Financiële deskundigheid moet beter

Het primair onderwijs kan meer gebruikmaken van de financiële beleidsruimte die de lumpsumbekostiging biedt. Het feit dat deze ruimte nog niet optimaal wordt benut, hangt samen met de onvoldoende financiële deskundigheid van een deel van de schoolbesturen. VOS/ABB biedt de mogelijkheid om die deskundigheid te verbeteren. Lees verder

Onlangs is het evaluatierapport ‘Lumpsum PO in de praktijk’ verschenen. Dit rapport, dat is opgesteld door bureau Regioplan, gaat onder meer in op de financiële deskundigheid die binnen besturen voor primair onderwijs aanwezig is. Het blijkt dat die deskundigheid, ruim drie jaar na invoering van de lumpsumbekostiging in het po, bij een deel van de besturen nog niet op het vereiste niveau is.

Dit brengt met zich mee dat de bestuurlijke autonomie, die de lumpsumbekostiging beoogt en mede tot doel heeft om de onderwijskwaliteit te verhogen, op een aantal plaatsen beter kan worden benut. Lumpsum blijkt in de praktijk nog maar op beperkte schaal te hebben geleid tot andere beleidskeuzes dan onder de eerdere declaratiebekostiging.

De conclusie is dan ook dat er meer moet worden geïnvesteerd in de financiële deskundigheid van schoolbesturen. Centraal hierin staat de verschuiving van de focus op kostenbeheersing in het lopende schooljaar (eenjarige financial control) naar een meerjarige focus op het realiseren van beleidsdoelstellingen (management control). De onderzoekers van Regioplan benadrukken, net als de commissie-Don, het belang van een beleidsrijke meerjarenbegroting, risicoanalyse en liquiditeitsbegroting.

VOS/ABB kan met advies en begeleiding de financiële deskundigheid van schoolbesturen verder professionaliseren, met als uiteindelijk doel om de onderwijskwaliteit te optimaliseren. Meer informatie over wat VOS/ABB op dit beleidsterrein te bieden heeft, kunt u inwinnen bij Geke Lexmond: 06-20516610, glexmond@vosabb.nl.

Het evaluatierapport van Regioplan staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen