ECOO-kernthema openbaar onderwijs

Het eerste kernthema van het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) is verzonden aan alle scholen en schoolbesturen voor openbaar onderwijs die lid zijn van VOS/ABB. Lees verder

Het openingsartikel in het kernthema is een interview met professor Dick Mentink van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij laat zien dat artikel 23 van de Grondwet de vereniging als zevende bestuursvorm voor het openbaar onderwijs niet in de weg staat. Door voor de vereniging als bestuursvorm te kiezen, kunnen onder anderen ouders meer bij het openbaar onderwijs worden betrokken, zegt Mentink.

In het kernthema komt ook rechtsfilosoof Paul Cliteur van de Universiteit Leiden aan het woord. Hij geeft onder de kop ‘Het gaat om onze gemeenschappelijke toekomst’ zijn visie op het openbaar onderwijs. Zijn Amsterdamse collega Cees Maris belicht in de rubriek ‘Over de grens…’ de verschillen tussen het openbaar onderwijs in Nederland en Frankrijk.

Leerlijn levensbeschouwing
Het kernthema besteedt ook aandacht aan een leerlijn levensbeschouwing, die is ontwikkeld door het bestuur van de openbare Archipelscholen op Walcheren. Deze leerlijn sluit aan bij de actief pluriforme opdracht van het openbaar onderwijs, waarbinnen de eerbiediging van ieders levensbeschouwing uitgangspunt is.

Verder staan in het kernthema korte nieuwsberichten, veelgestelde vragen en websites die voor openbare scholen interessant kunnen zijn.

Erratum
In de veelgestelde vragen is bij vraag 3 een fout geslopen. Deze vraag moet luiden: ‘Komt er structurele overheidsfinanciering voor leerkrachten lvo?’ In de pdf-versie van het ECOO-kernthema in de rechterkolom van dit bericht staat de gecorrigeerde versie, waarin de juiste vraag 3 staat vermeld.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 0348-405297, mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Bijlagen