Geen nieuwe wetgeving, maar regelen via gedragscode: VOS/ABB positief over schoolboekenplan PvdA

Het schoolboekenplan van de PvdA is een stap in de goede richting om het voortgezet onderwijs voor de ouders kosteloos te maken. VOS/ABB vindt echter dat de PvdA de plank misslaat door aan te dringen op overheidsbemoeienis voor een kostenmaximum. VOS/ABB hecht veel waarde aan de in februari opgestelde Gedragscode Schoolkosten. Het is niet nodig deze code wettelijk af te dwingen, zoals de PvdA wil. Lees verder

De Partij van de Arbeid stelt voor dat de overheid een vast

boekenbedrag geeft aan de scholen voor voortgezet onderwijs. Op die

manier kunnen de almaar stijgende kosten voor schoolboeken omlaag. Ben

Verheijen, senior beleidsadviseur van VOS/ABB: “Wij zijn het eens met

dit PvdA-plan, maar plaatsen daarbij wel een belangrijke kanttekening.

Het mag niet zo zijn dat met dit plan de Gedragscode Schoolkosten, die

sinds februari breed wordt gedragen door de onderwijsorganisaties voor

bestuur en management en ouderorganisaties, uit beeld dreigt te raken.

De PvdA dringt aan op een wettelijk maximum aan de boekenkosten,

terwijl het onderwijs met de eerder genoemde gedragscode dit probleem

zelf in de hand kan houden. Het is dus overbodig dat de overheid

hiervoor met extra regels komt. Dit past ook niet in het streven van de

minister om te komen tot deregulering binnen het onderwijs.”

Volgens Verheijen van VOS/ABB is het plan een stap in de goede

richting om het voortgezet onderwijs voor de ouders kosteloos te maken.

“Eerder was VOS/ABB al positief over het besluit van het kabinet om het

wettelijk lesgeld voor 16- en 17-jarige leerlingen vanaf dit schooljaar

af te schaffen. Net als de PvdA verwacht VOS/ABB dat scholen

kostenbewuster met de aanschaf van boeken zullen omgaan als zij die met

een eigen vast budget zullen gaan beheren.”

Voorwaarde voor het welslagen van het plan is dat er voldoende

budget voor beschikbaar komt. Daarbij is het van belang welke

afschrijvingstermijn wordt gehanteerd. Het voorstel is om uit te gaan

van een termijn van vier à vijf jaar. In financieel opzicht zou het

slecht zijn voor de scholen als zij een boekenbudget zouden krijgen dat

gebaseerd is op een langere afschrijvingstermijn. Naar verwachting zal

het plan geen onoverkomelijke administratieve lasten voor de scholen

met zich meebrengen. Veel scholen hebben namelijk al een boekenfonds in

eigen beheer.

Het PvdA-plan volgt op de vele klachten van ouders

over de dure schoolboeken. Het plan, dat PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer

vanochtend toelichtte in het Radio 1 Journaal, is in de kern identiek

aan de ideeën die SP-Kamerlid Fenna Vergeer in juli al ontvouwde in

dagblad Trouw. Hamer en Vergeer verwachten dat de scholen beter zullen

gaan nadenken over de vraag welke boeken echt nodig zijn. Hamer noemde

ook als voordeel dat de schoolboeken waarschijnlijk langer zullen

meegaan als de scholen ze gaan beheren. Onderwijsinstellingen zouden

bovendien gemakkelijker kortingen kunnen bedingen bij de educatieve

uitgeverijen.

VOS/ABB zal op 7 september met vertegenwoordigers van

andere besturen- en ouderorganisaties met de Vaste Kamercommissie van

Onderwijs spreken over de almaar stijgende schoolkosten, waarvan de

boeken een substantieel deel uitmaken. Deze hoorzitting gaat vooraf aan

het Kameroverleg over dit onderwerp met minister Maria van der Hoeven

van OCW. Dit overleg is gepland voor 29 september.