Drastische bezuigingsmaatregelen voorgesteld

De ambtelijke werkgroepen die hebben nagedacht over mogelijke bezuinigingsmaatregelen, hebben hun plannen gepresenteerd. De werkgroep die zich over het onderwijs heeft gebogen, stelt onder meer voor om de aandacht in het onderwijs vooral te richten op het basiscurriculum. Lees verder

In een van de varianten die tot een efficiëntere inzet van geld in het onderwijs zou moeten leiden (in feite gaat het hier dus om bezuinigingen) wordt gesteld dat het aantal lesuren per jaar in het voortgezet onderwijs omlaag kan van 1000 naar 850. Het aantal vakken, profielen en sectoren in het vo zou ook kunnen worden teruggebracht. Dit laatste zou ertoe leiden dat het aantal kleine groepen afneemt, wat ten goede zou komen aan de efficiëntie.

(V)mbo, havo en vwo inkorten
Binnen het vmbo kan volgens de werkgroep geld worden bespaard door deze opleiding samen met het mbo te comprimeren tot één beroepsopleiding van vijf jaar. Havo en vwo zouden terug kunnen van respectievelijk vijf naar vier en van zes naar vijf leerjaren.

Plattelandsschooltjes opheffen
Een andere mogelijke bezuinigingsmaatregel bestaat uit het samenvoegen van kleine basisscholen. Dat kan door de regels voor het opheffen van deze scholen aan te scherpen. Met name in plattelandsgebieden zal dit leiden tot minder scholen en dus een kostenbesparing. In totaal zouden 1200 kleine scholen niet meer zelfstandig kunnen voortbestaan.

Ook wordt geopperd om de groepen in het basisonderwijs te vergroten van gemiddeld 23 naar 26. In de praktijk zal dit ertoe leiden dat 30 procent van de groepen in het basisonderwijs 31 leerlingen zal tellen. Met gemiddeld grotere groepen is er minder personeel en dus minder geld nodig, is de gedachte.

BAPO schrappen
Er kan ook geld worden bespaard, stelt de werkgroep, door het onderwijs minder complex te organiseren. Dat kan bijvoorbeeld met kaderstellende cao’s, waarbij de schoolbesturen meer vrijheid krijgen voor arbeidsvoorwaarden die hierbuiten vallen. Dit zou volgens de werkgroep ook aantrekkelijk zijn voor de docenten, omdat zij dan een cao zouden krijgen die meer bij de eigen situatie past. In het kader van de kaderstellende cao noemt de werkgroep het schrappen van de BAPO-regeling en de bovenwettelijke ww.

Zittenblijvers? Minder geld
Een ander voorstel is om schoolbesturen minder geld te geven voor leerlingen die blijven zitten. Voor leerlingen die één of meer jaren vertraging oplopen, zouden schoolbesturen nog maar de helft van de bekostiging ontvangen.

Zorgleerlingen
De productiviteit van het onderwijs voor zorgleerlingen kan worden vergroot met budgetfinanciering, zoals voorgesteld met passend onderwijs. De bekostiging van samenwerkingsverbanden zou moeten worden teruggebracht. Hierbij wordt als basis genoemd het aantal zorgleerlingen in 2003. De laatste jaren zijn de kosten toegenomen doordat het aantal zorgleerlingen is gegroeid.

In alle varianten is sprake van bezuinigingen van honderden miljoenen euro’s. De grootste besparingen worden bereikt door het aantal personeelsleden in het onderwijs structureel terug te dringen.

Klik hier voor het rapport 6 over de brede heroverwegingen in het onderwijs;

Klik hier voor een commentaar van VOS/ABB-directeur Ritske van der Veen op de gepresenteerde plannen (zie ook de rechterkolom van dit bericht);

Klik hier voor en reactie van de PO-Raad;

Klik hier voor een reactie van de VO-raad;

Klik hier voor een reactie van de Algemene Onderwijsbond (AOb);

Klik hier voor een reactie van CNV Onderwijs;

Klik hier voor een reactie van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS).