Duidelijkheid over lgf-budgetten 2012-2013

De Regeling bekostiging PO 2011-2012 en de aanpassing van de leerlinggebonden financiering (lgf) VO 2011-2012 bieden helderheid bij het opstellen van het bestuursformatieplan voor het komend jaar. Geke Lexmond van Leeuwendaal VOS/ABB geeft een toelichting. Lees verder

In de regeling en de aanpassing van de lgf is een korte passage opgenomen over de rugzakfinanciering in het eerste jaar na de voorgenomen invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2012. Het eerste jaar na de invoering blijven deze middelen nog bij de reguliere scholen, daarna gaan ze naar de regionale samenwerkingsverbanden. De rugzakmiddelen cluster 2, 3 en 4 die nu naar de reguliere scholen gaan (bao, sbo en vo), blijven in het eerste jaar na invoering ook nog bij deze scholen. Ze gaan pas op 1 augustus 2013 rechtstreeks naar de regionale samenwerkingsverbanden. De middelen voor de ambulante begeleiding, die met 57 procent worden verlaagd, gaan wél meteen naar de samenwerkingsverbanden.

De rugzakmiddelen voor leerlingen met een cluster 1-indicatie gaan pas op 1 augustus 2013 naar de instellingen voor cluster 1. Het geld voor de ambulante begeleiding in de clusters 2, 3 en 4 in het middelbaar beroepsonderwijs worden op 1 augustus 2012 toegevoegd aan het zorgbudget voor de mbo-instellingen.

Informatie: Geke Lexmond, 06-20516610, geke.lexmond@leeuwendaalvosabb.nl