Geld voor eerste opvang vreemdelingen

Het afzonderlijk besluit ‘Onderwijs aan vreemdelingen’ (Staatsblad 2003, 307) geeft gemeenten extra middelen voor de eerste opvang van vreemdelingen die korter dan een jaar in Nederland zijn. Deze regeling had met name effect in de periode dat er sprake was van een aanmerkelijke instroom van asielzoekers, maar betreft ook andere vreemdelingen. Deze regeling loopt af per 1 augustus 2007. Lees verder

De regeling wordt per 1 augustus omgezet in een regeling waarbij de betreffende scholen rechtstreeks extra middelen ontvangen. De vroegere gang van zaken, dat het geld via de gemeente liep, gaf nogal wat problemen in de uitvoering en verantwoording. Dat kwam doordat de mobiliteit van deze leerlingen (soms gedwongen, denk aan de sluiting en overplaatsing van asielzoekerscentra) het voor een gemeente niet eenvoudig maakte te achterhalen waar een leerling gebleven was.

Daarom is nu in overleg besloten om deze extra financiering rechtstreeks met de school te regelen en niet via een onnodige extra schijf. In de aprilpublicatie van de lumpsumbekostiging is daarom een nieuw artikel opgenomen voor de ‘Eerste opvang vreemdelingen’ (artikel 34).

Een schoolbestuur kan op grond van dit artikel een extra aanvraag doen, waarbij het jaar is verdeeld in drie periodes van elk vier maanden. Is er sprake van de eerste keer dat een school opvang verzorgt, dan wordt eenmalig nog een extra budget toegekend.

Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl