Essay: taal, denken en werkelijkheid rondom segregatie

De grondwettelijke vrijheid van onderwijs is toe aan een herformulering, waarbij onderwijs niet meer als een product maar als een proces moet worden gezien. Dat stelt oud-VOS/ABB-beleidsmedewerker Jo Simons in een filosofisch essay over de segregatie in het Nederlandse onderwijs. Lees verder

Simons legt in zijn essay een verband tussen de vrijheid van onderwijs, zoals die is vastgelegd in grondwetsartikel 23, en het bestaan van witte en zwarte scholen. Hij plaatst dit in een filosofisch kader door een verband te leggen met de filosofische theorieën van Ludwig Wittgenstein, Jürgen Habermas en Jean-Paul Sartre.

In de epiloog van het essay stelt Simons onder meer dat de vrijheid van onderwijs niet meer moet zijn gebaseerd op de gedachte dat onderwijs een product is. Hij stelt voor om het als een proces te zien, waar burgers actief aan deelnemen. Ook stelt hij het begrip ‘Gemeinschaft’ centraal, tegenover het begrip ‘Gesellschaft’, om te pleiten voor een versterking van de plaatselijke gemeenschap.

Ook adviseert Simons om in dit kader regionale onderwijsautoriteiten in te richten. Door te decentraliseren kan het maatschappelijke middenveld sterker bij het onderwijs worden betrokken. Het ministerie van OCW zou een minder bepalende rol moeten gaan spelen.

Het essay van Jo Simons staat in de rechterkolom van dit bericht. Als u erop wilt reageren, kunt u dat per e-mail doen aan Jo.simons@planet.nl.

Bijlagen