Extra kans op subsidie praktijklokalen

Scholen die nog geen beroep hebben gedaan op de regeling aanvullende subsidie praktijkgerichte leeromgeving, krijgen daarvoor nog een kans. Het gaat om 6 tot 9 procent van de vo-scholen. VOS/ABB zal de vestigingen die hiervoor in aanmerking komen rechtstreeks benaderen. Lees verder

In 2006 heeft het kabinet een budget beschikbaar gesteld uit de middelen van het Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor een eenmalige investering in praktijklokalen en inrichting. Deze is bestemd voor aanpassingen aan het gebouw en de inventaris, die gericht zijn op verbetering van de leeromgeving van het praktijkgericht onderwijs.

Scholen voor vmbo konden een aanvraag indienen op basis van de Regeling aanvullende subsidie praktijkgerichte leeromgeving. Er was geld voor alle scholen voor vbo die hun praktijkgerichte leeromgeving nog niet op orde hadden. De meeste scholen hebben een aanvraag ingediend en zjin aan de slag gegaan met de praktijklokalen.

Op basis van een beperkt onderzoek is geconstateerd dat 6 à 9% van de vestigingen van scholen geen beroep op de regeling heeft gedaan, terwijl ze daar – in principe – wel voor in aanmerking kwamen. Die vestigingen worden nu alsnog in de gelegenheid gesteld via een nieuwe regeling een aanvullende bekostiging aan te vragen voor de vernieuwing van praktijklokalen. Daarvoor is een budget beschikbaar van 12 miljoen euro.

Mocht dit  budget  niet worden uitgeput, dan kan een school een bijdrage krijgen voor een sector van een vestiging waarvoor nog niet op grond van de Regeling aanvullende subsidie praktijkgerichte leeromgeving 2006 een standaardbijdrage is verkregen. Wij adviseren u om de OCW-regelingen in de komende tijd goed te volgen.

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl.