Subsidie voor g/hvo openbare scholen stopgezet

Het ministerie van OCW schrapt de volledige subsidie voor het Dienstencentrum GVO en HVO. Dit centrum verzorgt godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) op openbare scholen.

In een brief aan de Tweede Kamer hebben minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW alle maatregelen op een rijtje gezet om het subsidiebudget op het gebied van onderwijs en onderzoek te beperken. Tot die maatregelen behoort het beëindigen van de structurele subsidie van 10 miljoen euro per jaar voor het Dienstencentrum GVO en HVO.

Tot het schooljaar 2008-2009 kwam het geld voor g/hvo van de gemeenten en van de zogenoemde zendende instanties (bijvoorbeeld kerken). Toenmalig PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW zorgde er op aandringen van voormalig CDA-Kamerlid Jan Jacob van Dijk voor dat het Rijk per 1 augustus 2009 structureel 10 miljoen euro per jaar bijdraagt. Dat geld haalde Dijksma uit de lumpsumfinanciering.

Het stopzetten van de rijkssubsidie treft 74.000 leerlingen in het openbaar onderwijs, die nu via het Dienstencentrum GVO en HVO godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs krijgen. De lessen worden verzorgd door circa 700 speciaal opgeleide docenten, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet beroepen in het onderwijs (Wet BIO). Hun banen staan nu op de tocht.

Opmerkelijk is dat Bussemaker en Dekker schrijven dat het schrappen van de subsidie niet het kerndoel raakt dat het onderwijs aandacht moet besteden aan levensbeschouwelijke stromingen. Ze stellen dat ouders die willen dat hun kinderen onderwijs krijgen op basis van een levensbeschouwelijke grondslag, terecht kunnen in het bijzonder onderwijs.

Deze redenering slaat kant noch wal, omdat het juist ook in het openbaar onderwijs nodig is om op basis van diversiteit en wederzijds respect aandacht te hebben voor godsdienst en levensbeschouwing. In de wet is vastgelegd dat de openbare school gelegenheid moet bieden tot g/hvo als ouders erom vragen. G/hvo wordt onder schooltijd, maar buiten de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van de school gegeven.

De minister en de staatssecretaris schrijven ook dat het stopzetten van de subsidie niet de lumpsum van het openbaar onderwijs raakt. Daarmee lijken ze te zijn vergeten dat de 10 miljoen euro per jaar destijds door Dijksma uit de lumpsum is gehaald. Het is geld uit de lumpsumfinanciering!

Nu de rijkssubsidie voor g/hvo verdwijnt, kan er druk op de gemeenten ontstaan om het weer te gaan betalen. Het is maar zeer de vraag of zij in de huidige tijden van ingrijpende bezuinigingen daartoe bereid zijn. De ontwikkelingen kunnen leiden tot de onmogelijke situatie dat er geen geld meer g/hvo is, terwijl het openbaar onderwijs bij wet wel verplicht blijft er gelegenheid toe te bieden.

Het ministerie spreekt overigens niet van een bezuiniging, maar van een verschuiving van middelen. De 100 miljoen die in 2014 in totaal wordt gekort op onderwijssubsidies, wordt volgens Bussemaker en Dekker onder andere ingezet voor kwaliteitsverbetering van leraren en schoolleiders.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl