Energiebeheer en educatie: Check it out!

Het programma Check it out! is een gezamenlijk aanbod van VOS/ABB en inkoopbureau Pro Mereor aan de leden van VOS/ABB. Het biedt scholen instrumenten om te komen tot een duurzaam energieverbruik. Scholen kunnen daarmee een structurele energiebesparing bereiken. Het programma omvat ook een lesprogramma, waarmee de leerlingen leren bewust om te gaan met energie. Lees verder

Check it out! ondersteunt en adviseert scholen in het primair en voortgezet onderwijs voor een periode van drie jaar bij het implementeren van duurzame ontwikkelingen in gebouwenbeheer, leerplannen en profilering in de omgeving. Daartoe is een gecertificeerd totaalpakket gemaakt. Diverse organisaties werken eraan mee.

Het pakket bestaat uit vier onderdelen:
1. Uitvoeren van een quickscan van het schoolgebouw;
2. Treffen van maatregelen op grond van de uitkomsten van de quickscan;
3. Jaarlijks uitvoeren van het lesprogramma;
4. Audit en certificering.

1. De quickscan.
De quickscan maakt op een snelle manier de besparingsmogelijkheden per schoolgebouw inzichtelijk. De scan bevat een beschrijving van het schoolgebouw, een analyse van het huidige energiegebruik en een overzicht van de mogelijke technische, organisatorische en gedragsmaatregelen. Duidelijk wordt aangegeven wat de kosten per maatregel zijn, hoe groot de energiebesparing is en in hoeveel tijd de maatregel zichzelf terugverdient. Er is apart aandacht voor gedragsmaatregelen die de leerlingen kunnen uitvoeren.

2. De maatregelen.
Op basis van de quickscan wordt in overleg met het schoolbestuur bekeken welke van deze maatregelen gerealiseerd kunnen worden, rekening houdend met de onderhoudsplanning van de school en de huisvestingbudgetten. Ecofys BV begeleidt de scholen bij het treffen van maatregelen. Voor scholen die geen geld hebben om investeringen te doen in concrete energiebesparende maatregelen heeft Ecofys het energiebesparingscontract ontwikkeld. Daarmee kunnen scholen hun energiekosten toch reduceren door de maatregelen over te dragen aan Ecofys. Deze doet dan de benodigde investeringen en ontvangt daarvoor een vergoeding.

Ook wordt een energiebeheerprogramma opgezet, door de meterstanden systematisch te registreren en analyseren. Hiervoor zet Ecofys haar Enerlyser in. Ervaring leert dat systematische monitoring al snel leidt tot 5 à 10 procent energiebesparing.

3. Lesprogramma.

Check it out! biedt naast bovenstaande energiemaatregelen ook een jaarlijks terugkerend lesprogramma aan. De lespakketten zijn getest op scholen in vo en po en sluiten aan op de quickscan. Het lesmateriaal behandelt ook thema’s als klimaatverandering, afval en water. De school kan jaarlijks een thema kiezen. COS Nederland organiseert workshops om docenten wegwijs te maken in de lespakketten en zorgt voor de tijdige bezorging van het lesmateriaal en eventuele uitbreiding met excursies.

4. Audits en certificering.
Binnen het consortium Check it out! draagt SME Advies er zorg voor dat na twee jaar een audit plaatsvindt op de deelnemende scholen. Voldoen ze aan de gestelde criteria, dan worden ze voorgedragen aan een onafhankelijke jury. Deze beslisst over de toekenning van het Check it out!-certificaat waarvan de internationale groene vlag (het symbool van Eco-Schools) deel uit maakt. Tussentijds wordt het project met de schoolbesturen geëvalueerd.

Voordelen voor scholen op een rijtje
Hulp bij energiebeheer;
Adviezen bij gebouwenbeheer;
Financiële besparing op energie;
Educatief materiaal over klimaatthema’s;
Deskundige begeleiding bij educatie;
Een actuele context voor het lesaanbod;
Profilering met internationaal erkend certificaat.

Kosten

Het bovenstaande programma van drie jaar vergt een investering, die zich later zal terugverdienen.

De quickscan kost eenmalig per school (per brinnummer):
primair onderwijs, 350 euro;
voortgezet onderwijs, 600 euro.

Fase 1 van het project kost jaarlijks per school (per brinnummer):
primair onderwijs: 1350 euro;
voortgezet onderwijs: 2800 euro.

Aanmelden
Als u wilt meedoen met Check it out!, kunt u contact opnemen met Pro Mereor:
026-3701476 of vosabb@pro-mereor.nl

U ontvangt dan op korte termijn van Pro Mereor een projectdeelnameformulier en een projectgegevensformulier. Als u deze formulieren heeft ingevuld en teruggestuurd, kan het project van start gaan.

Bijlagen