Evaluatie en monitoring

In het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid zijn gemeenten en schoolbesturen partners in het zo effectief mogelijk bestrijden van onderwijsachterstanden en het inzetten van de verschillende instrumenten die hierbij ter beschikking staan. Een goede samenwerking en een gelijkwaardige onderlinge verhouding tussen gde partners is zeer belangrijk waarbij de landelijke doelstelling VVE en schakelklassen gerealiseerd moeten worden. Er komt een systeem van evaluatie en monitoring om de effecten te meten. Lees verder

Evaluatie landelijke doelstellingen
In de periode 2006-2010 een wordt een evaluatie – en monitoringsysteem ingericht waarbij de resultaten van de gemeenten ten aanzien van het behalen van de landelijke doelstellingen goed worden gevolgd. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan de bestuurlijke verhoudingen en de samenwerking op lokaal niveau bij het uitvoeren van het onderwijsachterstandenbeleid. De verdere uitwerking van de landelijke evaluatie zal plaatsvinden in overleg met de gemeenten en de onderwijsorganisaties.

VVE monitor
In 2006 zal de mogelijkheid onderzocht worden om een monitor voor VVE te ontwikkelen. Deze monitor moet periodiek en door middel van een steekproef kerngegevens van het VVE-beleid verzamelen die van nut kunnen zijn bij toekomstige beleidsbeslissingen. Hiervoor is het nodig dat er voldoende gegevens zijn verzameld door gemeenten en dat deze gegevens op landelijk niveau met elkaar kunnen worden vergeleken. Op basis daarvan kan een monitor in 2006 ontwikkeld worden en kan vervolgens elke twee jaar een meting worden uitgevoerd. In 2010 moet uiteindelijk een totaalbeeld gegeven kunnen worden van de ontwikkelingen in de periode 2006-2010.

In het kader van deze landelijke monitor VVE wordt aan gemeenten gevraagd om de volgende gegevens aan te leveren:

–           de definitie van de doelgroep,
–           de aard en omvang van het VVE-programma,
–           welk personeel is ingezet tijdens het VVE-programma, en
–           de verhouding tussen doelgroepkinderen en niet-doelgroepkinderen in de groepen in het voorschoolse traject deel van VVE.

Effectmeting schakelklassen

Met gemeenten is op bestuurlijk niveau afgesproken de resultaten, die met schakelklassen worden bereikt, te volgen. Hiertoe wordt een effectmeting naar schakelklassen uitgevoerd. Achtergrond hiervan is dat het werken met schakelklassen in deze omvang nieuw is.Dit onderzoek zal bestaan uit de volgende elementen:

–           een systeem voor het verzamelen van gegevens over de wijze waarop schakelklassen door gemeenten en scholen worden ingericht.
–           een toets die de taalachterstand van een leerling voor en na deelname aan een schakelklas meet.
–           een effectmeting van schakelklassen, op basis van een interpretatie van de toetsresultaten en een procesevaluatie.
–           een onderzoek naar het welbevinden van de leerlingen in een schakelklas.

Deelname aan deze effectmeting schakelklassen vindt plaats op basis van vrijwilligheid. In het kader van dit onderzoek wordt aan gemeenten gevraagd om in ieder geval de volgende gegevens aan te leveren: het type schakelklas, het aantal leerlingen dat deelneemt aan een schakelklas, de definitie van de doelgroep voor de schakelklas, de wijze waarop het overleg met het bevoegd gezag verloopt, financiƫle middelen voor de schakelklas, welke samenwerkingsrelaties met andere partijen en de aard van de betrokkenheid van ouders.