Passend onderwijs: wat en hoe gaan we evalueren?

Het Evaluatiekader passend onderwijs dat nu bij de Tweede Kamer ligt,  is het vertrekpunt voor de voorbereiding van het evaluatieplan passend onderwijs dat naar verwachting eind dit jaar gereed is. 

De Tweede Kamer heeft gevraagd om een evaluatie van passend onderwijs, waarin de volgende vragen aan de orde komen:

–    Levert de stelselwijziging op wat daarvan verwacht mocht worden? 
–    Zijn er onbedoelde en ongewenste effecten opgetreden? 
–    Hoe zijn de afwijkingen van de verwachtingen te verklaren? 
–    Welke adviezen vloeien op termijn daaruit voort? 

Naar aanleiding hiervan heeft de Evaluatie- en adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO) een evaluatiekader opgesteld. Omdat geconstateerd is dat er nog steeds verschuivingen in het beleid plaatsvinden, is er gekozen om drie vormen van evalueren met elkaar te combineren: 

1. Monitoren
De monitor wordt ingezet om te onderzoeken of dat wat beoogd wordt ook wordt gerealiseerd en in welk tempo. De hoofdvraag is dan ook: in welke mate en in welk tempo worden de ambities en daarmee samenhangende doelen van passend onderwijs behaald? Op basis van de tussentijdse metingen van de monitor kunnen adviezen worden opgesteld over de verder ontwikkeling van het beleid. 

2. Verklarende evaluatie
Deze evaluatie heeft tot doel om verklaringen te vinden voor processen en effecten die optreden als gevolg van de invoering van passend onderwijs. Waarom werkt het beleid wel/niet zoals verwacht? Welke niet-bedoelde effecten treden op en waarom? Voor deze evaluatie wordt vooral gekeken op het niveau van de samenwerkingsverbanden, de scholen, de leraren en de ouders.

3. Responsieve evaluatie
Deze evaluatie zal zich richten op de vraag hoe het onderwijs invulling geeft aan passend onderwijs. Welke probleemdefinities en beleidsinvullingen doen zich voor? Welke verschuivingen zien we? Welke contextfactoren hebben invloed, bijvoorbeeld vanuit overheidsbeleid op andere terreinen?  Tot welke conclusies of nuanceringen leidt dit bij de beoordeling van het beleid en de beleidseffecten?

Bij deze evaluatie gaat het om het totale proces.

Er zullen onder andere ook drie studies worden uitgezet:

1. Onderzoek naar het gedrag van ouders. 
2. Longitudinale casestudies bij enkele samenwerkingsverbanden (primair en voortgezet onderwijs).
3. Monitoren van de beleidscontext van passend onderwijs. 

In het schematische evaluatiekader in de bijlage vindt u de doelen en de tussendoelen die door de ECPO worden geëvalueerd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl