meegewerkt aan de invoering van passend onderwijs.

Rol van VOS/ABB
De sectororganisaties, waaronder de PO-Raad en VO-raad, werken aan een referentiekader om besturen en scholen te helpen bij de realisering van de plannen. Dit kader is waarschijnlijk eind mei klaar.

VOSABB zal waar nodig advies geven over het referentiekader. Het is mogelijk dat het vanuit het belang van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs moet worden bijgestuurd om de lasten van passend onderwijs evenwichtig te spreiden over het openbaar en bijzonder onderwijs.

Tevens vindt VOS/ABB het erg belangrijk dat de invoering van passend onderwijs moet gebeuren op basis van duurzaamheid. Alleen op die manier kan er een stevig draagvlak blijven bestaan. Het mag niet zo zijn dat de invoering van passend onderwijs wordt gevolgd door andere aanpassingen.

Klik hier voor de brief van staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer;

Klik hier voor bijlage 1;

Klik hier voor bijlage 2;

Klik hier voor bijlage 3;

Klik hier voor bijlage 4;

Klik hier voor bijlage 5;

Klik hier voor bijlage 6;

Klik hier voor bijlage 7.

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl