Eind in zicht van vergoeding taxivervoer om geloof

Het ziet er naar uit dat er een eind komt aan het gesubsidieerde vervoer van leerlingen die enkel vanwege hun geloof naar een school buiten de eigen woonplaats gaan. De coalitie van PvdA en VVD wil deze vervoerskosten alleen nog vergoeden voor kinderen met een handicap. Lees verder

PvdA-Kamerlid Loes Ypma heeft de staatssecretaris van Onderwijs verzocht de regelgeving in die zin aan te passen. Ze geeft aan hiervoor steun te hebben van de VVD, en daarmee is er een Kamermeerderheid. 

Op dit moment staat nog in de wet dat gemeenten de vervoerskosten van alle leerlingen die elders naar school gaan, moeten vergoeden. In de praktijk gaat het om twee groepen leerlingen: kinderen die vanwege een bepaalde beperking naar speciaal onderwijs gaan dat in de eigen woonplaats niet voorhanden is, en kinderen van streng-gelovige ouders die een school verkiezen die bij hun levensbeschouwing aansluit, maar die ver weg is gelegen. Dit laatste zien PvdA en VVD als een eigen keuze, want deze kinderen kunnen ook altijd terecht op een openbare school in de buurt. Ouders zijn uiteraard vrij deze keuze te maken, maar ze zouden dan ook zelf het taxivervoer moeten betalen.

6000 kinderen
Het gaat jaarlijks om 6000 kinderen die gebruikmaken van overheidssubsidie voor leerlingenvervoer op levensbeschouwelijke gronden. Kamerlid Ypma wijst op de schrijnende situaties die kunnen ontstaan zoals gemeenten die door bevolkingskrimp eigen scholen moeten sluiten, terwijl ze tegelijkertijd veel geld kwijt zijn aan leerlingenvervoer voor kinderen die enkel vanwege hun geloof elders naar school gaan. Gemeenteraden hebben er steeds vaker moeite mee dat ze in deze tijd van pijnlijke bezuinigingen verplicht zijn veel geld uit te geven aan dit leerlingenvervoer om religieuze redenen, terwijl er in de eigen gemeente geschikt onderwijs wordt aangeboden.

Ypma wil dat de regelgeving zodanig wordt aangepast, dat de kosten van leerlingenvervoer  op levensbeschouwelijke gronden niet meer worden vergoed, tenzij de gemeente dit anders wil regelen. Het hoeft dus niet verboden te worden, maar gemeenten moeten zelf een keuze kunnen maken, vindt Ypma. ‘Het budget dat hiervoor beschikbaar is, moet natuurlijk wel naar de gemeenten blijven gaan en bij voorkeur ingezet worden voor het versterken van de verbinding tussen scholen, jeugdzorg en de wijk’, zegt het Kamerlid er bij. Voor kinderen met een handicap blijft de vergoeding van vervoer bestaan.

Redelijk
Eerder dit jaar heeft VOS/ABB al aangegeven het redelijk te vinden als gelovige ouders zelf betalen voor het leerlingenvervoer, omdat het voor hen niet noodzakelijk is. Hun kinderen zijn immers ook altijd welkom op openbare scholen, waar alle levensbeschouwingen worden gerespecteerd.

Zie de eerdere berichtgeving in de rechterkolom, en het bericht van Loes Ypma op de website van de PvdA.