Fusie basisscholen onder lumpsum (vs b)

De regeling voor de aanvullende bekostiging bij samenvoeging van basisscholen blijft onder lumpsum in principe gehandhaafd, zij het dat nu met geld wordt gerekend in plaats van met fre’s. Voor de berekening van de faciliteiten wordt gekeken naar de componenten in de personele (formatieve) bekostiging die niet lineair zijn. Immers alleen voor die componenten geldt dat de samenvoeging tot een wijziging in de bekostiging kan leiden. Dat omvat nu ook de schoolleiding. Lees verder

De berekening is gebaseerd op fusies per 1 augustus 2007. Wanneer geen wijzigingen in de formatieregeling of in de fusieregeling zelf plaats vinden, geldt de regeling eveneens voor de jaren erna.
Gekozen is voor de mogelijkheid van fusies tussen maximaal drie scholen waaruit één school resteert. Daarbij is de mogelijkheid aanwezig dat één van de bij de fusie betrokken scholen bestaat uit een hoofd- en nevenvestiging, school C.
Ook is de mogelijkheid aanwezig dat de gefuseerde school gaat bestaan uit een school met een hoofd- en een nevenvestiging.

Hiernaast in de rechterkolom kunt u het instrument ‘fusie 1-8-07 vs b.xls’ downloaden.

Let op: Om bestanden uit de toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het instrument in de rechterkolom onder ‘Bijlage’ en kiest u voor ‘Doel opslaan als…’

Bijlagen