Drukbezocht debat over algemene acceptatieplicht

Het VOS/ABB-minisymposium met Lagerhuisdebat is bijgewoond door bijna 70 mensen. Centraal thema was algemene acceptatieplicht. Lees verder

Het debat, dat woensdagmiddag volgde op de algemene ledenvergadering van VOS/ABB, trok een gevarieerd publiek. Naast leden van VOS/ABB, die direct betrokken zijn bij het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, waren er vertegenwoordigers van protestants-christelijke, orthodox christelijke en de rooms-katholieke organisaties.

Zo was rector Roelof Bisschop van de locatie Revius van het reformatorische Wartburg College in Rotterdam aanwezig. Hij is tevens vooraanstaand lid van de SGP. De protestants-christelijke Besturenraad werd vertegenwoordigd door onder anderen directeur Wim Kuiper. Het katholieke element werd ingebracht door hulpbisschop Everard de Jong van Roermond, die namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie de portefeuille ‘onderwijs’ heeft, en beleidsmedewerker Freek Pardoel van de Bond KBVO. Vanuit de politiek was PvdA-Kamerlid Metin Çelik aanwezig. D66-Kamerlid Boris van der Ham zou ook komen, maar moest zich vanwege een veranderde Kameragenda helaas afmelden.

Tijdens het debat kwamen onder leiding van dagvoorzitter Margreeth Kloppenburg van het bureau Mensen in Bedrijf vijf stellingen aan bod. De discussie over deze stellingen werd op basis van de ingebrachte argumenten en de wijze van debatteren geëvalueerd door Jaco van der Schoor, eveneens van Mensen in Bedrijf.

De stellingen die aan bod kwamen:

1. Ouders hebben op welke school dan ook het recht op een plaats voor hun kind.
2. Ouders hebben het recht op homovrije scholen.
3. Voor normen en waarden maakt de denominatie van de school niets uit.
4. Het rooms-katholiek en protestants-christelijk onderwijs zijn allang opgeschoven naar het openbaar onderwijs, dus kan het duale bestel worden afgeschaft.
5. De openbare basisschool moet zelf verantwoordelijk zijn voor de levensbeschouwelijke vorming van kinderen.

PvdA-Kamerlid Metin Çelik verwoordde bij de eerste stelling het standpunt van zijn partij over algemene acceptatieplicht. Zijn collega en partijgenoot Mariëtte Hamer trok na de val van het kabinet-Balkenende haar eerder ingediende voorstel voor algemene acceptatieplicht uit de la. De PvdA wil gondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs moderniseren. Kern van het voorstel is dat scholen in principe elke leerling moeten toelaten, mits de ouders de levensbeschouwelijke grondslag van de school respecteren. Beleidsmedewerker Freek Pardoel van de Bond KBVO noemde dit slechts symboolpolitiek. Het is volgens hem veel belangrijker om in te zetten op de kwaliteit van het onderwijs.

What a difference…
De stelling over homovrije scholen werd gerelativeerd door beleidsmedewerker Gijsbert Vonk van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). Hij zei dat orthodox christelijke scholen geen probleem hebben met homoseksuele leerkrachten, tenzij zij een homoseksuele relatie aangaan. Beleidsmedewerker Ankie Knijnenburg van VOS/ABB benadrukte onder het motto ‘What a difference a gay makes’ dat  homoseksuele leerkrachten een verrijking kunnen zijn. VOS/ABB heeft met de leden in de kernwaarden van het openbaar onderwijs vastgelegd dat er naast algemene acceptatieplicht ook algemene benoembaarheid moet zijn.

Bij de stelling over de normen en waarden van het openbaar en bijzonder onderwijs tekende directeur Wim Kuiper van de Besturenraad aan dat de normen en waarden binnen het openbaar onderwijs uit het christendom komen. Het openbaar onderwijs is in die zin christelijk onderwijs, zei hij. Beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB ging in op haar afstudeeronderzoek, waaruit naar voren kwam dat er geen verschillen zijn in de manier waarop leerkrachten van openbare en rooms-katholieke scholen in de klas omgaan met morele dilemma’s.

Rijkdom van verscheidenheid
Directeur Rob Limper van de Vereniging Openbaar Onderwijs verdedigde de stelling dat het duale stelsel kan worden afgeschaft. Limper is voorstander van het concept ‘school’, waarin geen sprake meer is van denominaties. Uitzonderingen maakt hij voor orthodox christelijke, joodse en islamitische scholen. Rector Roelof Bisschop van de locatie Revius van het reformatorische Wartburg College in Rotterdam maakte duidelijk dat wat hem betreft de verschillende denominaties moeten blijven bestaan, omdat juist de verscheidenheid de rijkdom van het Nederlandse bestel is.

De laatste discussie ging over de vraag of de openbare scholen zelf verantwoordelijk zouden moeten zijn voor de levensbeschouwelijke vorming van kinderen. Hier kwamen hulpbisschop Everard de Jong van het bisdom Roermond en beleidsmedewerker Lizzy Wijnen aan het woord. De Jong maakte duidelijk dat hij ertegen is dat de openbare school zelf deze verantwoordelijkheid moet krijgen, waarbij hij zich afvroeg wat het mensbeeld van het openbaar onderwijs is. Wijnen pleitte voor een combinatie, waarbij de openbare school en ook organisaties van buiten de school samen levensbeschouwelijke vorming in het onderwijs aan bod laten komen. 

Klik hier voor een bericht over het debat op de website van de VGS.