Eerste stappen gezet voor passend onderwijs

Veel samenwerkingsverbanden zien in passend onderwijs kansen om meer maatwerk te leveren en het aantal thuiszitters te verminderen. Ze hebben inmiddels vooral op strategisch niveau, de bestuurlijke inrichting, stappen gezet. Op uitvoerend niveau loopt de helft van de samenwerkingsverbanden, zowel PO als VO, achter op schema.

Dit blijkt uit een rapportage van Sardes, die hier onderzoek naar heeft gedaan in opdracht van de Evaluatie Commissie Passend Onderwijs (ECPO). Sardes constateert dat er ook voorlopers zijn, maar geen van de samenwerkingsverbanden (swv’s) is voorloper op alle onderdelen. Het grootste deel van de swv’s (70%) is zelfs op geen enkel onderdeel voorloper. Met name op de onderdelen ‘organisatie van de ondersteuning’ en ‘ondersteuning van de medezeggenschap’ blijft de helft van de samenwerkingsverbanden achter.

Focus op middelen
De bestuurlijke inrichting loopt echter gestaag, meldt Sardes, die daarbij wijst op het risico dat er te veel gefocust wordt op middelen en behoud van de autonomie, en te weinig op visie en inhoudelijke vormgeving.

Ook blijkt dat vrijwel alle samenwerkingsverbanden PO en VO duidelijk voor ogen hebben hoe het cluster 3 en 4 onderwijs wordt gepositioneerd en wordt er een omslag gemaakt van ‘slagboomdiagnostiek’ naar handelingsgerichte diagnostiek. Slechts een minderheid vreest voor expertiseverlies bij de invoering van passend onderwijs.

Uit het onderzoek blijkt verder dat swv’s PO er meer aan doen om de positie van ouders te waarborgen ten opzichte van swv’s VO. Slechts 10% van de swv’s heeft een professionaliseringsbeleid opgesteld.

Sardes merkt aan het eind van het rapport op dat velen kansen zien in passend onderwijs voor het leveren van maatwerk, ‘thuisnabij’ onderwijs en het verminderen van het aantal thuiszitters. Daarvoor zijn competente professionals nodig die de visie van hun samenwerkingsverband onderschrijven en in samenwerking met gemeenten de ouders betrekken en overtuigen. Deze voorwaarden zijn echter op veel plaatsen nog onvoldoende gerealiseerd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl