Geld praktijklokalen sneller naar scholen

Het extra geld dat de gemeenten hebben gekregen voor verbetering van de praktijklokalen in het voortgezet speciaal onderwijs (25 miljoen euro) moet sneller naar de scholen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een alternatieve procedure voorgesteld waarmee gemeenten dit voor elkaar kunnen krijgen. Lees verder

Het kabinet heeft de 25 miljoen euro afgelopen voorjaar eenmalig toegevoegd aan het gemeentefonds om het voor vso-scholen gemakkelijker te maken hun leerlingen voor te bereiden op hun toekomstige werk. Om dat te bereiken moeten scholen meer praktijkgericht onderwijs geven. Dat leidt tot de noodzaak van meer praktijkgerichte ruimten. Omgerekend heeft het kabinet 1000 euro per vso-leerling van 12 jaar en ouder uitgetrokken.

Daarnaast is er nog een eenmalig bedrag van 1,1 miljoen euro (140 euro per leerling vso-zmlk), dat ook via het gemeentefonds binnenkomt. Ook dit geld is bedoeld voor praktijklokalen en wel voor ‘een kwaliteitsslag’. 

Snelle procedure

Het gemeentefonds is echter een algemene uitkering en gemeenten zijn in principe vrij in de besteding van deze middelen. Echter, zowel de VNG als de besturenorganisaties zijn van mening dat gemeenten deze middelen daadwerkelijk – en op zo kort mogelijke termijn – ten goede moeten laten komen van de scholen voor svo-zmlk. Als zij de gebruikelijke lijn van de huisvestingsverordening zouden volgen, zou de besluitvorming pas rond 1 januari 2008 zijn afgerond. Het kan sneller door een aanpassing van de verordening materiële financiële gelijkstelling. VOS/ABB is daarom blij met dit voorstel van de VNG.

Bijkomend probleem kan daarbij wel zijn dat niet alle gemeenten beschikken over een dergelijke verordening (hoewel dat wel het geval zou moeten zijn).  Volgens VOS/ABB zijn er dan ook nog andere mogelijkheden om het proces te versnellen. Te denken valt aan de zogenaamde spoedprocedure zoals bedoeld in artikel 19 van de verordening, of de bepaling in artikel 40 van de verordening, waarin is aangegeven dat het college van B en W kan beslissen in die gevallen waarin de verordening niet voorziet.

Oproep VOS/ABB 

VOS/ABB adviseert scholen in elk geval op korte termijn met het gemeentebestuur te overleggen over de uitvoering van deze maatregel. Wordt u geconfronteerd met een gemeentebestuur dat niet van plan is het geld daadwerkelijk aan de school door te sluizen, neem dan contact op met VOS/ABB.

Gelijktijdig met bovenstaand voorstel doet de VNG voorstellen om de verordening materiële en financiële gelijkstelling aan te passen aan de dualisering.  De ledenbrief van de VNG, waarin alle voorstellen staan, alsmede de betreffende aanpassing van de verordening financiële en materiële gelijkstelling kunt u hiernaast downloaden.

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl

Bijlagen