Financiering lwoo en pro landelijk gebudgetteerd

De bekostigingssystematiek van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) is veranderd. Het waren open-eind-financieringen, met de mogelijkheid van ongelimiteerde stijging van het aantal geïndiceerde leerlingen. Voortaan is dit gebudgetteerd op landelijk niveau om te voorkomen dat de kosten sterk kunnen stijgen. Lees verder

Er is voor gekozen in de lwoo/pro-bekostiging een onderscheid te maken tussen basiskosten (ongeveer te vergelijken met de gemiddelde kosten voor een reguliere vmbo-leerling) en kosten voor extra ondersteuning (bij ministeriële regeling te bepalen ondersteuningsbedragen per leerling).

Iedere school met lwoo/pro-leerlingen krijgt van het Rijk de basisbekostiging per ingeschreven leerling. Aanvullend is een budget voor extra ondersteuning beschikbaar. Dit wordt normatief en met inachtneming van het beschikbare budget op basis van het aantal ingeschreven lwoo/pro-leerlingen aan de scholen beschikbaar gesteld.

Bij een gelijkblijvend aantal lwoo/pro-leerlingen zal deze systematiek geen bekostigingsgevolgen hebben. Als het aantal echter toeneemt, zal de ondersteuningsbekostiging per lwoo/pro-leerling omlaag gaan.

Voorts wordt gesteld dat er, ondanks de budgettering, voldoende middelen zijn om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Indien nodig kan het samenwerkingsverband vanuit het reguliere zorgbudget voor extra ondersteuning zorgen.

Ook wordt gesteld dat ondanks de budgettering van het lwoo en pro bij een gelijkblijvende leerlingenpopulatie zeker voldoende onderwijs kan worden geboden aan deze leerlingen. Ook in het geval er zich de komende jaren op totaalniveau een stijging voordoet van het aantal geïndiceerde leerlingen, zou een bijstelling van het bedrag per leerling klein zijn en niet leiden tot minder onderwijskwaliteit.

Klik hier voor het Besluit tot wijziging van het Formatiebesluit W.V.O over bekostiging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl