Duidelijkheid over onderwijsondersteuners

Het Landelijk Platform van Beroepen in het Onderwijs (LPBO) wil meer duidelijkheid creëren over de ondersteunende functies in het onderwijs, waarvoor nu allerlei benamingen in omloop zijn. Voorgesteld wordt voortaan nog maar van één beroep te spreken: onderwijsondersteuner. Lees verder

Dat beroep kan op twee niveaus worden uitgevoerd.Voor beide niveaus wil het LPBO bekwaamheidseisen vastleggen. Zo ontstaat veel meer helderheid over het beroep.

Het platform kwam met zijn advies na een verzoek daartoe vorig jaar van de toenmalige minister van OCW, Maria van der Hoeven. De huidige staatssecretaris Marja van Bijsterveldt heeft het rapport in ontvangst genomen uit handen van voorzitter Hubert Coonen (foto). Haar eerste reacties waren positief.

Het gaat vooral om ondersteunende functies in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het primair onderwijs. In het primair onderwijs zijn de laatste jaren veel klassenassistenten, onderwijsassistenten en leraarondersteuners aangenomen. Dat zijn verschillende namen voor hetzelfde soort werk en dat maakt het ondoorzichtig.

Het LPBO concludeert dat ondersteunende beroepen een eigen range van werkzaamheden kennen, die voor een deel overlappend zijn met die van de leerkracht. Ze onderscheiden zich er echter van door een beperkte complexiteit en verantwoordelijkheid. Het LPBO wil voor al deze beroepen de naam onderwijsondersteuner invoeren. Voor het eerste niveau hoeft geen nieuw competentieprofiel te worden ontwikkeld: dat is er al, namelijk het mbo-4 niveau.

Voor het tweede, hogere niveau moet wel een nieuw competentieprofiel worden ontwikkeld met bekwaamheidseisen. Dit zijn ondersteuners die zich meer bewegen binnen het pedagogisch-didactische domein van de leraar.

Bekwaamheidseisen
Door de bekwaamheidseisen voor de twee niveaus van onderwijsondersteuner vast te leggen, ontstaat duidelijkheid over de instroomeisen van het beroep, en bescherming voor de beroepsbeoefenaren omdat hun taken en verantwoordelijkheden helder worden omschreven. De opleidingen kunnen hun programma’s hier op afstemmen.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft al gezegd dat ze het rapport van het LPBO aan de werkgeversorganisaties zal sturen. Ze wil van de organisaties weten hoeveel ondersteuners van het hogere niveau er nodig zijn. Daarnaast wil ze voorbereidingen treffen om het competentieprofiel op te stellen.

Meer informatie op www.lpbo.nl. Lees hier het onderzoeksrapport van de LPBO.