Extra geld voor voorschoolse educatie

Het kabinet trekt 45 miljoen euro uit voor voorschoolse educatie. Het geld voor de periode 2006-2010 wordt uitgekeerd aan de gemeenten. De toekenning is aan bepaalde voorwaarden gebonden. Lees verder

Het geld voor voorschoolse educatie is bedoeld om onderwijs-
achterstanden van kinderen in de leeftijd van 2 en 3 jaar vroegtijdig te signaleren en te bestrijden. Het betreft een doeluitkering, wat wil zeggen dat het geld moet worden besteed aan voorschoolse educatie. In de ‘Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen’ staat aangegeven hoe met het geld wordt omgegaan.

De voorwaarden luiden:

  1. Indien de som van de schoolgewichten, bedoeld in artikel 27 van het ‘Besluit bekostiging WPO’, zoals dat luidde op 31 juli 2006 van de hoofdvestigingen en nevenvestigingen van basisscholen voor zover deze zich bevinden op het grondgebied van een gemeente, op 1 oktober 2004, 11 of meer bedraagt, wordt aan een gemeente een specifieke uitkering toegekend voor de voorschoolse educatie. Deze uitkering wordt voor de schooljaren 2007-2008 tot en met 2008-2009 vastgesteld. De uitkering wordt berekend door de schoolgewichten bij elkaar op te tellen en de uitkomst te vermenigvuldigen met een bedrag van 176,45 euro per schooljaar.
  2. Gemeenten die anders dan op grond van artikel 168, eerste lid van de WPO middelen uit rijkskas ontvangen voor de bestrijding van onderwijsachterstanden, komen niet in aanmerking voor een specifieke uitkering als bedoeld in het eerste lid.

De regeling is op 1 augustus jongstleden in werking getreden.

Informatie: Helpdesk 0348 405250 van 08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl