Fusiescholen mogen kleutergroepen al samenvoegen

Scholen die vanwege bevolkingskrimp gaan fuseren, mogen vooruitlopend daarop hun kleutergroepen al een jaar eerder samenvoegen. Dit heeft het ministerie van OCW vandaag bekendgemaakt. Tot nu toe mocht dit niet. Lees verder

De samenvoeging van de kleutergroepen op het adres van de toekomstige fusieschool kan de overgang vergemakkelijken, erkent OCW. Aangetekend wordt dit uitsluitend wordt toegestaan als het definitieve besluit over de fusie reeds is genomen en als de fusie binnen een jaar een feit is. Bovendien moeten scholen die op deze manier te werk willen gaan, deze constructie eerst voorleggen aan het ministerie van OCW. Dit verzoek moet vergezeld gaan van een realistische planning.

Met dit besluit geeft OCW krimpscholen wat lucht. Vaak hebben zij vrij kleine kleutergroepen, die in het jaar daarna toch worden samengevoegd. Nu kunnen zij de op handen zijnde fusie alvast in de praktijk inhoud geven.  

Bekostiging
Volgens artikel 69, eerste lid van de Wet op het primair onderwijs (WPO) is het niet mogelijk dat scholen bekostiging ontvangen voor leerlingen die op een andere school onderwijs volgen. Maar in het bovenstaande geval van een voorgenomen fusie kunnen de leerlingen van de kleutergroepen worden ingeschreven op de school waar zij onderwijs krijgen. Artikel 8, zevende lid van de WPO schrijft voor dat het onderwijs zodanig wordt ingericht dat de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende schooljaren de school kunnen doorlopen. Omdat al bekend is dat de leerlingen na de kleuterperiode de rest van hun basisschoolperiode zullen doorbrengen op de fusieschool, wordt aan deze voorwaarde voldaan.

Als deze situatie niet langer dan een schooljaar duurt, in het belang van de leerlingen is, en wordt gevolgd door een fusie van de betrokken scholen die redelijkerwijs niet vervroegd kan worden, stuit zo’n constructie bij OCW dus in principe niet op bezwaren. De constructie valt op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) onder de adviesbevoegdheid van de medezeggenschapsraad. De oudergeleding en de personeelsgeleding van de MR moeten instemmen met de regeling van de gevolgen voor ouders en personeel van de deze constructie.

In het Handboek Primair Onderwijs op de website Leerlingendaling.nl vindt u informatie over leerlingendaling ten gevolge van demografische krimp, evenals adviezen voor het voorbereiden van een fusie of andere vormen van samenwerking.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl